Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 06:14:08 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa - Comunicació prèvia

EN QUÈ CONSISTEIX:

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions:

Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l’edificació.

En cas que, segons el que disposa l'esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), cal sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Modificació no substancial d’espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia:

La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, està subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o a la formalització d'una nova comunicació prèvia.

Per a informació complementària:

Canal empresa



QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Persona titular de l'activitat (física o jurídica)

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

-En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

REQUISITS PREVIS:

1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, exigeixin les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan la modificació afecta a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracta d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporta afectació en aquest àmbit.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres, segons procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb que es vol modificar la llicència està sotmès, per l'Ordenança d'espectacles o per la resta de normes d'aplicació, a requeriments addicionals als exigits inicialment, per tal d'incloure-hi el nou espectacle cal tramitar una nova llicència.

Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja són per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi o desplaçament, estan sotmeses a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan són substancials, segons el que disposa el Codi tècnic de l'edificació.

Cal presentar el pla d'autoprotecció, si cal, d'acord el que disposa el Decret 82/2010, en el termini màxim de 6 mesos des de l'inici de l'activitat a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció Hermes.



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. Document de comunicació prèvia d'aquesta modificació no substancial d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.

Que es disposa de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixen la responsabilitat d'acord amb les característiques de l'establiment o de l'activitat modificada, amb els imports especificats en el Decret 112/2010, de 31 d'agost acompanyada de còpia del rebut vigent.

2. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determina la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspon en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

4. Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeix.

5. En matèria de seguretat:

Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis emès per una entitat col·laboradora de l'Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'annex II d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.



QUAN ES POT SOL·LICITAR:

La comunicació es pot presentar en qualsevol moment però sempre abans de realitzar la modificació no substancial.



PREU:

La taxa que estableix l'ordenança fiscal:

- Per les activitats en règim de comunicació: 73,20 euros. Import a ingressar en el mateix moment que es presenta la comunicació.

- Per les activitats en règim de llicència ambiental: 472,3 euros.Import a ingressar en el moment que s'aproven per part de l'Ajuntament les variacions comunicades.



TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació, l'Ajuntament la inscriu al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi consta que l'activitat está comunicada, i en conseqüència, que inicia el seu funcionament.



ON SOL·LICITAR-LO:



 • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL








Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/02/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades