Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:52:18 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


AJUTS PER A L'ÚS DE TRANSPORTS PÚBLICS

CONCEPTE

Es poden obtenir ajuts econòmics per a l’ús del transport públic metropolità (autobusos, metro, TRAM i ferrocarrils de la Generalitat) per viatjar gratuïtament

o a preus reduïts, a la zona 1

REQUISITS

- Estar empadronat/da a Sant Boi

- Tenir 62 anys complerts o un grau de discapacitat igual o superior al 33 % per obtenir el Carnet Rosa Metropolità (AMB), i 65 anys complerts o un grau de discapacitat

igual o superior al 33 % per l'obtenció dels carnets de transport dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Pels menors es tramita a partir dels 4 anys.

CARNET ROSA METROPOLITÀ

CARNET ROSA METROPOLITÀ MODALITAT GRATUÏTA

Per obtenir aquest carnet, el total d’ingressos de la unitat familiar dividit pel nombre de membres (*), ha de ser inferior a l’IPREM (532,51 euros/mes per l’any en curs)

El carnet donarà dret al seu titular a viatjar de forma gratuïta.

CARNET ROSA METROPOLITÀ MODALITAT REDUÏDA

Per obtenir aquest carnet, el total d’ingressos de la unitat familiar dividit pel nombre de membres ha de ser inferior al doble de l’IPREM (1065,02 euros/mes per l’any en curs).

Quan s’obté aquest carnet s’ha de comprar, en estancs, administracions de loteria o taquilles del metro, la targeta multiviatge T4 de 10 viatges, (per l’any en curs és de 3,90 euros).

DOCUMENTACIÓ PER PODER OBTENIR ELS CARNETS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB):

- Fotocòpia del DNI del/de la persona sol·licitant.

- Justificació d’ingressos de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys)

. Declaració de renda, o certificat negatiu d’Hisenda de cadascun dels membres de la unitat familiar

. Certificat acreditatiu de la pensió percebuda o certificat negatiu, expedit per la Seguretat Social.

- Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de presentar el Certificat del grau de discapacitat expedit per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), o la targeta acreditativa de la discapacitat expedida per l'ICASS, o bé resolució d’incapacitat de la Seguretat Social.

- Fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor/a en cas que el sol·licitant del carnet sigui menor d’edat.

* El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

COST DE LA TRAMITACIÓ:sense cost

VALIDESA DELS CARNETS:

- Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta: un any i renovada automàticament si es mantenen les condicions per ser beneficiari.

- Targeta Rosa Metropolitana de Tarifa Reduïda: tres anys i renovada automàticament si es mantenen les condicions per ser beneficiari.

TEMPS DE TRAMITACIÓ:Les targetes concedides són lliurades a domicili amb acusament de rebut en un termini estimat de dos mesos. Si no es poden lliurar (2 intents) es dipositaran a l'Ajuntament.

PASSI METROPOLITÀ D’ACOMPANYANT DE L’AMB

Aquest títol dóna dret a la persona amb discapacitat a anar acompanyada de forma gratuïta en viatges a l’autobús i el metro dins de la Zona 1.

DOCUMENTACIÓ:

- Fotocòpia del DNI.

- Certificat expedit per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti la necessitat d’acompanyant en els desplaçaments en transport col·lectiu públic. Aquest certificat s'ha de sol·licitar al Centre d'Atenció a Discapacitats (CAD) que li correspongui.

- Fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor/a en cas que el sol·licitant del carnet sigui menor d’edat.

COST:La tramitació d’aquest passi no té cost, però l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) liquida una quota, que es fa efectiva en una entitat bancària, en funció de les tarifes anuals que aprova.

VALIDESA DEL PASSI:indefinida

TEMPS DE TRAMITACIÓ:en un termini estimat de dos mesos l’AMB trametrà per correu el carnet juntament amb la liquidació.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS RELATIVA ALS CARNETS DE L'ÀREA METROPOLITANA DEL TRANSPORT:

En el cas de pèrdua s'ha d'informar al telèfon 900 70 00 77. Es procedirà igualment en cas de robatori, però caldrà presentar denúncia.

En el cas de deteriorament de la banda magnètica, l'operador de transport recull la targeta defectuosa, dóna un bescanvi i informa a CETRAMSA.

Si el deteriorament és degut al/la 'usuari/a, contactar al telèfon 900 70 00 77.

CARNET DE TRANSPORT DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

** Obtenció o renovació

Carnets emesos a partir de l’ 1 de gener 2014

Requisits

Carnet de pensionista A

- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l’Indicador Públic de Renda d’efectes Múltiples (IPREM).

- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals* (pensions, ajudes, rendes, etc. ) inferiors a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Carnet de pensionista B

- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos personals superiors a l’Indicador Públic de Renda d’efectes Múltiples (IPREM) i menors dels doble de l’IPREM.

- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos personals superiors a l’Indicador Públic de Renda d’efectes Múltiples (IPREM) i menors dels doble de l’IPREM.

Les persones amb una renda personal que superi el doble de l’IPREM, encara que acompleixin amb la resta de requisits, no podran gaudir de cap dels dos carnets de pensionista d’FGC.

* El càlcul dels ingressos de la renda personal s’obté del resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar (cònjuges i fills menors de 18 anys) entre el nombre de membres.

Documentació necessària

- Full de sol·licitud emplenat amb les dades personals i les dades bancàries si s’opta pel pagament a través de domiciliació bancària.

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) o fotocòpia del carnet acreditatiu de la disminució de grau igual o superior al 33%.

- Original del volant de convivència on constin les persones de la unitat familiar.

- Fotocòpia de la última Declaració de la Renda de les Persones Físiques conjunta o individuals, que indiqui els ingressos de tota la unitat familiar.

Si un membre de la unitat familiar (majors de 18 anys) no està obligat a fer la declaració de la renda, cal presentar:

- Original de Certificat de l’administració tributària conforme no hi ha obligació de fer la Declaració de Renda. Ha d’incloure els ingressos i n’ha de presentar un per a cada membre de la unitat fa­miliar que estigui en la mateixa condició.

Si algun membre de la unitat familiar (majors de 18 anys) no percep cap ingrés, cal presentar:

- Original del Certificat negatiu de pensió de l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

- Original del Certificat negatiu de pensió de Classes Passives de l’Estat expedit per l’Agència Tributària.

COST DEL CARNET: 5 €

VALIDESA DEL CARNET:3 anys la modalitat A i 5 anys la modalitat B

TEMPS DE TRAMITACIÓ:en un termini estimat de dos mesos FGC trametrà per correu el carnet

*Renovació

31 de desembre 2013

Només poden utilitzar aquesta sol·licitud de renovació del Carnet de Pensionista d’FGC les persones posseïdores d’un Carnet de Pensionista d’FGC que hagi esta confeccionat o FGC hagi rebut la sol·licitud abans del 31 de desembre de 2013.

Requisits

Carnet de pensionista A

- per pensions iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional o que no reben cap pensió.- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió igual o inferiors al Salari Mínim Interprofessional o que no reben cap pensió.- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos

- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió igual o inferiors al Salari Mínim Interprofessional o que no reben cap pensió.- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos

- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos

Carnet de pensionista B

- Persones de 65 anys o més amb uns ingressos per pensió superiors al Salari Mínim Interprofessional.- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos per pensions superiors al Salari Mínim Interprofessional.

- Persones menors de 65 anys amb un grau de disminució del 33% o més i amb uns ingressos per pensions superiors al Salari Mínim Interprofessional.

Documentació necessària

.Full de sol·licitud emplenat amb les dades per­sonals i les dades bancàries si s’opta pel paga­ment a través de domiciliació bancària. . Fotocòpia del DNI o NIE. . Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) o fotocòpia del carnet acreditatiu de la disminució de grau igual o superior al 33%. . Fotocòpia de la notificació de la millora de la pensió o del certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs. . En cas de no cobrar cap pensió aportar la foto­còpia del certificat Negatiu de Pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.

.Fotocòpia del DNI o NIE. . Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) o fotocòpia del carnet acreditatiu de la disminució de grau igual o superior al 33%. . Fotocòpia de la notificació de la millora de la pensió o del certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs. . En cas de no cobrar cap pensió aportar la foto­còpia del certificat Negatiu de Pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.

.Els menors de 65 anys, fotocòpia del certificat de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) o fotocòpia del carnet acreditatiu de la disminució de grau igual o superior al 33%. . Fotocòpia de la notificació de la millora de la pensió o del certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs. . En cas de no cobrar cap pensió aportar la foto­còpia del certificat Negatiu de Pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.

.Fotocòpia de la notificació de la millora de la pensió o del certificat de la pensió mensual de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs. . En cas de no cobrar cap pensió aportar la foto­còpia del certificat Negatiu de Pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.

.En cas de no cobrar cap pensió aportar la foto­còpia del certificat Negatiu de Pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de l’any en curs.

VALIDESA DEL CARNET:3 anys la modalitat A i 5 anys la modalitat B ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS RELATIVA ALS CARNETS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS RELATIVA ALS CARNETS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S'ha creat una Oficina de Confecció de Carnets de Pensionista de FGC, situada al C. Avenir, 6 de Barcelona (a prop de l'estació de ferrocarrils de Gràcia).

Aquesta oficina confeccionarà els carnets i farà altres tràmits relacionats amb els pensionistes.

RENOVACIÓ PER CADUCITAT

Per a la renovació dels carnets expedits per FGC, la documentació i el cost seran els mateixos que quan es tramita per primera vegada. Aquesta s’ha de sol·licitar dins del termini de dos mesos abans de la caducitat del carnet.

En el cas del carnet A, per tal que el/la pensionista segueixi gaudint dels descomptes mentre rep el carnet al seu domicili, podrà adreçar-se a qualsevol agent d’estació de FGC i presentar el passi caducat i la part per al client del full de sol·licitud de renovació i l’agent li farà un bitllet de bescanvi, que servirà com a màxim per 3 mesos.

La presentació d’aquests papers de renovació no serveix per a gaudir dels descomptes en altres empreses de transport.

ON TRAMITAR-HO

Estació FGC Sant Boi de Llobregat

C. Josep Torras i Bages 2

(el tràmit es pot fer a la mateixa estació)

Per correu postal, utilitzant el sobre de franqueig a destinació.

A l’Oficina de confecció de carnets de pensionista del carrer Avenir núm. 6 de Barcelona.

El pagament es pot efectuar:

Estacions d’FGC

Caldrà demanar l’ajuda d’un agent d’estacions. Es pot pagar a través de la màquina expenedora mitjançant targeta de crèdit o en efectiu. La màquina proporcionarà un justificant que s'haurà d’adjuntar a la resta de documentació a presentar.

Domiciliació bancària

Cal incloure les dades bancàries en el full de sol·licitud.

ServiCaixa

Realitzar el pagament en qualsevol ServiCaixa de “la Caixa” a través del codi de barres inclòs en el full de sol·licitud. Enviar l’original del justificant de pagament adjuntant-lo a la resta de la documentació per presentar.

COST

L' import a pagar per a la gestió i tramitació del carnet de pensionista és de 5 €.

ADRECES D’INTERÈS:

·Per obtenir el certificat acreditatiu o negatiu de pensió percebuda:

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS)

C/ Eusebi Güell, 41-43

Cal sol·licitar cita prèvia als telèfons: 936 400 687 i 936 406 745.

·Per obtenir justificant acreditatiu de les prestacions percebudes, o de no rebre cap prestació, en cas de ser a l’atur:

OFICINA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

C/ Francesc Pi i Margall, 111-113

Tel: 936 522 011

Horari: de dilluns a divendres de 8:15 h. a 13:00 h.

·Per tramitar el certificat de discapacitat de l’ICASS a:

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA

C/ Bonaventura Aribau, 11

Tel: 900 300 500

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h.

.Per tramitar el certificat negatiu d'Hisenda a:

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

C/ Vicenç Llivinia, 1

Tel: 933 777 151

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h.

.Per tramitar el certificat de necessitat d'acompanyament en transport públic:

CAD BADAL - Rambla Badal, 102 Barcelona (entrada c. Buenaventura Pollés).

Tel: 933 312 162

Per a menors de 16 anys, CAD INFANTIL GRASSOT - c. Grassot,3 4t

Tel: 934 589 908
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/06/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades