Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/10/2023 11:08:45 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Informe d'adequació de l'habitatge per al regrupament familiar

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d'edat i amb autorització de residència renovada o en procés de renovació, que pretengui reagrupar la seva família i que tingui domicili habitual a Sant Boi de Llobregat.

Amb l'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria (Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril), l'elaboració d'aquest informe és competència de la Comunitat Autònoma. És per això que la Generalitat de Catalunya estableix un procés d'emissió de l'informe en que col·laboren els ajuntaments amb la recollida de les sol·licituds i amb l'elaboració d'una proposta d'informe municipal.

Des de l'ajuntament s'analitza la documentació, es fa la visita a l'habitatge per tal d'acreditar que aquest està adequat per poder reagrupar a la seva família, i s'elabora la proposta d'informe municipal que s'enviarà a la Direcció General per a la Immigració juntament amb la sol·licitud i amb la documentació requerida.

La Direcció General per a la Immigració, una vegada recollida i valorada tota la documentació emetrà l'Informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Persona estrangera extracomunitària, major d'edati que disposi d’una autorització de residència renovada o en procés derenovació

renovació

Excepcionalment, poden obtenir aquests informes, quan:

*1) El sol·licitant no és persona estrangera extracomunitària:

És ciutadà espanyol tutor legal d’un menor estranger no nascut a l’Estat espanyol.És “familiar de comunitari” que ha perdut el vincle amb el cònjuge /parella de fet comunitària (nul·litat o divorci / cancel·lació de la inscripció com a parella registrada) i es troba en un dels quatre supòsits següents: violència de gènere; tres anys de matrimoni i mínim un a l’Estat espanyol; tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari; tenir concedit el dret de visita dels fills del ciutadà comunitariÉs “familiar de comunitari” que té residència permanent

És “familiar de comunitari” que ha perdut el vincle amb el cònjuge /parella de fet comunitària (nul·litat o divorci / cancel·lació de la inscripció com a parella registrada) i es troba en un dels quatre supòsits següents: violència de gènere; tres anys de matrimoni i mínim un a l’Estat espanyol; tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari; tenir concedit el dret de visita dels fills del ciutadà comunitariÉs “familiar de comunitari” que té residència permanent

És “familiar de comunitari” que té residència permanent

*2) El sol·licitant no disposa d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació:

Investigador que reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l’autorització de residència i treball per a recerca.Treballador altament qualificat que reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l’autorització de residència i treball de professionals altament qualificatsTitular d’autorització de residència de llarga durada UE que reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l’autorització de residència de llarga durada a l’Estat espanyolTé targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill no nascut a l’Estat espanyol que fa més de dos anys que està escolaritzat.Té targeta d’estada per estudis i vol modificar la seva situació (i la de la seva família) a residència i treball

Treballador altament qualificat que reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l’autorització de residència i treball de professionals altament qualificatsTitular d’autorització de residència de llarga durada UE que reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l’autorització de residència de llarga durada a l’Estat espanyolTé targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill no nascut a l’Estat espanyol que fa més de dos anys que està escolaritzat.Té targeta d’estada per estudis i vol modificar la seva situació (i la de la seva família) a residència i treball

Titular d’autorització de residència de llarga durada UE que reagrupa la seva família al mateix temps que sol·licita l’autorització de residència de llarga durada a l’Estat espanyolTé targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill no nascut a l’Estat espanyol que fa més de dos anys que està escolaritzat.Té targeta d’estada per estudis i vol modificar la seva situació (i la de la seva família) a residència i treball

Té targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill no nascut a l’Estat espanyol que fa més de dos anys que està escolaritzat.Té targeta d’estada per estudis i vol modificar la seva situació (i la de la seva família) a residència i treball

Té targeta d’estada per estudis i vol modificar la seva situació (i la de la seva família) a residència i treball

Igualment, es destaquen tres casos excepcionals en els que la persona sol·licitant té la condició de reagrupada per règim general i pot sol·licitar aquest informe. Són els casos següents:

Persona reagrupada amb residència de llarga duradaPersona reagrupada per un ascendent que vol reagrupar un fill nascut a l’Estat espanyol.Persona reagrupada per un descendent que vol reagrupar un fill menor d’edat o incapacitat

Persona reagrupada per un ascendent que vol reagrupar un fill nascut a l’Estat espanyol.Persona reagrupada per un descendent que vol reagrupar un fill menor d’edat o incapacitat

Persona reagrupada per un descendent que vol reagrupar un fill menor d’edat o incapacitat

Es tindran en compte els informes sobre els habitatges que s'hagin realitzat en el darrer any, a comptar des de la data de sol·licitud: No es podrà emetre una proposta favorable si en el període dels darrers 12 mesos ja s'hagués emès un informe de reagrupament familiar al mateix habitatge, excepte si el nou reagrupament és de la mateixa unitat familiar.

Pel que fa a l'ocupació de l'habitatge, si es detecta una discordança entre les persones que viuen realment a l'habitatge i les que consten inscrites al padró municipal, prevaldran les dades del padró, excepte que de la inspecció ocular resulti una ocupació superior a la registrada al padró. En el cas que sigui necessari, s'haurà d'informar a la persona interessada sobre els tràmits que haurà de fer per donar de baixa a les persones que no viuen a l'habitatge.

Es valoraran les condicions correctes d’habitabilitat de l’habitatge. Nombre i estat de les dependències, condicions d’habitabilitat, equipaments i ocupació.

No es podrà emetre una proposta favorable si en el període dels darrers 12 mesos ja s’hagués emès un INF01 o INF04 al mateix habitatge, excepte si el nou reagrupament és de la mateixa unitat familiar.

*Cal acreditar el pagament de la taxade la Generalitat de Catalunya, en el moment en què la persona interessada presenta la sol·licitud d’informe i com a condició prèvia per a admetre-la a tràmit. En cas de no presentar aquest justificant de pagament, les sol·licituds no seran admeses a tràmit i l’ajuntament no haurà d’iniciar les actuacions administratives habituals d’aquests procediments.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per duplicat (MOD INF01 GENCAT)

Documentació identificativa de la persona sol·licitant (original i fotocòpia):

Pàgina del passaport on hi apareix la fotografia de la persona sol·licitant (reagrupant), el número del passaport i la data de caducitat

Autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa

Documentació relativa a la tinença de l’habitatge (original i fotocòpia):

El títol que habilita per a l'ocupació d'habitatge s'ha de referir a la persona sol·licitant (reagrupant), o bé al cònjuge o parella de fet, ascendents i descendents de primer grau i línia directa

Títol de propietat

Escriptura de propietat

Darrer rebut corresponent a algun dels subministres de l’habitatge: aigua, electricitat

Contracte de lloguer

Contracte de lloguer (vigència mínima d'un any des de la data de sol·licitud)

Dipòsit de fiança a l'INCASOL (Institut Català del Sol).

En cas de no acreditar-se aquest dipòsit, l’Ajuntament ho farà constar a l’informe proposta, i serà la Direcció General per a la Immigració que ho posarà en coneixement de l'INCASOL als efectes oportuns.

Darrer rebut de lloguer de l'habitatge

Darrer rebut corresponent a algun dels subministres de l’habitatge: aigua, electricitat

Altres títols: Situacions de tinença d'habitatge, diferents a les del lloguer i la propietat, emparades en situacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l'ús S'haurà d'aportar el document que fonamenta el dret d'ús de l'habitatge ( contracte de treball que especifiqui l'ús d'habitatge, escriptura pública que reconeixi el dret real, etc.)

Justificant de pagament de la taxa de la Generalitat de Catalunya. Des del 25 d’abril de 2016, es traspassa definitivament el cobrament de les cartes de pagament de la taxa de finestra a canals EXCLUSIVAMENT telemàtics (caixer automàtic o Servicaixa . La persona que sol·licita l'informe pot escollir la via de pagament, ja sigui:

a) Pagament presencial: , només serà possible ingressar la quota de la taxa a través del caixer automàtic o servicaixa, passant el codi de barres de la carta de pagament .Serà, per tant, imprescindible disposar d'una targeta de crèdit o de dèbit per a completar el pagament. El justificant d'haver efectuat l'ingrés serà, com fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l'oficina sinó que s'haurà d'adjuntar l'imprès que s'obtingui del caixer després de l'operació.

Serà, per tant, imprescindible disposar d'una targeta de crèdit o de dèbit per a completar el pagament. El justificant d'haver efectuat l'ingrés serà, com fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l'oficina sinó que s'haurà d'adjuntar l'imprès que s'obtingui del caixer després de l'operació.

La carta de pagament s'obté a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat/ca).

b) Pagament electrònic: omplint el formulari amb les dades de la targeta i realitzant el pagament.

Per més informació OVT:

CLIQUEU AQUÍ

Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat i de les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament. (comprovant imprès de l’OVT o comprovant validat per l’entitat bancària de l’ingrés)PREU:

En concepte de taxa per expedició de la proposta municipal d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar: 26,60 .- eurosTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Les persones sol·licitants rebran un sms d’avís notificant que poden anar a recollir l'informe a un determinat punt i dins d’un termini concret.

El text del sms inclourà el codi de la oficina a on els pertoca anar a recollir-lo (solament en aquest punt).

Per evitar confusions, és molt important tenir en compte que:

- les Oficines de Benestar Social i Família (OBSF) i PAC (Punts d'Atenció Ciutadana) només podran lliurar la resolució original a les persones que hagin rebut prèviament el sms i que només la podran recollir al punt que específicament se’ls hagi comunicat al sms.

- Els punts de recollida s’han acordat amb criteris organitzatius específics, no necessàriament territorials.

- En cas que no puguin anar a recollir-lo dins del termini previst rebran l'informe per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud, com fins ara.

Per tot això és molt important que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte.

En cas de no haver rebut notificació de l’informe sol·licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Més informació:

CLIQUEU AQUÍ

Instrucció 1/2014 de la Direcció Genreal per a la ImmigracióON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Nota informativa_taxa 2017.pdf ( 53 Kb)
Veure document .pdf Com fer pagament de la taxa.pdf ( 582 Kb)
Veure document .pdf Sol INF01.pdf ( 139 Kb)
Veure document .doc DocINF01.doc ( 440 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/19/2017
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades