Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 05:49:39 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres mitjanes

Obres


EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud de llicència d'obres per a aquelles obres que, sense deixar de ser obres menors, podem dir que es troben al límit entre les obres menors i les majors i necessiten la intervenció d'un tècnic, tant per la redacció d'un projecte com per a la direcció de les obres.

Es poden considerar concretament com a obres mitjanes les referents a:

Si l'obra és per l'adequació d'un immoble per a l'exercici d'una nova activitat, és important identificar de forma prèvia la compatibilitat de l'activitat amb el planejament. Si l'informe determina la incompatibilitat amb el planejament no es pot exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, es poden formalitzar les corresponents autoritzacions, llicències o comunicacions.VEURE MÉS

Enllaç d'interès: Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.comQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona física o jurídica

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

A la sol·licitud cal adjuntar:

- Projecte tècnic visat (per duplicat).

- Full d'assumeix tècnic.

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o bé Estudi de Seguretat i Salut (visats).

- Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació.

- Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya.

Altra documentació en funció del tipus d'obra:

· Fitxa d'estadística d'edificació i habitatge.

. Per a instal·lacions de grues torre:

- Certificat de grua desmuntada emès per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC). Estan exempts d'aquest certificat les grues torre autodesplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170 kNm.

- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a 600.000,00 € pels possibles danys que pogués ocasionar la grua torre.

- Declaració responsable de posada en servei de la grua formalitzada al Departament d’Empresa i Coneixement i de l'Acta d'inspecció de la grua muntada, efectuada pel mateix organisme de control que hagi efectuat la inspecció de la grua desmuntada (a presentar amb la comunicació de finalització de la instal·lació de muntatge).

Més consideracions respecte de la documentacióQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar les obres, mentre no es disposi de la llicència)PREU:

. En el moment de la sol·licitud:

S'ha de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa, segons la ordenança fiscal núm. 8 vigent, la tarifa de la qual es composa d'un terme fix de 300,00 euros més un terme variable corresponent al 1,00% sobre el pressupost declarat del cost d'execució material de l'obra o construcció sense IVA. Aquest pressupost està sotmès a posterior revisió tècnica municipal que s'efectua abans de la concessió de la llicència.

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 6.000,00 euros.

. Un cop atorgada la llicència

- 4% del pressupost en concepte de l'ICIO

- dipòsit per garantir la urbanització o reposició d'urbanització existent

- dipòsit per garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra (mínim 150,00 euros)

- placa normalitzada per a obres d'edificació: 29,30 euros

- taxa complementària, si s'escau

Tanmateix, cal tenir present les exempcions i/o bonificacions previstes a les Ordenances fiscals vigents.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació de les llicències d'obres mitjanes, en general és d' 1 mes .

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada per silenci administratiu, sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals.S'exceptuen d'aquesta regla general els següents casos, en els que el silenci administratiu te efectes desestimatoris:

S'exceptuen d'aquesta regla general els següents casos, en els que el silenci administratiu te efectes desestimatoris:

. Obres subjectes a la Llei d'Ordenació de l'Edificació (és a dir, que necessitin un projecte tècnic per a la seva execució), enumerades al seu art. 2.2

. Moviments de terres i explanacions

. Obres en sòl rural la transformació urbanística del qual no estigui prevista o permesa

S'exceptua el cas en que s'afecta el domini públic, en el que el termini màxim de tramitació es de 2 mesos (passat aquest termini la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu).

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini de tramitació s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

Més informació sobre la tramitació de la sol·licitudON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT

 • Presenteu la sol·licitud a qualsevol oficina de Correus, amb el Codi Digital de Destinació L01082009, amb la modalitat de tramesa:

  Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració

  CORREU POSTAL


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc model_estudi_gestio_residus.doc ( 186 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/15/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades