Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:09:50 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres majors

Obres


EN QUÈ CONSISTEIX:

Són subjectes a la tramitació de llicència d'obra major, tant les obres que tenen naturalment aquesta consideració per implicar obra de nova planta o ampliació, com d'altres que, de conformitat amb la legislació i la normativa urbanística vigents, s'inclouen en raó a la seva singular entitat tècnica, importància econòmica i transcendència urbanística.S'inclouen les següents tipologies:

Si l'obra és per l'adequació d'un immoble per a l'exercici d'una nova activitat, és important identificar de forma prèvia la compatibilitat de l'activitat amb el planejament. Si l'informe determina la incompatibilitat amb el planejament no es pot exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, es poden formalitzar les corresponents autoritzacions, llicències o comunicacions. VEURE MÉS

Enllaç d'interès: Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.comQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona (física o jurídica)

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Projecte tècnic. En funció del tipus que es presenti s'ha d'aportar una documentació o una altra, i han d'estar signats pel tècnic/a i la persona sol·licitant, pot ser:

Projecte bàsic

El contingut i estructura documental del projecte bàsic haurà de seguirles indicacions del Catàleg de tràmits de l'Ajuntament de Sant Boi i, en tot cas, l'annex I de la part I del Codi Tècnic de l'EdificacióLa documentació que no s'aporti amb el projecte bàsic s'haurà de presentar conjuntament amb el projecte executiu en el moment de comunicar l'inici de l'obra.

En cas que calgui trametre documentació tècnica a altres organismes per recaptar informes preceptius, cal aportar les respectives separates de projecte que corresponguin.

Projecte executiu

Cal complementar-ho amb un informe de la direcció facultativa que acrediti la seva total coherència amb el projecte bàsic aprovat amb la llicència.

En cas contrari, caldrà afegir una memòria específica detallant i justificant les modificacions per tal que siguin prèviament autoritzades per l'Ajuntament mitjançant el tràmit corresponent abans d'iniciar les obres.

Consideracions respecte de la documentacióQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar les obres en tant no es disposi de la llicència i es complimentin els requisits que la mateixa estableixi)PREU:

En el moment de presentar la sol·licitud s'ha de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa que resulta de l'aplicació de les tarifes establertes a l'Ordenança fiscal núm. 8, en funció de la superfície construïda de l'obra i la seva tipologia, segons el següent detall:

En cas de trobar-se en edifici compartit amb habitatge i aquests altres usos no superin els 500m², encara que predominin, es computa la superfície total segons la tarifa "Ús d'habitatge"

Coeficients correctors: sobre les tarifes precedents, s'apliquen en funció de la naturalesa de l'obra els següents coeficients correctors (K):

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa mínima de 700,00 euros i una màxima de 30.000,00 euros.

Aquesta autoliquidació està sotmesa a revisió tècnica municipal que s'efectua abans de la concessió de la llicència atenent a les dades del projecte efectivament autoritzat, de conformitat amb les determinacions de les ordenances fiscals vigents.

Un cop concedida la llicència, també s'ha de fer el pagament de:

- 4% del pressupost en concepte de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

- dipòsit per garantir la urbanització o reposició d'urbanització existent -Veure més...

- dipòsit per garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra -Veure més...

- placa normalitzada per a obres d'edificació: 29,30 euros

- taxa complementària, si s'escau

Beneficis fiscals als quals pot tenir dret -Veure més...TERMINI DE RESOLUCIÓ:

La llicència d'obres majors es resol en el termini màxim de 2 mesos. Passat aquest termini, en general s'entén atorgada per silenci administratiu, llevat dels següents supòsits previstos per Llei, en el que el sentit del silenci és negatiu:

. Obres que impliquen afectacions del domini públic o de bens o drets patrimonials de l'administració.

. Obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.

. Ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

En qualsevol cas, no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el planejament urbanístic o altres normatives legals.

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

Si és el cas, el termini de resolució per a la concessió de la bonificació és de 6 mesos i s'inicia un cop ha estat aprovada la llicència d'obres procedent, a comptar des de la data del registre d'entrada. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entén desestimada.

- Quan és preceptiu l'informe d'un altre organisme o administració s'entén suspès el termini per a la resolució fins a la recepció de l'esmentat informe, amb una durada màxima de 3 mesos en els termes establerts a l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

- Si hi ha indefinició d'alineacions i rasants, o quan aquestes es modifiquen, es recomana que perquè les característiques geomètriques necessàries per redactar el projecte coincideixin amb les oficials, se sol·liciti prèviament aquesta informació urbanística.

Es pot tramitar a l'OMAP la sol·licitud de l'acta de replanteig d'alineacions i rasants, la qual reporta taxa.

- És convenient disposar a l'inici del projecte de l'informe de règim urbanístic per assegurar-ne la seva viabilitat. Es pot tramitar a l'OMAP la sol·licitud de l'informe de règim urbanístic i que reporta taxa.

Per agilitar la resolució de la vostra petició, si ja disposeu de l'informe de règim urbanístic i/o de l'informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic, cal indicar-ho a la vostra sol·licitud.

- Una llicència d'obres majors pot englobar altres llicències d'obres (enderroc, demolicions, moviments de terres, ...) i es pot tramitar com un únic expedient si es presenta la documentació corresponent.

- En cas d'afectacions per vialitat o sistemes generals cal procedir a la cessió mitjançant document administratiu.

- Si cal la instal·lació d'una grua torre s'ha d'obtenir prèviament la corresponent llicència.

- Pel gual a la vorera o la connexió del clavegueram, si no s'han integrat en el mateix projecte d'edificació, cal tramitar posteriorment llicència específica.

Més informació sobre la tramitació de la sol·licitudON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/14/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades