Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:09:50 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres menors moment

Obres


EN QUÈ CONSISTEIX:

Aquestes obres són bàsicament les que no requereixin la redacció d'un projecte complert i/o la intervenció de tècnic titulat es limita a aspectes parcials dels treballs, i les que tenen per objecte actuacions de reforma o d'intervenció puntual i parcial, sense canvi en la distribució interior (compartimentacions) ni en les obertures (portes i finestres i/o passos i similars) i que no afecten elements de l'estructura resistent de l'edifici ni a xarxes de subministraments de serveis públics (en especial línies elèctriques aèries).

S'exclouen d'aquest tràmit les intervencions en edificis inclosos en el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (bé com catalogat individualment, especialment protegit o protegit, individual o dins de Conjunt Urbà conformat per diversos carrers) i les intervencions en façanes de la zona del Nucli Antic (atès que en tots aquests casos s'haurà de seguir la tramitació ordinària).

Enllaç d'interès: Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.comQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona física o jurídica

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumeix tècnic, etc.), segons escaigui pels diferents tipus d'obra abans detallats, ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració oficial de projecte segons la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) - no es imprescindible visat col·legial. En cas de documentació no visada, s'exigirà aportar un certificat col·legial, on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de que és al corrent dels seus deures col·legials (principalment disposar d'assegurança de responsabilitat civil, etc.). Aquesta certificació col·legial podrà substituir-se per una declaració responsable d’aquests mateixos extrems signada pel mateix col·legiat, la qual podrà ser posteriorment verificada per l'Ajuntament amb el Col·legi professional corresponent.

En edificis d'habitatges, els enginyers i enginyers tècnics només podran assumir i projectar obres que no afectin l'estructura de l'edifici i que siguin a l'interior de locals comercials, industrials o per altres usos que no siguin específicament d'habitatge (tampoc en la part d'elements comuns de l'edifici d'habitatges).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres.

Cal advertir les especialitats de les obres que es trobin en aquests supòsits:

- obres vinculades amb l'exercici d'una activitats definida, sotmesa al règim de llicència o autorització ambiental, doncs l'autorització per a la realització de les obres no és pot tramitar fins que ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

- obres es troben dins d'un local o immoble que requereix preceptivament un previ informe preventiu en matèria sobre seguretat contra incendis municipal o de Bombers, segons l'Ordenança municipal reguladora de les activitats i serveis i legislació concurrent, doncs l'autorització per a la realització de les obres no es pot tramitar fins que no s'hagi emès l'esmentat informe en sentit favorable.PREU:

En el moment de fer la sol·licitud s'ha de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa corresponent a les tarifes aplicables segons l'Ordenança fiscal núm. 8 vigent:

Una quota fixa de 150 euros més el 0,50% del pressupost d'execució material de l'obra declarat, sense IVA. S'estableix una tarifa màxima de 3.000 euros.També s'autoliquida en el moment de la sol·licitud el 4% del pressupost en concepte de l'ICIO.El pressupost declarat està sotmès a posterior revisió tècnica municipal.

També s'autoliquida en el moment de la sol·licitud el 4% del pressupost en concepte de l'ICIO.

El pressupost declarat està sotmès a posterior revisió tècnica municipal.

Cal tenir present que algunes obres poden gaudir d'una bonificació (descompte) percentual de l'ICIO i/o no estar subjectes a la taxa, segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona, segons les Ordenances fiscals vigents, que cal advertir en el moment de la sol·licitud.

En determinats casos (generalment totes les actuacions en façanes i exteriors, llevat els rètols, vidrieres, terrat, comptadors) cal obtenir la placa normalitzada d'obres (preu: 29,30 €), que s'haurà de col·locar en un lloc de l'obra ben visible des de carrer.

Les llicències d'obres "al moment" condicionen l'autorització per iniciar el treballs a la constitució de fiances per tal de garantir la correcta execució dels treballs pels següents conceptes:

- Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

Només és procedent en el supòsit de rehabilitació de façana confrontant a carrer amb bastida fixa, havent-se d'incloure a l'autoliquidació aplicant una amplada de 1 metre al perímetre de la façana en la que s'instal·li, a raó de73,20 €per m².- Garantia per la correcta gestió de les terres, runes i altres residus de construcció derivats de l'obra: 11 euros/tona, amb un mínim de 150 euros. En general s'aplica 150 euros, llevat que de l'Estudi de gestió de residus (en els casos que és preceptiu) s'esdevingui un import superior.

- Garantia per la correcta gestió de les terres, runes i altres residus de construcció derivats de l'obra: 11 euros/tona, amb un mínim de 150 euros. En general s'aplica 150 euros, llevat que de l'Estudi de gestió de residus (en els casos que és preceptiu) s'esdevingui un import superior.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Al moment.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMANUAL INFORMATIU:


ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc model_estudi_gestio_residus.doc ( 186 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/08/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades