Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/16/2021 10:50:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars (Àrea Metropolitana de Barcelona) - Convocatòria 2018

EN QUÈ CONSISTEIX:

La convocatòria d'habitabilitat 2018, destina els ajuts a habitatges de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a l'adequació o obtenció de l'habitabilitat.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.

Són actuacions subvencionables:

A) Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat: Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

B) Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

C) Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED

D) Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres

QUANTIA: 40% del cost fins a 3.000,00 € per habitatge. En cas que l'habitatge s'incorpori a la Borsa local de lloguer, la quantia màxima serà del 40% del cost subvencionable amb un màxim de 6.000,00€.

Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable està constituït pels següents conceptes: el pressupost de l'empresa o empreses que realitzen les obres i els honoraris facultatius (cost de la cèdula,...). No s'inclouen impostos, taxes o tributs.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

REQUISITS:

a) Haver estat construït abans de l'any 1996

b) Els habitatges han de ser de titularitat privada. Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.

c) Els habitatges han de constituir el domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries. En cas d'habitatges buits es poden acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o, en el seu defecte, a la Borsa de lloguer comarcal corresponent, en les condicions que aquestes determinin (i, en qualsevol cas, per un període no inferior a 5 anys).

NO PODEN GAUDIR DE LES SUBVENCIONS AQUELLES OBRES O ACTUACIONS QUE HAGIN ESTAT INICIADES O REALITZADES ABANS DE FORMALITZAR-SE LA SOL·LICITUD D'AJUTS, NI D'HAVER REBUT EL COMUNICAT TÈCNIC INICIAL DE L'ÀREA METROPOLITANA.

PASSOS A SEGUIR PER A OBTENIR LES SUBVENCIONS:

ABANS D'INICIAR LES OBRES I DE SOL·LICITAR ELS AJUTS:

1.- S'ha de presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) (fins el 28 de febrer de 2020 o fins exhauriment de la partida pressupostària):

La documentació que es relaciona a continuació per tal d'obtenir l'informe d'idoneïtat:

- Imprès 1B - Declaració responsable. Cal sol·licitar l'informe intern d'idoneïtat.

- Memoria o informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions, signat per la propietat i per l'industrial.

- Cèdula d'habitabilitat vigent o sol·licitud de la mateixa.

- Projecte o memòria amb la descripció de les obres.

- Fotografies dels elements que es veuran modificats.

- Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris.

- Altres pressupostos: cost de la cèdula, cost de la redacció de projectes i d'informes,...

- Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal d'obres o, en el seu cas, comunicat o assabentat corresponent.

I la sol·licitud de subvenció (imprès 2). En cas que el sol·licitant dels ajuts sigui llogater, junt amb la sol·licitud dels ajuts haurà de presentar també:

- Contracte de lloguer vigent.

- Autorització del propietari per realitzar les obres.

En el cas que els sol·licitants dels ajuts per a habitatges que incorporin el seu habitatge a la Borsa local de lloguer, han de presentar declaració responsable degudament signada, junt amb la documentació justificativa del final de les obres (document es troba al peu de la present fitxa).

2.- Un cop presentada la sol·licitud el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona emet un comunicat tècnic on consta els costos de les actuacions protegides i la previsió de l'import màxim de la subvenció a obtenir.

UN COP REBUT AQUEST COMUNICAT, JA ES PODEN INICIAR LES OBRES. (El termini màxim per a iniciar-les és de 8 mesos)

3.- Justificació de la realització de les obres:

- Document acreditatiu de la data d'inici i final de les obres.

- Llicència o autorització municipal concedida i les seves pròrrogues si es el cas.

- Factures de les obres realitzades, així com els justificants de les transferències bancàries (tots els pagaments s’han de realitzar mitjançant transferència bancària) i els rebuts de l'empresa que acrediten el cobrament.

- Cèdula d'habitabilitat si no s'ha presentat a l'inici del procediment.

- Fotografies actuals de les actuacions. Als models documentals pot trobar una petita guia de com realitzar aquestes fotografies.

Per més informació:

CLIQUEU AQUÍQUAN ES POT SOL·LICITAR:ON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMANUAL INFORMATIU:

u

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Els impresos normalitzats que haureu d'omplir i presentar en la fase escaient, els podeu trobar a:

CLIQUEU AQUÍ

Models:Veure document .pdf Bases reguladores.pdf ( 327 Kb)
Veure document .pdf Convocatòria.pdf ( 250 Kb)
Veure document .pdf Imprès 1B .pdf ( 303 Kb)
Veure document .pdf Imprès 2 - 2018.pdf ( 264 Kb)
Veure document .pdf Informe necessitats-memòria (habitabilitat).pdf ( 286 Kb)
Veure document .doc COMUNICAT INICI + Fi D'OBRES.doc ( 27 Kb)
Veure document .doc 008 - Declaració_responsable_Borsa.doc ( 82 Kb)
Veure document .pdf Realització fotos obres finalitzades.pdf ( 230 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/31/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades