Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/24/2018 05:31:06 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS

Darrera revisió: 12/31/2014


CONCEPTE

Aquest manual informa de com obtenir la llicència d'obres majors .

Aquestes són fonamentalment les que comporten la generació de nous aprofitaments en un solar o immoble, és a dir:

- Obres de nova planta en general

- Obres en edificis existents que impliquen ampliació o modificacions substancials de l'estructura existent.

- Obres de reforma interior que comportin canvi d'ús o increment del nombre d'entitats integrants d'una divisió horitzontal.

- Obres de conservació, reparació o millora d'un edifici catalogat, en els termes que estableix el vigent Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic.

INICIACIÓ DEL TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA

L'OMAP revisarà la documentació aportada i omplirà la sol·licitud amb les següents dades:

Emplaçament de l'obra i referència cadastral

Dades identificatives de la persona sol·licitant i, si és necessari, les del representant

Descripció/tipus de l'obra sol·licitada

Nombre d'habitatges, locals i places d'aparcament

En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa que resulta de l'aplicació de les tarifes establertes a l'Ordenança fiscal núm. 8, en funció de la superfície construïda de l'obra i la seva tipologia, segons el següent detall:

Ús d’habitatge

Primers 500m²

13,30 euros/m²

Resta fins a 2.500m²

4,10 euros/m²

Excés sobre 2.500 m²

1,00 euro/m²

Altres usos (en edifici exclusiu o compartit amb habitatge si superen els 500m²

Primers 1.000m²

3,10 euros/m²

Resta fins a 5.000m²

2,00 euros/m²

Excés sobre 5.000m²

0,50 euro/m²

Nota: En cas de trobar-se en edifici compartit amb habitatge i aquests altres usos no superin els 500m², encara que predominin, es computarà la total superfície segons la tarifa 2.6.2.1

Sobre les precedents tarifes, s’aplicaran els següents COEFICIENTS CORRECTORS (K) en funció de la naturalesa de l’obra:

- Nova planta o ampliació: K = 1,00

- Reforma o rehabilitació d’edificis preexistents: K = 0,50

En qualsevol cas, s’estableix una tarifa mínima de 700,00 euros i una màxima de 30.000,00 euros.

Aquesta autoliquidació està sotmesa a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència atenent a les dades del projecte efectivament autoritzat, de conformitat amb les determinacions de les ordenances fiscals vigents.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE

- La llicència d’obres majors es resoldrà en el termini màxim de 2 mesos. Passat aquest termini, en general s’entendrà atorgada per silenci administratiu, llevat dels següents supòsits previstos per Llei, en el que el sentit del silenci és negatiu:

. Obres que impliquin afectacions del domini públic o de bens o drets patrimonials de l’administració.

. Obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta.

. Ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

En qualsevol cas, no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el planejament urbanístic o altres normatives legals.

- Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

- Quan sigui preceptiu l'informe d'altre organisme o administració s'entén suspès el termini per a la resolució fins a la recepció de l'esmentat informe, amb una durada màxima de 3 mesos en els termes establerts a l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

- Si hi ha indefinició d'alineacions i rasants, o quan aquestes es modifiquin, es recomana que perquè les característiques geomètriques necessàries per redactar el projecte coincideixin amb les oficials, se sol·liciti prèviament aquesta informació urbanística.Es podrà tramitar a l'OMAP la sol·licitud de l'acta de replanteig d'alineacions i rasants, la qual reporta taxa.

Es podrà tramitar a l'OMAP la sol·licitud de l'acta de replanteig d'alineacions i rasants, la qual reporta taxa.

- És convenient disposar a l'inici del projecte de l'informe de règim urbanístic per assegurar-ne la seva viabilitat. Es podrà tramitar a l'OMAP la sol·licitud de l'informe de règim urbanístic i que reporta taxa.

Per agilitar la resolució de la vostra petició, si ja disposeu de l'informe de règim urbanístic i/o de l'informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic, cal indicar-ho a la vostra sol·licitud.

- Una llicència d'obres majors pot englobar altres llicències d'obres (enderroc, demolicions, moviments de terres, ...) i es pot tramitar com un únic expedient si es presenta la documentació corresponent.

- En cas d'afectacions per vialitat o sistemes generals caldrà procedir a la cessió mitjançant document administratiu.

- Si cal la instal·lació d'una grua torre s'haurà d'obtenir prèviament la corresponent llicència.

- Pel gual a la vorera o la connexió del clavegueram, si no s'han integrat en el mateix projecte d'edificació, cal tramitar posteriorment llicència específica.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

Dos jocs del projecte tècnic que pot ser bàsic o d'execució, en funció del qual s'ha d'aportar la corresponent documentació, i han d'estar signats pel tècnic i el sol·licitant.

En cas que calgués trametre la documentació tècnica a altres organismes per recaptar informes preceptius, caldrà aportar les respectives separates o jocs del projecte addicionals que corresponguin.

Si es presenta projecte bàsic s'ha d'aportar la següent documentació:

Memòria descriptiva

Estimació de pressupost

Documentació gràfica

Estadística d'Edificació i Habitatge

Fulls d'assumeix dels tècnics

Certificat de no afectació de línies elèctriques

Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya

Justificació compliment de la normativa urbanística: Paràmetres volumètrics, usos, dotació aparcaments, etc.

Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació (CTE).

Justificació del compliment de normativa sectorial: accessibilitat, habitabilitat, etc.

Justificació del compliment del decret d'ecoeficiència

Documentació referent a cessions, si s'escau

Fitxa de la descripció del sistema de captació d'energia solar

Si el projecte bàsic i/o els fulls d'assumeix no estan visats, caldrà aportar certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte i/o directors facultatius , amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

Si es presenta projecte executiu, que sempre ha d'anar visat, s'ha d'aportar la mateixa documentació que es requereix pel projecte bàsic, adjuntant a més la que es relaciona a continuació:

Programa de control de qualitat

Estudi de Seguretat i Salut

Indicació de les connexions o serveis públics i canalitzacions

Justificació del compliment de la normativa desismorresistència.Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacionsAnnex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solarCertificat eficiència energètica de projectes, si s'escau

Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacions

Annex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solar

Certificat eficiència energètica de projectes, si s'escau

La documentació que no s'aporti amb el projecte bàsic s'haurà de presentar conjuntament amb un projecte executiu en el moment de comunicar l'inici de l'obra. Si aquest projecte modifica el bàsic cal complementar-lo amb una memòria específica amb les modificacions, i en aquest cas es presentaran tres jocs del projecte executiu.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

El projectista d'una obra per a usos administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent o cultural, ha de ser arquitecte.

El projectista d'una obra per a usos aeronàutic, agropequari, de l'energia, hidràulic, miner, telecomunicacions, aeri, industrial, naval o enginyeria del sanejament i de la higiene haurà de tenir una titulació acadèmica i una professió habilitant d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seves especialitats i competències específiques.

Memòria descriptiva:document indexat que ha d'especificar la justificació dels paràmetres urbanístics, número de plantes, ús de les dependències de cada planta, m2 construïts i m2 útils.

- El projecte tècnic haurà de contenir especificació de quin o quins colors s'usaran a les façanes. Pel que fa als béns catalogats i protegits (aïllats o conjunts urbans), així com per a tota l'extensió del Nucli Antic, s'utilitzaran colors de la gamma de tons pastel segons la carta de colors municipal. Els altres colors, el negre i el verd anglès, s'usaran com a secundaris, per remarcar determinats aspectes de les façanes sempre que no perjudiquin l'aspecte de l'edifici.

Les fusteries es tractaran amb esmalt de color de la mateixa o similar gamma de la façana.

És obligació dels propietaris afectats donar tractament de façana a les parets mitgeres que resultin vistes per causa de la diferència d'alçària entre l'edifici autoritzat i els confrontants

Documentació gràfica plegada en format DIN A-4:

▪ Plànol d'emplaçament a escala 1:1000 on l'interessat grafiarà l'emplaçament de l'obra i s'identificarà de forma exacta la situació, indicant longitud de façanes a vial i amplada d'aquest, i distància a la cantonada més propera. Es pot obtenir a l'OMAP.

▪ Plànols de plantes, seccions i façanes de la edificació i de tanques a partions, en el seu cas, a escala 1:50 o 1:100.

▪ Plànol topogràfic, només en cas d'edificació aïllada. S'hauran de referenciar les cotes del terreny natural per verificar que els moviments de terres s'ajusten a la normativa aplicable. També cal indicar la situació de l'arbrat existent i les possibles modificacions d’aquest.

▪ Fotografia de la finca. En edificació aïllada s'ha de poder veure l'arbrat existent.

Estadística d'Edificació i Habitatge:document del Ministeri de Foment / Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), que facilita l'Ajuntament referent a les característiques de l'obra per a la qual se sol·licita llicència. Sempre ha de ser l'original, s’ha d’omplir el tríptic complet i ha d'anar signat pel sol·licitant i pel tècnic autor del projecte.

Fulls d’Assumeix Tècnic de la Direcció facultativa: documents col·legials on ha de figurar el nom, adreça, telèfon i signatura del tècnic director així com l’emplaçament de l’obra i les característiques de l’edifici i el tipus d’intervenció professional.

La titulació acadèmica del director d'una obra (DO) que tingui per objecte la construcció d'edificis de nova planta per a ús administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent o cultural serà d'arquitecte. Per als usos aeronàutic, agropequari, naval, enginyeria del sanejament i de la higiene i d'altres el DO pot ser arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, en cada cas segons les especialitats i competències específiques establertes per les disposicions legals.

La titulació acadèmica del director de l'execució d'una obra (DEO) serà d'arquitecte tècnic en el cas de construcció d'edificis de nova planta en els que la DO és d'arquitecte en raó del seu ús. En la resta de casos, així com en les obres no específicament de nova planta, la DEO pot ser indistintament d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, en funció de les seves competències professionals, podent assumir el mateix tècnic DO la DEO.

Certificat de no afectació de línies elèctriques:document que justifica que l'obra projectada i els elements estructurals necessaris per dur-la a terme no afectaran cap línia aèria d'acord amb la reglamentació vigent i segons el model que es facilita des de l'OMAP.

Estudi de gestió de residus:El projecte ha de contenir el càlcul del volum i tipus de residus que s'originaran amb l'obra i la indicació de les instal·lacions on es gestionaran. S'ha d'afegir la fitxa segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus signat pel titular.

Programa de control de qualitat:document que acredita el compromís d'un programa detallat de control de qualitat de tota l'obra des d'un punt de vista ampli, no únicament que els materials que s'utilitzen per la realització de l'obra compleixen amb la normativa vigent.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o bé Estudi de Seguretat i Salut:

El primer s’ha d’aportar sempre, llevat que es necessiti el segon. El segon serà necessari si el pressupost d'execució material del projecte és superior a 325.000,00 euros o més de 500 jornals. En aquest segon supòsit s'haurà de lliurar també amb el projecte bàsic.

Indicació de les connexions als serveis públics i canalitzacions:es tracta de marcar les xarxes de distribució existents: aigua, gas, electricitat, telèfon, ..., i sortida d'aigües residuals a la claveguera general.

En el cas que l'obra requereixi un nova escomesa a la xarxa de clavegueram municipal, cal que el projecte bàsic inclogui la definició precisa d'aquesta obra,seguint les indicacions dels serveis municipals competents i de conformitat amb els requeriments continguts a la vigent Ordenança Reguladora de les Condicions Tècniques que Regulen les Obres amb Execució de Rases a la Via Pública, restant inclosa la sweva autorització en la mateixa llicència d'obres majors.

Justificació de la normativa urbanística: A banda dels paràmetres volumètrics aplicables en cada cas segons planejament vigent, cal tenir en compte elPla Especial d'Usos urbans que restringeix determinatives activitats segons zones i eixos viaris de la ciutat i regula la previsió de places d’aparcament als edificis. Es pot consultar a l'OMAP o en la pàgina web: www.santboi.cat

Si us trobeu en un dels supòsits de l’ordenança que eximeix ubicar les places d’aparcament dintre del propi edifici, en el moment de la sol·licitud s’haurà de fer constar la ubicació alternativa en un altre emplaçament, aportant la documentació indicada a les ordenances metropolitanes i al Pla Especial d'Usos municipal. En el moment de l'acabament de les obres, aquestes places hauran d'estar operatives.

Codi Tècnic d'Edificació (CTE). Justificació del compliment de les exigències bàsiques dels documents bàsics (DB):

DB SI: Seguretat en cas d'incendi

DB SU: Seguretat d'utilització

DB SE: Seguretat Estructural

DB HE: Estalvi d'energia

DB HS: Salubritat

DB HR: Protecció front el soroll

Documentació referent a cessions. Si s'escau, caldrà aportar:. Informe de descripció de la porció afectada objecte de cessió, a segregar de la finca, acreditant la innecessarietat de llicència de parcel·lació o bé informe d'alineacions i rasants en determinats casos. Aquests informes es fan des del Departament de Gestió Urbanística.. Alliberament de la porció a cedir de les càrregues que existeixin. Compromís de cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de la finca/porció segregada. Una vegada acceptada la cessió per part municipal, ja es podrà atorgar la llicència d'obres. La cessió es formalitzarà unilateralment pel cedent en escriptura pública, aportant certificat de l'acord d'acceptació municipal, a l'objecte de la seva inscripció en el Registre de la Propietat a favor de l'Ajuntament.

. Informe de descripció de la porció afectada objecte de cessió, a segregar de la finca, acreditant la innecessarietat de llicència de parcel·lació o bé informe d'alineacions i rasants en determinats casos. Aquests informes es fan des del Departament de Gestió Urbanística.

. Alliberament de la porció a cedir de les càrregues que existeixin

. Compromís de cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de la finca/porció segregada. Una vegada acceptada la cessió per part municipal, ja es podrà atorgar la llicència d'obres

. La cessió es formalitzarà unilateralment pel cedent en escriptura pública, aportant certificat de l'acord d'acceptació municipal, a l'objecte de la seva inscripció en el Registre de la Propietat a favor de l'Ajuntament.

Serveis de telecomunicacions:En totes les sol·licituds de llicència d'habitatge, el projecte arquitectònic ha de preveure el compliment de les especificacions tècniques mínimes en matèria de telecomunicacions i, en el cas d'edifici de plurihabitatge amb elements d'accés comuns, s'haurà d'aportar un projecte específic de les infrastructures comunes de telecomunicació. Aquest projecte haurà d'estar redactat per un enginyer de telecomunicacions, o un tècnic superior en instal·lacions electrotècniques o títol equivalent, i visat pel col·legi corresponent (Cas de no estar visat, caldrà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil).

Fitxa de la descripció del sistema de captació d'energia solar,segons el model que es facilita des de l'OMAP.

Cessament de la direcció: haurà de comunicar-lo el propi facultatiu dins del termini de tres dies. Les obres no podran continuar-se si dintre del termini de sis dies un altre facultatiu, legalment capacitat, no assumeix en la forma indicada la direcció de les obres.

Annex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solar:haurà d'estar redactat pel tècnic i deurà incloure la informació referent al sistema adoptat, als paràmetres bàsics del càlcul de la demanda i als paràmetres específics de consum per a habitatge, segons es desenvolupa a l'ordenança municipal reguladora de sistemes de captació solar per a usos tèrmics. Aquest annex és d'obligat compliment per a totes les llicències que s'emparen en l'àmbit d'aplicació de l'esmentada ordenança i que es regula en el seu article 2.

Segons el tipus d'obra major s'hi podrà afegir altra documentació.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

La documentació presentada passarà a revisar-se per part del Departament de Llicències d'obres i edificació. En cas d'observar-se mancances formals i/o deficiències del projecte que siguin subsanables, es requerirà per escrit la seva subsanació i/o esmena. En cas que aquestes tinguin consideració de no subsanables es proposarà la denegació de la sol·licitud, previ audiència a l'interessat.

Un cop resolta favorablement la sol·licitud, se us notificarà per correu l'acord de la concessió de la llicència d'obres. A partir de rebre l'acord, tal com s'hi indica, haureu de:

Liquidar el 4% del pressupost en concepte de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i, si s'escau, la taxa complementària. Aquestes liquidacions les rebreu per correu i les haureu d'abonar a les entitats financeres i en els terminis que s'indiquen.

Dipositar la fiança per garantir la reposició de la urbanització existent per la quantitat establerta a l'acord, seguint les indicacions que s’especifiquen al manual informatiu de garanties.

Garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb el Decret89/2010, per la qual cosa s’haurà d'aportar còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus i dipositar la fiança corresponent a l’OMAP. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta garantia, havent d'acreditar fefaentment aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

. Després de dipositar les fiances que corresponguin, us lliurarem els projectes aprovats.

. Cal comunicar la data de l'inici de les obres, facilitant les dades de l'empresa constructora: nom, NIF, adreça i telèfon. Amb aquest comunicat s'obté la placa d'obres (preu: 29,30€). Recordeu que si amb la sol·licitud es van presentar projectes bàsics, caldrà ara aportar un projecte d'execució.

El termini per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la notificació de l'acord de concessió de la llicència.

El termini per executar les obres es fixa en cada cas a la llicència, amb un màxim de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres, tret de possible pròrroga.

L'incompliment d'aquest requisit dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

.Abans de l'inici de les obres, si es tracta d'un immoble subjecte a cessió i en els casos de construcció amb alineació a façana, caldrà sol·licitar la comprovació de les alineacions una vegada replantejada la tanca i executada la primera filada.

. En el cas que, havent-se formalitzat la sol·licitud de llicència, l'obra s'inicïi abans de l'atorgament formal de la llicència d'obres o del compliment del requisits establerts en la mateixa, el tràmit a posteriori tindrà consideració de legalització d'infracció urbanística que implicarà que la taxa de tramitació s'incrementi en un 50%.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Un cop iniciada l'obra, haureu de sol·licitar 3 inspeccions:

La primera inspeccióquan estigui finalitzada la 1a. fase, és a dir, quan s'hagi executat la planta baixa i altres elements constructius en les obres de nova planta, o de la primera que s'addicioni en obres d'ampliació, que permetin comprovar la implantació de l'edificació en la parcel·la o solar i les mides generals de l'obra en planta.

La segona inspeccióquan estigui finalitzada la 2a. fase, és a dir, quan s'hagi cobert l'edifici i s'hagin executat els tancaments exteriors de façanes i patis, la coberta i altres elements constructius que permetin comprovar els paràmetres edificatoris generals de l'edifici.

La comunicació de l'acabament de la 1a o 2a fase s'haurà de presentar amb 5 dies d'antelació a la data prevista per a l'acabament.

Del retolament i la numeració de la via pública:Abans de la tercera inspecció s'haurà d'haver col·locat la placa indicadora del número corresponent a la finca i, si s'escau, la retolació de la via pública (placa amb el nom d'aquesta) segons el model aprovat per l'Ajuntament.

La tercera inspeccióquan estigui finalitzada l'obra. Amb aquesta sol·licitud hauran d'aportar la següent documentació:

▪ Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents, on s'acreditin, a més de la data de terminació, el fet que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat o les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades. En el certificat final d'obra,

a)El tècnic superior, en tant que director de l’obra , certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat -o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament-, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.b)El tècnic mig, en tant que director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

b)El tècnic mig, en tant que director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

▪ Certificat de l’adequació de l’edifici acabat a tots els requeriments del CTE

▪ Relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els resultats

▪ Certificat final d'obra del tècnic director de telecomunicacions, si s'escau

▪ Presentació de la declaració d'alteració cadastral (Llei 36/2006, de 29 de novembre) en cas que no hagi estat presentada prèviament

▪ Altra documentació específicament establerta a les condicions especials de la llicència.

És imprescindible, tant per la devolució de les fiances dipositades en concepte de gestió dels residus com per finalitzar l'expedient, la presentació decertificat acreditatiu de la gestiócorrectadels residus referent a la quantitat i tipus de residusdipositats a abocador autoritzat

La comunicació de l'acabament de les obres s'haurà de presentar en el termini màxim de 15 dies des de la conclusió d’aquestes.Amb aquesta sol·licitud s'iniciarà d'ofici l'expedient d'autorització del primer ús o d'ocupació de les obres.

Durant les obres, els serveis tècnics de l'Ajuntament podran inspeccionar els treballs, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

Els costos generats per les tres visites reglades a realitzar, d’ofici o a instància de part, descrites als articles 49 i 53 de les Ordenances metropolitanes d’edificació (OME), així com la verificació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, estan inclosos en el concepte general de taxa de tramitació que es liquida en el moment de la sol·licitud de llicència d'obres.

A partir de la segona visita d’inspecció, en haver estat desfavorable el resultat de la primera, la quota de la visita d’inspecció es calcularà a raó d’una quantia fixa de 32,70 euros més 123,00 euros/hora.

A PARTIR DE L'INFORME FAVORABLE DE LA TERCERA INSPECCIÓ

- Per a l'ocupació de l'immoble cal la prèvia autorització municipal de primer ús o d'ocupació i, en el cas d'habitatge, la cèdula d'habitabilitat expedida per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat.

- Un cop obtingut l'informe favorable corresponent a la tercera inspecció, es notificarà el lliurament de l'autorització municipal d'ús o d'ocupació de l'immoble en concret, si s'escau, i s'informarà respecte a la procedència de la devolució de les fiances dipositades.

PRÒRROGUES

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts (per a l'inici de les obres o per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs).

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització dels expressats terminis, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es farà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient, el motiu i facilitant les dades del titular de la llicència i el número d'expedient.

Les pròrrogues s'atorgaran com a màxim per la meitat del termini inicial. La concessió de la pròrroga sol·licitada comportarà la liquidació de la taxa corresponent per import de 472,30 euros, liquidació que rebreu per correu i que s'haurà d'abonar en els terminis i entitats financeres indicades en aquesta.

MODIFICACIONS DE LES OBRES

Si durant l'execució de les obres emparades amb llicència fora necessari introduir modificacions respecte al projecte, cal que es comuniquin prèviament a l'Ajuntament. Aquestes podran ser:

Modificacions substancials: Alteracions de pressupost o de superfície construïda, sia total o de les entitats resultants, o canvi dels usos previstos de l'edifici.Serà d'aplicació la informació abans esmentada per a la llicència d'obres, doncs implica un nou tràmit per la modificació de l'atorgament de la llicència original pel mateix òrgan municipal.

Serà d'aplicació la informació abans esmentada per a la llicència d'obres, doncs implica un nou tràmit per la modificació de l'atorgament de la llicència original pel mateix òrgan municipal.

S'ha d'ajuntar la següent documentació:

Projecte bàsic o part que pertoqui del projecte executiu per triplicat segons l'estat de l'expedient i d'execució de les obres signats pel tècnic i el sol·licitant, i ha de contenir:

a) memòria descriptiva visada

b) plànols visats que recullin les modificacions que es volen introduir, marcat amb vermell el que es fa de nou, amb negre el que es manté i amb groc el que està autoritzat i no s'ha fet.

Amb la presentació de la sol·licitud s'inicia el tràmit específic amb un nou termini de tramitació de 2 mesos (passat aquest termini s’entendrà atorgada per silenci administratiu, sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals).

Aquestes modificacions reporten taxa, segons les tarifes anteriorment detallades, aplicades a les superfícies modificades, referides a ampliació o reforma, segons els casos, que es requeriran en règim d'autoliquidació, amb un mínim de 456,20€. Així mateix, s'aplicarà el 4% de ICiO sobre l'increment de pressupost que en resulti, un cop aprovades les modificacions.

Modificacions o variacions de detall: Resta de supòsits.

S'ha d'adjuntar la següent documentació:

Documentació tècnica per duplicat que no cal que estigui visada, segons l'estat de l'expedient i d'execució de les obres signats pel director de les obres i el sol·licitant, en la que es justifiqui per escrit i gràficament les variacions, amb els plànols que han de substituir els inicialment autoritzats.

Amb la presentació de la sol·licitud, en la que s'haurà de facilitar les dades del titular de la llicència, l'emplaçament i el número d'expedient, s'inicia el tràmit específic amb un termini de tramitació d'1 mes (passat aquest termini s’entendrà atorgada per silenci administratiu, sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals). Es resol amb informe de verificació dels Serveis tècnics municipals, segons apartats 3, 4 i 6 de l'art. 45 de la OME. No comporten taxa.

En el cas que les modificacions de les obres no hagin estat comunicades prèviament per l'interessat i siguin detectades per inspeccions d'ofici de l'Ajuntament, es seguirà un tràmit de legalització que devengarà taxa en base a les tarifes anteriorment indicades en cada cas incrementades en un 25%, amb un mínim de 612,00€.

CANVI DE TITULARITAT

Es pot obtenir el canvi de titularitat de la llicència d'obres ja atorgada. A aquest efecte, cal formalitzar la corresponent sol·licitud normalitzada, per part de l'antic i el nou titular. El tràmit devenga una taxa de 188,70€ per expedient.

ALTRES FORMES DE FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Abans de la resolució expressa d'atorgament de llicència, el sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud. En aquest cas, es retornarà el 95 per cent dels drets ingressats a resultes de l'autoliquidació de la taxa. Si es desisteix dins del termini d'audiència, en cas d'informe tècnic de denegació, es retornarà el 50 per cent.

Després de la resolució expressa es podrà deixar sense efecte la llicència en aquests casos (sense que procedeixi retorn de la taxa):

. Caducitat:

- si no s'inicien les obres dins del termini d'un any

- si no s'acaben dins del termini fixat o de les seves pròrrogues

. Renúncia : en cas que el titular de la llicència així ho manifesti expressament, desistint de realitzar les obres autoritzades, mitjançant comunicació escrita a aquest efecte.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

. Reserva d'un espai de la calçada per a:

- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció

- Col·locació d'un contenidor d'obres

- Col·locació de casetes d'obres

- Col·locació de sitja

És necessari disposar de la llicència d’obres i, si s'escau, haver complimentat les condicions especials que facultin el seu inici, per obtenir la concessió d’aquesta reserva, si bé pot sol·licitar-se paralel·lament. Comporta taxa en funció del termini d'ocupació que en qualsevol cas no superarà el de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides i als sacs de runa, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada en concedir-se la pertinent llicència d'obres

. Talls de carrers, reserves temporals d'estacionament, i la regulació del trànsit amb motiu de càrrega i descàrrega de materials:

Per obtenir la corresponent autorització cal disposar de la llicència d’obres i haver formalitzat la comunicació de l'inici de les obres. Comporta taxes. La sol·licitud ha de contemplar el dia/es i l'hora d'inici i d'acabament i s'ha de fer 96 hores abans, com a mínim, a comptar dies laborables, per poder organitzar el trànsit i, concretament, la circulació d'autobusos.

Manual Informatiu de Llicència d’Obra Major – N317/9

Edita: Ajuntament de Sant Boi

21a. Edició: Gener 2014

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web