Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 03:15:27 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

CONCEPTE

Aquest és un manual informatiu sobre la tinença d'animals de companyia.

Un animal de companyia és aquell animal que les persones mantenen generalment a la llar amb la única finalitat d'obtenir-ne companyia. A efectes de l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

Un animal de companyia exòtic és aquell animal que pertany a la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri. Té aquesta consideració el porc vietnamita entre d'altres.

IDENTIFICACIÓ AMB MICROXIP

Els gossos, els gats, les fures i els porcs vietnamites, sigui quina sigui la seva edat, han d'estar identificats amb un microxip.

Altres animals de companyia, siguin exòtics o no, que circulin per la via pública o per les parts comunes dels immobles, han d'estar identificats amb un microxip.

El microxip permet localitzar la persona propietària en cas de pèrdua de l'animal.

El/la veterinari/ària és qui implantarà el microxip a l'animal.

INSCRIPCIÓ EN EL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA

Els gossos, els gats, les fures i els porcs vietnamites han d'estar inscrits en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

Altres animals de companyia, siguin exòtics o no, que circulin per la via pública o per les parts comunes dels immobles, han d'estar inscrits en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

La inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia és gratuïta .

Qui ha de fer la inscripció:

La persona propietària o posseïdora de l'animal, o una persona degudament autoritzada per aquesta.

On s'ha de fer el tràmit:

A l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), plaça de l'Ajuntament núm. 1.

Documentació necessària:- Cartilla sanitària de l'animal.- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.- En cas de gossos potencialment perillosos, l'original i la fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i el rebut acreditatiu del seu pagament. La pòlissa ha de tenir una cobertura no inferior a 150.253€ i ha de constar el número de microxip del gos.

- Cartilla sanitària de l'animal.

- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

- En cas de gossos potencialment perillosos, l'original i la fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i el rebut acreditatiu del seu pagament. La pòlissa ha de tenir una cobertura no inferior a 150.253€ i ha de constar el número de microxip del gos.

Aquest tràmit s'ha de realitzar:- Dins del termini de 3 mesos des de la data de naixement de l'animal.- Dins del termini de 30 dies des de la data d'adquisició de l'animal o del canvi de residència.

- Dins del termini de 3 mesos des de la data de naixement de l'animal.

- Dins del termini de 30 dies des de la data d'adquisició de l'animal o del canvi de residència.

Comunicació de canvis o modificacions:

S'ha de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació de les dades (canvi d'adreça, de telèfon, de propietari, etc.) o la mort de l'animal. El termini per notificar-lo és de 30 dies, excepte en gossos potencialment perillosos en què el termini és de 15 dies.

Placa identificativa:

En el moment de donar d'alta un animal en el cens, l'OMAP lliurarà una placa identificativa amb el número d'inscripció en el cens municipal, que es mantindrà durant tota la vida de l'animal.

Per la via pública, l'animal haurà de dur sempre aquesta placa identificativa col·locada al collar. La persona propietària o posseïdora haurà de gravar les seves dades (número de telèfon, etc.) en el revers de la placa perquè pugui ser localitzada ràpidament en cas de pèrdua de l'animal.

En cas de pèrdua o deteriorament de la placa, es pot demanar un duplicat a l'OMAP. El cost del duplicat de la placa és de 5 €. Estan exempts d'aquesta taxa els gossos pigall o d'assistència.

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Es consideren gossos potencialment perillosos:

1. Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents:

Pit bull terrier Rottweiler

Staffordshire bull terrier American staffordshire terrier

Dog argentí Fila brasileiro

Tosa inu Akita inu

Bullmastiff Doberman

Dog de Burdeos Mastí napolità

Presa canari American bully

2. Els gossos que pertanyen a l'encreuament d'alguna de les races anteriors entre si o amb qualsevol altra raça.

3. Els gossos que han agredit a persones o a altres animals o que manifesten un caràcter molt agressiu, previ informe de l'autoritat competent.

4. Els gossos ensinistrats per a l'atac i la defensa.

LLICÈNCIA DE TINENÇA I/O CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Prèviament a la tinença d'un gos potencialment perillós, la persona propietària ha d'obtenir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos .Qualsevol persona que passegi per la via pública un gos potencialment perillós i que no en sigui la propietària requereix la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos .La persona interessada s'ha d'adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), plaça de l'Ajuntament núm. 1.

Qualsevol persona que passegi per la via pública un gos potencialment perillós i que no en sigui la propietària requereix la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos .La persona interessada s'ha d'adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), plaça de l'Ajuntament núm. 1.

La persona interessada s'ha d'adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), plaça de l'Ajuntament núm. 1.

Requisits de la persona interessada

-Ser major d'edat-Disposar de la capacitat física i l'aptitud psicològica necessària.- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura igual o superior a 150.253€. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos.-No haver estat sancionada per infraccions greus o molts greus que hagin comportat comís o sancions accessòries ni haver estat condemnada per determinats delictes tipificats a la normativa reguladora. Per acreditar aquest últim punt, un cop rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Justícia el certificats d'antecedents penals de la persona interessada.

-Disposar de la capacitat física i l'aptitud psicològica necessària.- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura igual o superior a 150.253€. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos.-No haver estat sancionada per infraccions greus o molts greus que hagin comportat comís o sancions accessòries ni haver estat condemnada per determinats delictes tipificats a la normativa reguladora. Per acreditar aquest últim punt, un cop rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Justícia el certificats d'antecedents penals de la persona interessada.

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura igual o superior a 150.253€. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos.

-No haver estat sancionada per infraccions greus o molts greus que hagin comportat comís o sancions accessòries ni haver estat condemnada per determinats delictes tipificats a la normativa reguladora. Per acreditar aquest últim punt, un cop rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Justícia el certificats d'antecedents penals de la persona interessada.

Requisits del gos

-Estar identificat mitjançant un microxip homologat-Estar inscrit en el Cens Municipal d'Animals de Companyia

-Estar inscrit en el Cens Municipal d'Animals de Companyia

Documentació necessària

- Original i fotocòpia del DNI

- Certificat de capacitat física

- Certificat d'aptitud psicològica

- Original i fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos i ha de tenir una cobertura igual o superior a 150.253€ .

- Original i fotocòpia del rebut que acredita el pagament de l'assegurança.

- Acreditació de l'alta en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

- En cas de llicència de conducció de gossos potencialment perillosos, l'autorització de la persona propietària del gos i la fotocòpia del DNI.

Cost de la llicència

La llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos té un cost de 40€ que s'ha de fer efectiu en el moment de la sol·licitud.

En el supòsit d'adquisició d'un nou gos considerat potencialment perillós dintre dels 3 mesos següents a la primera sol·licitud, el titular de la llicència haurà de sol·licitar a l'Ajuntament una modificació de la llicència per incloure el nou animal dins de la mateixa. El cost d'aquesta modificació de la llicència és de 20€.

Per obtenir més informació sobre aquest tema podeu consultar el manual informatiu sobre la llicència i/o conducció de gossos potencialment perillosos, disponible en l'OMAP i en la web de l'Ajuntament (www. santboi.cat).

ESPAIS D'ESBARJO PER A GOSSOS

Els espais d'esbarjo per a gossos són espais públics destinats al lleure dels gossos, on poden córrer, jugar i relacionar-se entre sí.

Aquests espais es troben en:

1. Ciutat Cooperativa, al carrer Lluís Companys s/n

2. Parc de la Muntanyeta, al carrer Muntanyeta, núm. 3

3. Camps Blancs: al final de l'avinguda Aragó, prop de la zona de picnic

4. Parc del Saló Central, al carrer Baldiri Net i Figueres

5. Carrer Picasso, núm.10-12.

6. Carrer Benviure, 15 al costat del camp de futbol Marianao

Les normes d'utilització d'aquests espais són:

- Els gossos poden estar deslligats, amb excepció dels gossos considerats potencialment perillosos que hauran d'estar lligats i amb morrió.

- S'han de recollir els excrements i dipositar-los de manera higiènica dins de les papereres habilitades per a això.

- Les persones usuàries s'han d'assegurar que la porta del recinte queda sempre tancada per evitar que els animals puguin sortir.

- Els gossos han de romandre sota la vigilància de la persona propietària o posseïdora qui serà la responsable dels danys i les molèsties que l'animal pugui ocasionar a altres persones o animals.

TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DE COMPANYIA

Per procurar la protecció dels animals i promoure el respecte entre els ciutadans, cal que les persones propietàries o posseïdores es responsabilitzin dels seus animals.

Condicions de la tinença d'animals:

- Es podrà posseir un màxim de cinc animals per propietat privada, llevat d'una autorització expressa de l'Ajuntament.

- No és permesa la tinença d'animals que no siguin considerats de companyia en propietats privades, llevat d'autorització expressa d’aquest Ajuntament.

Responsabilitats pel que fa a la convivència

- Per la via i espais públics, portar l'animal lligat amb una corretja i mantenir-lo sempre sota vigilància. L'animal haurà de dur la placa identificativa penjada al collar.

- No entrar amb els animals en les zones de jocs infantils.

- Impedir que beguin aigua a prop dels sortidors de les fonts públiques.

- Evitar causar molèsties o danys a altres persones, animals o als elements de la via pública.

- Evitar la fugida de l'animal.

Mesures higièniques - Resta prohibit que els animals orinin o defequin en les parets d'edificis, zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, vehicles, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública. Preferiblement, els animals han de realitzar les seves necessitats fisiològiques en els embornals de la xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorera, en els escocells dels arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament.- Recollir i retirar els excrements i dipositar-los embolicats convenientment en un contenidor de rebuig. Fins i tot, quan sigui necessari, ha de netejar la part de la via o espai públic que hagi estat afectada.

- Resta prohibit que els animals orinin o defequin en les parets d'edificis, zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, vehicles, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública. Preferiblement, els animals han de realitzar les seves necessitats fisiològiques en els embornals de la xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorera, en els escocells dels arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament.

- Recollir i retirar els excrements i dipositar-los embolicats convenientment en un contenidor de rebuig. Fins i tot, quan sigui necessari, ha de netejar la part de la via o espai públic que hagi estat afectada.

Condicions de manteniment de l'animal

- Proporcionar als animals l'alimentació i les cures necessàries.

- Mantenir-los en allotjaments adequats, amb espai suficient i protegits de la intempèrie. Els patis, balcons o vehicles no poden ser el seu allotjament habitual.

- Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats. La retirada d'excrements i d'orina ha de ser diària.

- Senyalitzar les instal·lacions que allotgin gossos potencialment perillosos i garantir que aquestes són adequades per evitar-ne la fugida.

Condicions de la tinença de gossos potencialment perillosos:

Les persones propietàries o conductores de gossos potencialment perillosos han de complir les següents condicions, inclòs en els espais d'esbarjo per a gossos:

- Portar l'animal lligat amb una corretja no extensible de menys de 2 metres.

- Portar-lo amb un morrió que sigui adequat per a la tipologia racial de l'animal.

- No conduir a la vegada dos o més gossos potencialment perillosos.

- Dur sempre a sobre la llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

1. Pèrdua de l'animal

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa d'un centre per a l'acollida dels animals de companyia perduts o abandonats del municipi. Per recuperar el seu animal, la persona propietària s'haurà d'adreçar directament al Refugi Municipal d'Animals de Companyia (RMAC), al carrer Riera del Fonollar núm. 2, telèfon 93.661.28.82 (consultar horaris a la pàgina web www.santboi.cat).

Prèviament a la recollida de l'animal s'haurà de pagar les despeses ocasionades segons els conceptes següents:

- Recollida d'animals de companyia a la via pública: 65 €

- Estada, manutenció i custòdia (per dia o fracció): 7 €

- Identificació amb microxip (en cas de no estar identificat): 30 €

Estan exempts d'aquestes taxes els serveis prestats a gossos pigall o d'assistència.

Igualment, estaran exempts d'aquestes taxes les persones que acreditin que la suma total dels ingressos bruts de la seva unitat familiar dividits pel nombre de membres que la integren no superen l'IPREM.

Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a referència les darreres declaracions de l'import sobre la renda de les persones físiques presentades de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas declaració dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar i d'altres documents acreditatius del nivell d'ingressos.

S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquesta taxa, tots els membres empadronats en el mateix domicili en el moment del meritament de la taxa.

2. Adopció d'animals

Les persones interessades en l'adopció dels animals del centre d'acollida s'han d'adreçar directament al Refugi Municipal d'Animals de Companyia (RMAC).

Els animals es donen en adopció identificats amb microxip, vacunats, desparasitats externament i internament i esterilitzats.

La persona interessada haurà d'abonar:

- Adopció d'un gos: 90 €

- Adopció d'un gat o d'un altre animal diferent al gos: 60 €

L'adopció d'un animal major de 7 anys és gratuïta.

3. Recollida d'animals de companyia morts en domicilis

L'Ajuntament ofereix als seus ciutadans la recollida domiciliària de l'animal de companyia mort i la posterior incineració. El cost del servei és de:

- Recollida domiciliària i incineració d'un animal de companyia: 90 €

4. Renúncia voluntària de l'animal de companyia

Els ciutadans de Sant Boi de Llobregat que desitgin renunciar voluntàriament del seu animal de companyia poden lliurar-lo al Refugi Municipal d'Animals de Companyia (RMAC). El cost d'aquest servei és:

- Renúncia voluntària d'un animal de companyia i lliurament al RMAC: 306€

NORMATIVA REGULADORA

- Ordenança municipal sobre sobre la tinença i la protecció d'animals.

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999

Manual Informatiu de Tinença d’Animals - N317/020

Edita: Ajuntament de Sant Boi

22a edició: gener 2018
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/02/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades