Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/13/2020 02:26:01 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ

CONCEPTE

Aquest manual informa de com obtenir la llicència de parcel·lació.

Aquesta permet dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície i és necessària per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

INICIACIÓ DEL TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA

L'OMAP revisarà la documentació aportada i omplirà la sol·licitud amb les següents dades:

Emplaçament de l'actuació.

Dades identificatives del sol·licitant i, si és necessari, les del representant.

Dades del tècnic redactor del projecte.

Nombre de parcel·les inicials i resultants.

En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa a raó de127,70 eurosper parcel·la resultant

Tarifes aplicables segons les ordenances fiscals vigents.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE

La llicència de parcel·lació es resoldrà en el termini màxim de 1 mes (llevat de ser incompleta o errònia la documentació aportada, fet que paralitza l’expedient). Passat aquest termini s’entendrà atorgada per silenci administratiu sempre que les facultats adquirides no contravinguin la normativa urbanística d'aplicació, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

Projecte tècnic per duplicat. (El projecte pot no estar visat, en aquest cas caldrà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil).Fotografia/es de conjuntCertificat registral de domini i estat de càrregues de la finca o finques afectades

Fotografia/es de conjunt

Certificat registral de domini i estat de càrregues de la finca o finques afectades

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

Projecte tècnic:

Ha d’estar signat pel tècnic i el sol·licitant. (El tècnic que subscrigui el projecte ha de tenir alguna de les següents titulacions: enginyer superior, arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, enginyer tècnic en topografia).

Ha de contenir les següents dades:

Memòria on es descriguin com a mínim les següents dades:

Emplaçament

Nombre de finques inicials que intervenen en la parcel·lació

Nombre de parcel·les resultants

De la finca o cadascuna de les finques a parcel·lar:

Descripció registral (incloent-hi les edificacions existents)

Dades registrals de la finca inicial (finca, tom, llibre, foli)

Núm. de referència cadastral

Superfície registral i mesurada

Descripció dels seus límits (nord, est,…)

Règim del sòl i paràmetres urbanístics:

- Planejament/s aplicable/s- Classificació/ns del sòl- Qualificació/ns del sòl (clau/s zonificació)Paràmetres mínims determinats pel/s planejament/s:- Superfície mínima parcel·la- Façana mínima- Fondària mínima

- Classificació/ns del sòl- Qualificació/ns del sòl (clau/s zonificació)Paràmetres mínims determinats pel/s planejament/s:- Superfície mínima parcel·la- Façana mínima- Fondària mínima

- Qualificació/ns del sòl (clau/s zonificació)Paràmetres mínims determinats pel/s planejament/s:- Superfície mínima parcel·la- Façana mínima- Fondària mínima

Paràmetres mínims determinats pel/s planejament/s:

- Superfície mínima parcel·la- Façana mínima- Fondària mínima

- Façana mínima- Fondària mínima

- Fondària mínima

De cadascuna de les finques resultants un cop practicada la parcel·lació:

Descripció literal (incloent-hi, si és el cas, les construccions a mantenir) amb indicació de les càrregues que es mantenenSuperfícieDescripció dels nous límits (longituds i referències)Circumstàncies especials que hi puguin concórrer

Superfície

Descripció dels nous límits (longituds i referències)

Circumstàncies especials que hi puguin concórrer

A l’efecte de simplificar i unificar la informació, aquesta memòria pot ser substituïda per la incorporació al projecte de les fitxes descriptives de les parcel·les (convenientment emplenades) que a aquest efecte li poden lliurar a l’OMAP.

Plànols:

De situació i/o emplaçament a escala no inferior a 1/1000

De la finca/ques actuals amb indicació de:

Superfícies

Límits acotats

Corbes de nivell o referències altimètriques cas de ser solar

Edificacions o construccions existents amb indicació de l’alçada i el núm. de plantes

(A escala 1/200 llevat que les dimensions de la parcel·la aconsellin 1/500)

De la parcel·lació sol·licitada amb indicació de:

Superfícies resultants

Límits acotats de cadascuna de les noves parcel·les

Cas d’existir-hi edificacions, grafiar aquestes respecte dels nous límits i cas de quedar dividides per aquestes, acotar les particions corresponents a cada nova parcel·la

(A escala 1/200 llevat que les dimensions de la parcel·la aconsellin 1/500)

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

Un cop resolta la sol·licitud se us notificarà per correu l'acord de la concessió de la llicència de parcel·lació.

POSTERIORMENT

- Haureu de formalitzar l’autorització concedida en la llicència en un document públic i acreditar a l’Ajuntament, mitjançant una sol·licitud en el Registre General d’Entrada, aquesta inscripció en un termini màxim de SIS MESOS des de la seva notificació . L’incompliment d’aquest termini implicarà la caducitat automàtica de la llicència.

- Als efectes de tramitar la corresponent alta o modificacions de les noves finques al Cadastre, caldrà presentar la Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (model 902) en un termini màxim de DOS MESOS des de la formalització del document.

ALTRES FORMES DE TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT:

. Fer el desistiment:el titular de la llicència podrà desistir de realitzar la parcel·lació sol·licitada mitjançant la renúncia expressa de la llicència.

Manual Informatiu de Llicències de Parcel·lació - N317/023

Edita: Ajuntament de Sant Boi

13a. Edició: desembre 2013
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2013
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades