Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/14/2018 11:19:22 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Quiosc de venda temporal de gelats

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 02/28/2017


Llicència d'ocupació temporal del domini públic per a l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats durant la temporada 2017.La llicència atorgada es podrà prorrogar d'any en any consecutiu fins a un màxim de tres anys de pròrroga. A l'efecte caldrà que la persona interessada així ho sol·liciti havent-se d'atorgar expressament la pròrroga.

Termini de vigència de les autoritzacions: del 23 d'abril al 15 d'octubre de 2017

Emplaçament/s: plaça Pare Carles Masó i Blanch

L'adjudicació de la llicència es farà mitjançant concurs entre les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent i en el plec de bases.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física major de 18 anys o qualsevol persona jurídica, que es trobin al corrent en el pagament dels impostos i tributs municipals i que siguin de Sant Boi de Llobregat.

S'haurà d'acreditar un mínim de cinc (5) anys d'exercici professional de l'activitat comercial a la qual es pretén destinar la porció de via publica en relació a la qual s'atorga la llicència d'ocupació temporal.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sobre número 1

1.-El sobre número 1 portarà la menció "Documentació administrativa per participar en el procediment per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal per a l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats envasats, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2017"

2.-El sobre número 1 es contindrà la documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant i la capacitat d’obrar, mitjançant DNI o document que el substitueixi.

Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l’escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent registre oficial quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant escriptura pública o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. L’anterior documentació haurà de ser validada a la Secretaria d’aquest ajuntament. Per efectuar aquest tràmit caldrà exhibir l’original de l’escriptura de poders.

3.- El sobre número 1 es contindrà la documentació que acrediti un mínim de cinc (5) anys d'exercici professional de l'activitat comercial a la qual es pretén destinar la porció de via pública en relació a la qual s'atorga la llicència d'ocupació temporal.

Sobre número 2.

1.-El sobre número 2 portarà la menció "Criteris de valoració per participar en el procediment per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal per a l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats envasats, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2017"

2.-El sobre número 2 contindrà la proposició econòmica degudament signada per la persona sol·licitant segons el model que figura a l’ annex I. Es valorarà la millora en el preu de licitació a raó d'1 punt per cada deu (10) euros d'increment en el preu base de licitació establert a la base 2.2 del present plec. L'empat es resoldrà per sorteig.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds del 1/03/2017 al 28/03/2017.

PREU:

En aplicació de l'establert a l'ordenança fiscal número 18 i tractant-se d'una ocupació temporal de la via pública amb un quiosc de 4 m2 per a la venda de gelats envasats, s'estableix un preu base de licitació de mil seixanta-cinc amb vint cèntims (1.065,20 euros).

ON SOL·LICITAR-LO:

Per informació i presentació de sol·licituds:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf BASES GELATS JG 15_02_2017.pdf ( 459 Kb)
Veure document .doc ANNEX I GELATS 2017.doc ( 55 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades