Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 06:09:11 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIA DE TINENÇA I/O CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

CONCEPTE

Aquest és un manual informatiu sobre la llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

Prèviament a la tinença d'un gos potencialment perillós, la persona propietària ha d'obtenir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Qualsevol persona que passegi per la via pública un gos potencialment perillós i que no en sigui la propietària, requereix la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos.

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Es consideren gossos potencialment perillosos:

1. Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents:

Pit bull terrier Rottweiler

Staffordshire bull terrier American staffordshire terrier

Dog argentí Fila brasileiro

Tosa inu Akita inu

Bullmastiff Doberman

Dog de Burdeos Mastí napolità

Presa canari American bully

2. Els gossos que pertanyen a l'encreuament d'alguna de les races anteriors entre si o amb qualsevol altra raça.

3. Els gossos que han agredit a persones o a altres animals o que manifesten un caràcter molt agressiu, previ informe de l'autoritat competent.

4. Els gossos ensinistrats per a l'atac i la defensa.

TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA

La persona interessada en sol·licitar la llicència de tinença de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos s'ha d'adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP), situada a la plaça de l'Ajuntament núm. 1. Podeu consultar l'horari i demanar cita prèvia al web santboi.cat.

Requisits de la persona interessada

- Ser major d'edat

- Disposar de la capacitat física i l'aptitud psicològica necessària.

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura igual o superior a 150.253€. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos.

- No haver estat sancionada per infraccions greus o molts greus que hagin comportat comís o sancions accessòries ni haver estat condemnada per determinats delictes tipificats a la normativa reguladora. Per acreditar aquest últim punt, un cop rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament consultarà les dades sobre la inexistència d'antecedents penals al Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia a través de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) - VIA OBERTA, sempre i quan la persona interessada ho hagi autoritzat en el moment de la sol·licitud. En cas de no haver donat l'autorització o quan a través de la consulta a l'AOC no es pot demostrar la inexistència d'antecedents, la persona interessada haurà d'aportar personalment el certificat d'antecedents penals.

Requisits del gos

- Estar identificat mitjançant un microxip homologat

- Estar inscrit en el Cens Municipal d'Animals de Companyia

Documentació necessària

- Original i fotocòpia del DNI

- Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica

- Original i fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos i ha de tenir una cobertura igual o superior a 150.253€ .

- Original i fotocòpia del rebut que acredita el pagament de l'assegurança.

- Acreditació de l'alta en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

- En cas de llicència de conducció de gossos potencialment perillosos, l'autorització de la persona propietària del gos i la fotocòpia del DNI.

Cost de la llicència

La llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos té un cost de 40€ que s'ha de fer efectiu en el moment de la sol·licitud.

Quan la persona interessada, dintre dels 3 mesos següents a la primera sol·licitud, demani una segona llicència per a la tinença o la conducció d'un altre gos potencialment perillós, li serà d'aplicació la taxa corresponent a la modificació de llicència que és de 20€.

Departament gestor, temps de tramitació i notificació

Un cop presentada, la Unitat de Salut Pública iniciarà la gestió la sol·licitud.

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos.

Un cop resolta la sol·licitud, l'Ajuntament notificarà a l'interessat l'acord de concessió juntament amb un carnet acreditatiu o, si és el cas, l'acord de denegació de la llicència.

Vigència de la llicència

La llicència té una vigència de cinc anys i es concedeix a títol personal i intransferible.

Alta d'un nou gos potencialment perillós

En el supòsit d'adquisició d'un nou gos considerat potencialment perillós, el titular de la llicència haurà de sol·licitar a l'Ajuntament una modificació de la llicència per incloure el nou animal dins de la mateixa. El cost de la modificació és de 20€.

CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA

· Coincidint amb la renovació de la pòlissa d'assegurança, el titular de la llicència resta obligat a lliurar a l'Ajuntament una còpia del rebut acreditatiu del seu pagament, per tal que pugui comprovar la seva vigència.

· La persona que condueixi un gos potencialment perillós per espais públics ha de dur a sobre sempre l'acord de concessió de la llicència i/o el carnet acreditatiu, així com l'acreditació de la inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

· La llicència perdrà la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts en ella. Qualsevol modificació de les dades que figuren en la llicència ha de ser comunicada a l'Ajuntament dintre del termini de 15 dies.

TINENÇA RESPONSABLE DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

- Per les vies i els espais públics, els espais d'esbarjo per a gossos, les parts comunes dels immobles col·lectius i els transports públics, els gossos potencialment perillosos han d’anar amb morrió i lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. El morrió ha de ser l'adequat per a la tipologia de raça.

- En cap cas una persona pot conduir dos o més gossos potencialment perillosos a la vegada.

- La persona que condueix l'animal ha de ser major d'edat i disposar de llicència.

- El robatori o pèrdua del gos s’haurà de comunicar a l’Ajuntament en el termini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.

- S’ha de comunicar a l’Ajuntament dins del termini de 15 dies la baixa per defunció, cessió o canvi de municipi de l'animal, les modificacions en el sistema o el codi d’identificació o qualsevol altra modificació de les dades que figurin al registre municipal d’animals.

- No és permesa la cria de gossos potencialment perillosos, excepte que es tracti d'un centre de cria autoritzat.

- No és permès l'ensinistrament per a l'atac i la defensa de gossos potencialment perillosos, excepte que es tracti d'un centre d'ensinistrament autoritzat.

- Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d'estar senyalitzades. Les portes, les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per poder suportar el pes i la pressió de l’animal.

- En el cas que les instal·lacions no siguin adequades, els animals hauran d’estar lligats adequadament.

NORMATIVA REGULADORA

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

- Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999.

- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999.

Manual informatiu de llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos - N317/25

Edita: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

19a edició, gener 2018

Aclariment sobre la taxa. La persona que hagi de sol·licitar dues llicències per a tinença i conducció de gossos GPP queda establert a l'Ordenança Fiscal núm.10, que la persona pagarà 40€ per una llicència i 20€ per l'altra --> "3. Quan un mateix subjecte passiu demani, dintre dels 3 mesos següents, una segona llicència per tinença o conducció de gossos potencialment perillosos per a una altre gos, s'aplicarà la taxa corresponent a la modificació de la llicència recollida a l'apartat 4. [...] 5.Modificació de la llicència per a tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos; cas d'alta de nou gos: 20,00€. Hi ha un error a l'OF perquè parla de l'apartat 4 i en realitat és el 5).
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/05/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades