Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/19/2018 05:43:26 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars (Àrea Metropolitana de Barcelona) - Convocatòria 2017

EN QUÈ CONSISTEIX:

La convocatòria d'habitabilitat 2017, destina els ajuts a habitatges de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a l'adequació o obtenció de l'habitabilitat.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.

Són actuacions subvencionables:

A) Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat: Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

B) Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

C) Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED

D) Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres

QUANTIA: 50% del cost fins a 3.000,00 € per habitatge. En cas que l'habitatge s'incorpori a la Borsa local de lloguer, la quantia màxima serà del 50% del cost subvencionable amb un màxim de 6.000,00€.

Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes: el pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres i els honoraris facultatius (cost de la cèdula,...). No s'inclouran impostos, taxes o tributs.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

REQUISITS:

a) Estar finalitzats abans de 1981, llevat dels casos d'intervencions urgents per risc imminent que afecti l'estabilitat global de l'edifici, les d'adaptació de la mobilitat interior dels habitatges, o les de millores energètiques i de sostenibilitat.

b) Els habitatges han de ser de titularitat privada. Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.

c) Els habitatges han de constituir el domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries. En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o, en el seu defecte, a la Borsa de lloguer comarcal corresponent, en les condicions que aquestes determinin (i, en qualsevol cas, per un període no inferior a 5 anys).

d) En el cas que siguin persones físiques les que promoguin actuacions de rehabilitació en habitatges d'ús propi, els ingressos de la unitat familiar no poden superar:

5 vegades IRSC - en general: 1 membre (53.118,20) / 2 membres (54.761,03) / 3 membres (57.116,34) / 4 membres (59.020,22)

6 vegades IRSC - per a actuacions d'adaptació interior d'habitatge per facilitar mobilitat: 1 membre (63.741,84) / 2 membres (65.713,24) / 3 membres (68.539,61) / 4 membres (70.824,27)

Excepcionalment, s'admetran sol·licituds que no compleixen aquest requisit, quan a l'immoble es duguin a terme simultàniament actuacions de diferents tipologies o quan hi habitin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

NO PODRAN GAUDIR DE LES SUBVENCIONS AQUELLES OBRES O ACTUACIONS QUE HAGIN ESTAT INICIADES O REALITZADES ABANS DE FORMALITZAR-SE LA SOL·LICITUD D'AJUTS, NI D'HAVER REBUT EL COMUNICAT TÈCNIC INICIAL DE L'ÀREA METROPOLITANA.

PASSOS A SEGUIR PER A OBTENIR LES SUBVENCIONS:

ABANS D'INICIAR LES OBRES:

1.- Abans de sol·licitar els ajuts, s'ha de presentar l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) la documentació que es relaciona a continuació per tal d'obtenir l'informe d'idoneïtat (el termini per sol·licitar aquest finalitza en data 31 d'octubre de 2018)

- Imprès 1B - Declaració responsable. Cal sol·licitar l'informe intern d'idoneïtat.

- Memoria o informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions, signat per la propietat i per l'industrial.

- Cèdula d'habitabilitat vigent o sol·licitud de la mateixa.

- Fotografies dels elements que es veuran modificats.

- Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris.

- Altres pressupostos: cost de la cèdula, cost de la redacció de projectes i d'informes,...

- Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal d'obres o, en el seu cas, comunicat o assabentat corresponent.

- Vida laboral (majors de 16 anys)

- Justificació dels ingressos de la unitat familiar (Prestacions Públiques, Declaració IRPF o certificat d'imputacions de l'exercici 2016, de tots els majors de 16 anys). A excepció: Persones majors de 65 anys, persones amb alguna discapacitat i quan es facin dues actuacions o més.

2.- Un cop validada la documentació anterior per part del Consorci i obtingut el número d'idoneïtat que us facilitarà l'Oficina Local d'Habitatge, podreu presentar la Sol·licitud de subvenció (imprès 2) a l'OMAP dintre del termini de la convocatòria que finalitza en data 31 de desembre de 2018 -agost inhàbil- o fins exhauriment de la partida pressupostària). En cas que el sol·licitant dels ajuts sigui llogater, junt amb la sol·licitud dels ajuts haurà de presentar també:

- Contracte de lloguer vigent.

- Autorització del propietari per realitzar les obres.

En el cas que els sol·licitants dels ajuts per a habitatges que incorporin el seu habitatge a la Borsa local de lloguer, hauran de presentar declaració responsable degudament signada, junt amb la documentació justificativa del final de les obres (document es troba al peu de la present fitxa).

3.- Un cop presentada la sol·licitud el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona emetrà un comunicat tècnic on constarà els costos de les actuacions protegides i la previsió de l'import màxim de la subvenció a obtenir.

UN COP REBUT AQUEST COMUNICAT, JA ES PODEN INICIAR LES OBRES.

4.- Justificació de la realització de les obres:

- Document acreditatiu de la data d'inici i final de les obres.

- Llicència o autorització municipal concedida i les seves pròrrogues si es el cas.

- Factures de les obres realitzades, així com els justificants de les transferències bancàries (tots els pagaments s’hauran de realitzar mitjançant transferència bancària) i els rebuts que acreditin el cobrament.

- Cèdula d'habitabilitat si no s'ha presentat a l'inici del procediment.

Per més informació:

CLIQUEU AQUÍQUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per sol·licitar l'informe d'idoneïtat finalitza en data 30/11/2018. El termini per presentar sol·licitud de subvenció (un cop obtingut l'informe d'idoneïtat) finalitza el 31 de desembre de 2018 (agost inhàbil).

El termini per presentar sol·licitud de subvenció (un cop obtingut l'informe d'idoneïtat) finalitza el 31 de desembre de 2018 (agost inhàbil).

No obstant això es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP) Plaça de l’Ajuntament, 1 http://*www.santboi.cat:8080/ImpASIA.nsf/ca-WebEquipament-BASE?ReadForm&Clau=Tel%E8fons&Idioma=ca&IdTE=TE14&IdEquip=99400204526**Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Els impresos normalitzats que haureu d'omplir i presentar en la fase escaient, els podeu trobar a:

CLIQUEU AQUÍ

Models:Veure document .pdf Convocatòria Habitabilitat 2017 - Publicació BOPB.pdf ( 217 Kb)
Veure document .pdf Impres 1B.pdf ( 292 Kb)
Veure document .pdf Imprès 2 - Sol·licitud d'ajuts 2017.pdf ( 255 Kb)
Veure document .pdf Autorització del propietari (llogaters).pdf ( 214 Kb)
Veure document .pdf Informe necessitats-memòria (habitabilitat).pdf ( 286 Kb)
Veure document .doc COMUNICAT INICI + Fi D'OBRES.doc ( 26 Kb)
Veure document .doc 008 - Declaració_responsable_Borsa.doc ( 82 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/30/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades