Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10/25/2020 08:17:03 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Bonificació de l'IBI

EN QUÈ CONSISTEIX:

En sol·licitar una reducció de l'import de la quota de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, justificant trobar-se en els supòsits que preveu la normativa vigent:

A) Del 50%: per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d’aplicació de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

B) Del 50%: per als habitatges de protecció oficial, durant un termini de 3 anys a comptar des del període impositiu següent al de l'atorgament de la qualificació definitiva.

C) Del 50%: quan s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol durant el període impositiu immediatament anterior a aquell en què hagi de tenir efectes la bonificació. Aquesta bonificació no s'aplica si la instal·lació dels esmentats sistemes estan motivats com a conseqüència del compliment de les normatives sectorials.

D) Els subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa en la data d’acreditament de l’impost, gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost, respecte a l’immoble que constitueixi la residència habitual, del:

90% si l’immoble de que es tracti té un valor cadastral de fins 72.114 euros.

65% si l’immoble té un valor cadastral entre 72.115 i 103.020 euros.

45% si l’immoble té un valor cadastral entre 103.021 i 164.832 euros.

20% si l’immoble té un valor cadastral de més de 164.832 euros.

E) Del 95%: en la quota íntegra i, en el seu cas, del recàrrec de l’impost a què es refereix l’article 153 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els béns rústics de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la Terra, en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les CooperativesQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qui sigui subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles o el seu representant legal i es trobi en un dels supòsits abans referitsDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

SUPÒSIT A):

- Documentació justificativa de la titularitat de la finca o còpia de l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió horitzontal.

- Escriptura de constitució de la societat o còpia dels seus estatuts, on s'acrediti que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció o promoció immobiliària.

- Rebut de l'IAE ó en el seu defecte l'alta de l'IAE (només en el cas que el sol·licitant estigui obligat a tributar per aquest concepte.).

- Declaració jurada de què la propietat no forma part de l'immobilitzat de l'empresa.

- Certificat d'inici d'obres visat pel Col·legi d'Arquitectes (en cas de no aportar aquest document, s'efectuarà el seu requeriment per part del Departament d'Hisenda)

SUPÒSIT B):

- Documentació justificativa de la titularitat de l'immoble

- Document que acrediti la qualificació definitiva per part de la Generalitat conforme es tracta d'un habitatge de protecció oficial (VPO) / vivenda de preu protegit (VPP)QUAN ES POT SOL·LICITAR:PREU:

Sense costTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de resolució i notificació és de 6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO:

Tramitació presencial:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20 - Edifici "El Núria"

Tramitació telemàtica:

Organisme de Gestió Tributària
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/07/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades