Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 11:18:50 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ingrés Mínim Vital

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació econòmica dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l'acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

La quantia de l'ingrés mínim vital per al beneficiari individual o la unitat de convivència serà la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos de total persones, sempre que la quantia resultant sigui igual o superior a 10 euros mensuals.

Podeu consultar la quantia mensual de la renda garantida fixada, en el document que esta al peu d'aquesta fitxa (apartat 1).

El pagament de la prestació serà mensual i s'efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

El dret a la prestació de l'ingrés mínim vital, que és intransferible, naixerà a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud i es mantindrà mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la seva concessió i es compleixin els requisits i obligacions previstos a la normativa aplicableQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

1. Persones individuals:

Persones d'entre 23 i 65 anys que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s'integrin en ella, sempre que:

-No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.-No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.-No formin part d'una altra unitat de convivència.

-No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.-No formin part d'una altra unitat de convivència.

-No formin part d'una altra unitat de convivència.

2. Persones a titulars de la unitat de convivència:

Les persones majors de 18 anys o menors emancipats, quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.

3. Unitat de convivència:

També són unitats de convivència:

- La formada per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

- La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

- La formada per dues o més persones majors d'entre 23 i 65 anys que habitin el mateix domicili sense mantenir entre si una de les relacions assenyalades en els punts anteriors, en els termes que es determinin i sempre que hagin viscut de manera independent almenys els 3 anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. Aquestes unitats de convivència, o una persona beneficiària individual poden compartir habitatge amb una altra unitat de convivència constituïda per membres d'una família o relació anàloga.

Dones que hagin abandonat el seu domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Persones víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

Una mateixa persona no pot formar part de més d'una unitat de convivència.

Els requisits:

1. Residència

Les persones que tinguin residència legal i efectiva a Espanya

Les/els beneficiaris individuals o membres d'una unitat de convivència han de tenir residència legal i efectiva a Espanya 3 anys i de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l'any anterior a presentar la sol·licitud, amb excepció de:

-Les persones incorporades a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.

- Les persones víctimes de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual circumstància que acreditaran mitjançant informe emès pels serveis públics encarregats de l'atenció integral a aquestes víctimes o pels Serveis Socials.

- Les dones víctima de violència de gènere acreditada per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

2. Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica .

No computen com a ingressos els salaris socials, rendes mínimes d'inserció i ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes.

En 2020 això equival a 16.614 euros.

Quan es tracti d'unitats de convivència, no es considera en situació de vulnerabilitat econòmica quan siguin titulars d'un patrimoni, sense incloure l'habitatge habitual, valorat en un import igual o superior al que s'indica en aquesta taula, que trobareu al peu d'aquesta fitxa (apartat 2), en funció de la grandària i configuració de la unitat de convivència.

Tampoc es consideren en situació de vulnerabilitat econòmica, amb independència de la valoració del patrimoni, les persones beneficiàries individuals o les persones que s'integrin en una unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d'una societat mercantil.

Només, si es necessari consular:Regles còmput d'ingressos: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-
bde7-05374ee42ac7/71a1fba3-daee-4b01-b447-5d6096cb154e/reglasparaelcomputodeingresos#Reglasparaelcomputodeingresos

Regles còmput de patrimoni: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bd
e7-05374ee42ac7/71a1fba3-daee-4b01-b447-5d6096cb154e/reglasparaelcomputodepatrimonio#Reglasparaelcomputodepatrimonio

3. Haver sol·licitat les pensions i prestacions a què pugui tenir dret, en els termes que es fixin . S'exceptuen salaris socials, rendes mínimes d'inserció i ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes.

4. Figurar inscrits com a demandants d'ocupació , quan es tracti de persones majors d'edat o menors emancipats, si no estan treballant.

La percepció de la prestació de l'ingrés mínim vital serà incompatible amb la percepció de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, sense perjudici de la possibilitat d'exercir el dret d'opció per una d'elles.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. La identitat tant de les persones sol·licitants com de les que formen la unitat de convivència, s'acreditarà mitjançant el document nacional d'identitat en el cas dels espanyols o el llibre de família o certificat literal de naixement, en el cas dels menors de 14 anys que no tinguin document nacional d'identitat, i mitjançant el document d'identitat del seu paísd'origen o de procedència, o el passaport, en el cas dels ciutadans estrangers.

2. La residència legal a Espanya s'acreditarà mitjançant la inscripció en el registre central d'estrangers, en el cas de nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o la Confederació Suïssa, o amb targeta de familiar de ciutadà de la Unió o autorització de residència, en qualsevol de les seves modalitats, en el cas d'estrangers d'una altra nacionalitat.

3. El domicili a Espanya s'acreditarà amb el certificat d'empadronament. Aquesta informació es facilitarà directament a la Seguretat Social per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

4. L'existència de la unitat de convivència s'acreditarà mitjançant el llibre de família, certificat del registre civil, inscripció en un registre de parelles de fet i certificat d'empadronament en el mateix habitatge.(aquest últim es facilitarà directament a la Seguretat Social per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)

5. L'existència dels següents tipus d'unitat de convivència s'acreditarà amb el certificat d'empadronament on constin totes les persones empadronades en el domicili del sol·licitant. Aquesta informació es facilitarà directament a la Seguretat Social per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:

La formada per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. Aquesta circumstància s'acreditarà per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció Integral contra la violència de Gènere.

«Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia de género. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima , o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante i nforme de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente ; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.».

La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. En aquest cas haurà d'acreditar-se, a més, amb la presentació de la demanda o resolució judicial.

La formada per dues o més persones majors de 23 anys o menors de 65 que habitin el mateix domicili sense mantenir entre si una de les relacions assenyalades en els punts anteriors, en els termes que es determinin i sempre que hagin viscut de manera independent almenys els 3 anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin.

6. La verificació del compliment dels requisits d'ingressos i patrimoni per a l'accés i manteniment de la prestació econòmica d'ingrés mínim vital, es realitzarà per l'entitat gestora conforme a la informació que es recapti per mitjans telemàtics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

7. La situació de demandant d'ocupació quedarà acreditada amb el document expedit a aquest efecte per l'administració competent o mitjançant accés electrònic per part de l'entitat gestora (Seguretat Social).

8. No serà exigible al sol·licitant l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'Administració de la Seguretat Social hagi de conèixer per si mateixa, com ara la situació del beneficiari en relació amb el sistema de la Seguretat Social; o la percepció pels membres de la unitat de convivència d'una altra prestació econòmica que consti en el registre de prestacions socials públiques.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

A partir del 15 de juny de 2020.

Per informació, assessorament i acompanyament:

Telèfons: 936351212, 936548223ON SOL·LICITAR-LO:

A la seu electrònica i registre electrònic de Seguretat Social.

https://sede.seg-social.gob.es/ i https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico

Si la persona no disposa de identificació electrònica excepcionalment es poden presentar les sol·licituds a traves dels serveis de:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV3-plegable

- Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Instituto Nacional de la Seguridad Social) https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37

Les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos (fins al 15 de setembre de 2020), tindran (si són aprovades), efectes econòmics des del dia 1 de juny.

Ara mateix, les oficines d’atenció i informació de la Seguretat Social resten tancades, un cop es posin en funcionament, també es pot adreçar a la ciutadania a realitzar el tràmit a aquestes oficines.MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc TAULA.doc ( 41 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/17/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades