Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 05:25:28 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

CONCEPTE

El present manual fa referència a la Tinença d’Animals de Companyia d’acord amb la normativa reguladora següent:

- Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei de Protecció d'Animals

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999.

- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999.

- Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals.

Segons el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei de Protecció d'Animals, s’entén per animal de companyia l’ animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA

Les persones posseïdores de gossos, gats i fures han de censar-los a l’Ajuntament, dins el termini màximde tres mesos des del naixement de l'animal i de trenta dies des de la data d'adquisició o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la seva identificació mitjançant un microxip.

L’any 2013 la inscripció al cens municipal d’animals de companyia és gratuïta .

Per donar d’alta un animal al Cens Municipal d’Animals de Companyia, el propietari o una persona degudament autoritzada pel propietari, haurà d’adreçar-se a l’OMAP amb la documentació següent:

- Cartilla sanitària de l’animal.

- Acreditació de la identificació mitjançant microxip de l’animal.

- En el cas de gossos potencialment perillosos, també cal aportar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, on constin les dades identificatives del gos i el rebut acreditatiu del seu pagament.

Li serà lliurat l’imprès d’alta en el Cens Municipal i una placa amb el número censal corresponent. Aquesta placa servirà per a tota la vida de l’animal, el qual l’ha de dur de manera permanent pels espais o les vies públiques. En cas de pèrdua, haurà de sol·licitar-ne una altra a l’OMAP en la qual s’haurà de gravar el número censal assignat. El cost de la nova placa serà de 3,30 euros , segons les tarifes aplicables a les ordenances fiscals vigents fins el 31 de desembre de 2013.

MODIFICACIONS AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA

Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures, estan obligades a notificar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, inclosa la mort de l’animal.

En el cas de gossos potencialment perillosos les modificacions s’han de comunicar a l’Ajuntament dins del termini màxim de 15 dies.

PRESTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

La persona propietària d’un animal de companyia pot sol·licitar a la Unitat de Salut Pública d’aquest Ajuntament la prestació dels serveis referits a continuació. Prèviament a la prestació d’aquests serveis, s’ha de fer efectiu el pagament de la taxa o del preu públic corresponent, segons les ordenances fiscals vigents fins el 31 de desembre de 2013.

TAXES

Recollida d’animals de companyia a la via pública: 64,00 euros

Estada, manutenció i custòdia a les dependències municipals (per dia o fracció): 6,40 euros

Identificació amb microxip dels animals perduts lliurats als seus propietaris: 30,80 euros

No estan subjectes a aquestes taxes els serveis municipals prestats amb referència als gossos pigall o d'assistència.

Estaran exempts d'aquestes taxes les persones que acreditin que la suma total dels ingressos bruts de la seva unitat familiar, dividits pel número de membres que la integren, no supera l'IPREM.

Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a referència les darreres declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentades de cadascun dels membres de la unitat familiar o, en el seu cas, declaració dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar i d'altres documents acreditatius del nivell d¡ingressos.

S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquesta taxa, la definida com a tal als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, incloent les parelles de fet.

PREUS PÚBLICS DEL SERVEI

Recollida d’animals de companyia morts en domicilis particulars: 90,00 euros

Serveis derivats de la renúncia i lliurament voluntari d’un animal de companyia al Refugi Municipal d'Animals de Companyia (RMAC): 306,00 euros

Adopció de gos: 90,00 euros

Adopció de gat o d'altres animals: 60,00 euros

L'adopció d'animals majors de 7 anys serà gratuïta.

Reduccions:

Tindran una reducció del 100% del preu públic per la renúncia i lliurament voluntari d'un animal de companyia al RMAC les persones a les quals una causa de força major, excepcional i inevitable, les impedeixi continuar tenint l'animal de forma definitiva, sempre que el total dels ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres sigui inferior a l'IPREM. Aquesta reducció es concedirà previ informe de la Unitat de Salut Pública, on s'acreditaran les circumstàncies de força major i els ingressos.

Normes de gestió:

1. Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a referència les darreres declaracions de l'import sobre la renda de les persones físiques de cadascun dels membres de la unitat familiar o, en el seu cas, una declaració jurada dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar.

S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquest preu públic, la definida com a tal als efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques, incloent les parelles de fet.

2. Només es podran fer renúncies i lliuraments voluntaris d'animals de companyia al RMAC quan aquest disposi de capacitat suficient.

3. L'adopció d'un animal de companyia té un període de prova de 30 dies. Dintre d'aquest període, en el supòsit que l'animal no s'adapti a la nova llar, l'adoptant el podrà retornar al RMAC i podrà sol·licitar per escrit a l'Ajuntament de Sant Boi la devolució del cost de l’adopció menys el 20% per despeses de gestió. Transcorregut aquest termini, si l'adoptant vol retornar l'animal de companyia al RMAC no se li reintegrarà el cost de l'adopció i haurà d'abonar el preu públic establert per aquests casos.

NORMES PER A GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

D’acord amb la normativa reguladora vigent, tenen consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

- Els gossos que pertanyin a una de les races o els seus encreuaments següents:

Pit bull terrier

Staffordshire bull terrier

American staffordshire terrier

Rottweiler

Dog argentí

Fila brasileiro

Tosa inu

Akita inu

Bullmastiff

Dòberman

Dog de Bordeus

Mastí napolità

De presa canari

- Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a d’altres animals, amb l’informe previ d’un veterinari designat o habilitat per l’autoritat competent.

-Els gossos que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

-Els gossos que presentin totes o la majoria de les característiques que es detallen a continuació, excepte que estracti de gossos pigall o de gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin en procés d’instrucció per adquirir aquesta condició:

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

Marcat caràcter i gran valor.

Pèl curt.

Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.

Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

Coll ample, musculós i curt.

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Segons la normativa vigent, la persona propietària d’un gos potencialment perillós requereix la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Qualsevol persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós i que no en sigui la propietària, necessita la Llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos.

Per tal d’obtenir més informació en relació a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es troba a la seva disposició el manual informatiu de Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos que li serà lliurat a l’OMAP (Oficina Municipal d’Atenció al Públic).

ESPAIS D’ESBARJO PER A GOSSOS

Són espais tancats i condicionats per a què els animals hi puguin córrer lliurement, sense necessitat d’anar lligats.

Aquests espais es troben ubicats:

- Al costat del camp de futbol vell de Ciutat Cooperativa, per sobre del c/ Manuel de Falla.

- A l’esplanada de la Muntanyeta, a prop del c/ Marcelino Menéndez Pelayo.

- Al final de l’avinguda Aragó, cantonada amb l’avinguda Torrelavila.

Manual Informatiu de Tinença d’Animals - N317/020

Edita: Ajuntament de Sant Boi

17a edició: abril 2013
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/20/2012
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades