Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 05:05:12 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Convocatòria extraordinària de subvencions en l'àmbit de Gent Gran

EN QUÈ CONSISTEIX:

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat en data 9 de novembre de 2022 la convocatòria extraordinària de les subvencions per a la realització d'activitats i projectes de l'àmbit de la Gent Gran per a l'exercici 2022.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a entitats, que duguin a terme activitats i projectes de l’àmbit de Gent Gran en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en aquestes matèries, segons s'explicita en els programes establerts a l’annex específic de les bases reguladores de l’àmbit de Gent Gran.

RÈGIM JURÍDICQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, que han de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no hagin obtingut subvenció en la convocatòria ordinària de l’exercici 2022 de subvencions de l’àmbit de Gent Gran i no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

- Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona sol·licitant té pendent de pagament qualsevol deute en període executiu davant l’Ajuntament en el moment d’efectuar la proposta de resolució de la sol·licitud.

- No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les que hagin estat objecte de sancions administratives o de sentències condemnatòries fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de set dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Concessió: el temps màxim de tramitació és de 4 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Pagament: el pagament del 50% de la subvenció concedida es tramita una vegada signat el document d'acceptació de la subvenció, mitjançant transferència bancària al compte bancari de l'entitat/persona que constin en l'Ajuntament. La resta de la subvenció es farà efectiva quan es realitzi l'activitat subvencionada i es presenti al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la documentació justificativa requerida.ON SOL·LICITAR-LO:
ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Convocatòria extra Gent Gran.pdf ( 152 Kb)
Veure document .pdf Convocatòria extra Gent Gran castella.pdf ( 67 Kb)
Veure document .doc 8 Gent Gran Questionari 2022.doc ( 523 Kb)
Veure document .doc D2 Entitats Representativitat i dades descriptives 2022.doc ( 498 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/25/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades