Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/01/2023 11:57:32 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Volant / Certificat del Padró d’Habitants

EN QUÈ CONSISTEIX:

Per determinats tràmits, on cal justificar el domicili i la convivència de les persones residents al municipi, són requerits documents que contenen les dades que consten al Padró d’Habitants. Això es fa mitjançant Volants i Certificats.

BEQUES MENJADOR 2022:

- NO ÉS NECESSARI OBTENIR VOLANTS PER APORTAR-LOS A LES SOL·LICITUDS. L'AJUNTAMENT INCORPORA DIRECTAMENT ELS VOLANTS A TOTES LES SOL·LICITUDS PRESENTADES.

Els volants informen, i els certificats acrediten, de la residència en el municipi, del domicili dels habitants, i d’altres fets relatius a l’empadronament com la data d’inscripció que consta al Padró Municipal d'Habitants.

La necessitat d’un o altre tipus de document l’estableixen les instruccions del respectius tràmits on s’han d’aportar. Si no està especificat s’ha d’optar pel volant.

Hi ha diferents models de volants i certificats d’empadronament:

- Individual de residència: conté les dades actuals d’una única persona

- Individual històric: conté els moviments que ha fet al padró una única persona i que estan compresos entre l'01/04/1986 fins l’actualitat

- De convivència actual: conté les persones que conviuen en el mateix habitatge el dia que es sol·licita i la data d’antiguitat al domicili.

- De convivència històrica: conté els domicilis on ha residit una persona i les persones amb les que ha conviscut en el mateix habitatge (es poden fer només a partir de l'01/05/1996)

- Fi de residència: informa del darrer empadronament d’una persona que actualment està de baixa. Aquest model no està disponible com a certificat.

L’article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2 d’octubre de 2015), estableix que les persones interessades no estan obligades a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, (...) ja que en absència d’oposició (...), les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a tal efecte.

Per aquest motiu, NO HEU D’APORTAR VOLANTS O CERTIFICATS D’EMPADRONAMENT A REQUERIMENT D’ALTRA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O ORGANISMES OFICIALS, ja que aquests consulten les vostres dades per via telemàtica o, ens els sol·liciten directament a l’ajuntament. Només en casos excepcionals us caldrà obtenir algun d’aquests documents.

Els volants i els certificats es poden verificar amb el codi segur de validació (csv) durant tres mesos des de la data de la seva expedició.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major d’edat que estigui o hagi estat empadronada al nostre municipi, o persona autoritzada per ell/ella que aporti una autorització original acompanyada de la còpia del document d’identitat de qui l’autoritza, i del seu document d’identitat original.

Els volants o certificats de menors o persones incapacitades, els han de sol·licitar el/la pare/mare o tutor/a amb qui convisquin o qui tingui la representació legal.

(Per l’obtenció de volants o certificats de menors sense emancipació de progenitors separats o divorciats, en virtut de l’establert en l’article 156 del Codi Civil, el pare/mare no custodi que acrediti mitjançant una resolució judicial que exerceix la pàtria potestat compartida dels seus fills, només podrà accedir a la informació padronal dels mateixos prèvia audiència a qui ostenti la guarda i custòdia per tal que pugui realitzar les al·legacions que estimi oportunes)

Si les dades que necessiteu acreditar són anteriors a 1986 per als documents individuals o anteriors a 1996 per a documents de convivència, com que dites dades no figuren informatitzades s’han de demanar mitjançant una sol·licitud d’informe presentada al Registre General d’Entrada i que comporta l’abonament de taxes.

ACCEDIU

Les persones afectades per un expedient de baixa d’ofici en tràmit únicament podran obtenir un documents de residència (que avisa de que hi ha un expedient de baixa en tràmit) i no podran obtenir cap altre tipus de documents de padró fins que regularitzin la seva situació.

Els volants de fi de residència referits a una persona que ha causat baixa per defunció, només ho podrà sol·licitar una persona major d’edat que acrediti un interès legítim (cònjuge o parella, ascendents o descendents) un cop que demostrin documentalment la relació amb la persona difunta, o qui aporti autorització pertinent o l’organisme públic (notarial o judicial) que gestioni l’expedient vinculat a la defunció.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Heu d’aportar algun dels documents identificatius següents: DNI, permís de residència, document d'identitat europeu, passaport o permís de conduir.

A més segons els casos cal aportar:

Si la persona sol·licitant actua com a persona autoritzada, cal aportar una autorització original expressa junt amb la fotocòpia del document d'identificació de la persona que l'autoritza.

En el cas de volants o certificats de menors d'edat, quan el sol·licitant no hi convisqui, cal que s'aporti el llibre de família i / o sentència judicial que acredita la custodia o la pàtria potestat del menor.

En el cas de volants de fi de residència de persones difuntes, cal aportar llibre de família, o certificat del registre civil, o qualsevol altra document que acredita la relació amb la persona difunta, i, si la defunció s’ha produït recentment, cal aportar també la partida de defunció, ja que, possiblement, encara no estarà tramitada la baixa.

- En tramitació presencial els documents presentats han de ser els originals.

- En sol·licitud web els documents s'han d'adjuntar, un per a cada document aportatQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

Sense cost

Els documents no mecanitzats que s'hagin de demanar mitjançant una sol·licitud d'informe: 9,10 euros (Ordenança fiscal vigent)TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Els documents que es necessiten a requeriment d’altra administració pública o organisme oficial, han de ser consultats telemàticament per l’administració u organisme que el necessita, que també pot adreçar-se directament a l’ajuntament per obtenir-los.

Amb signatura electrònica podeu obtenir al moment els volants i certificats individuals de residència o històric i convivència actual (consulteu "On sol·licitar-lo").

Sense signatura electrònica: si disposeu de DNI o permís de residència podeu obtenir el volant o el certificat individual de residència al moment (consulteu "On sol·licitar-lo").

Si no disposeu d’aquests documents d’identitat, i per a la resta de models, heu d'omplir la sol·licitud amb totes les dades.

Si la petició és presencial es lliura al moment. (cal demanar cita prèvia)

Els volants i certificats que no es poden obtenir de forma directa al web municipal es tramiten aproximadament en una setmana.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació via internet:

CLIQUEU AQUÍ

CLIQUEU AQUÍ

CLIQUEU AQUÍ

. Tramitació via telefònica:

Trucant al 93 635 12 12

Horari OMAP

. Tramitació presencial

Cal sol·licitar cita prèvia clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Models:Veure document .doc V2017 AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT.doc ( 172 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/03/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades