Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/23/2023 08:25:55 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres menors

Obres


EN QUÈ CONSISTEIX:

Aquestes obres són bàsicament , de forma no exhaustiva, les obres que no afecten la volumetria dels edificis, l'estructura generalitzada, l'increment de la superfície construïda, el canvi d'ús ni la creació de nous usos i/o aquelles que no requereixen necessàriament la redacció d'un projecte arquitectònic complert i/o que en cas de la necessària intervenció d'un tècnic titulat, en alguns supòsits, aquesta es limita a aspectes parcials dels treballs.

- Reforma puntual sense canvi en la distribució interior i que no afecta elements de l’estructura resistent de l’edifici (paviments, graons, rampes en interiors, taulells...).

- Instal·lació de tendals a façana en planta baixa amb vol sobre via pública i formació o reforma d'aparadors per a comerços o activitats.

- Formació a façana de marquesines, ràfecs, cornises, sortints, relleus, baixos relleus, motllures o similars.

- Col·locació, en els exteriors, de portes, finestres, persianes i reixes en obertures, d'edificis protegits, especialment protegits o catalogats individual o en conjunt urbà, segons determina el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

- Execució de pous, sondejos i moviments de terres fins a 1 m d'alçada respecte a la cota o nivell existent del terreny.

- Construcció de tanca entre parcel·la i carrer o entre parcel·les confrontants (veïnes).

- Col·locació d'elements mecànics d'instal·lacions en terrasses o terrats i/o cobertes.

- Tala de qualsevol tipus d'arbre, dins d'una finca particular.

- Altres actuacions anàlogues que no es troben en els supòsits d'exclusió d'aquest tipus de llicència d'obra menor (veure llicències d'obres menors moment) que s'han assenyalat anteriorment.

Enllaç d'interès:

Gremi de constructors d'obres Baix LlobregatQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona física o jurídica

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En funció del tipus d'obra (la documentació pot variar puntualment en casos concrets i de forma justificada a criteri dels tècnics municipals):

. Rehabilitació d'edificis:

- Rehabilitació de façana principal i/o posterior (sense modificació d'obertures: portes, finestres, etc.) i/o façanes (parets) de pati: Fotografia, Full d'assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Certificat de no afectació de línies elèctriques, Plànol de la façana, Estudi de Gestió de Residus i Pressupost.

- Formació, reparació o substitució d'envà pluvial: Fotografia, Full d’assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Certificat de no afectació de línies elèctriques, Estudi de Gestió de Residus i Pressupost.

- Pavimentació i/o impermeabilització o re-impermeabilització de terrat, balcó o terrassa i/o coberta inclinada i/o substitució de teules: Full d'assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus i Pressupost.

. Locals

- Formació o substitució de vidriera o tancament exterior de local amb negoci en funcionament legalitzat amb llicència municipal (no per noves activitats o establiments encara sense llicència municipal d'activitat o d'obertura): Croquis en planta i alçat acotat o Plànol ídem a escala i Pressupost.

- Formació o substitució o reparació de cel ras, total o parcial, a l'interior de local: Full d'assumeix Tècnic i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pressupost.

- Instal·lació, col·locació i/o pintat de rètol i/o instal·lació o col·locació de rètol tipus bandera o banderola a façana (perpendicular a aquella) en la planta baixa (a menys de 4 m d'alçada), per a activitats ja autoritzades: Llicència d'activitats o bé referència (núm. expedient), Fotografia, Croquis acotat o Plànol a escala tant del rètol com de la porta o finestra on s'instal·larà i Pressupost.

. Instal·lacions

- Rehabilitació instal·lacions (aigua, gas, electricitat, calefacció, energies renovables, telecomunicacions...) generals o comuns de l'edifici amb muntatge de bastida, aparell elevador o corriola: Full d'assumeix Tècnic que ha d'incloure l'obra més la bastida tubular o altres mitjans auxiliars, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Certificat de no afectació de línies elèctriques i Pressupost.

- Formació d'armari o cambra de comptadors (aigua, gas, electricitat, etc.) a l'interior cobert dels elements comuns de l'edifici: Croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat i Pressupost.

- Formació d'armari per a comptador a façana (màxim de 0,60 m d'ample): Fotografia, Croquis acotat o plànol a escala de l'alçat i Pressupost.

. Reforma puntual sense canvi en la distribució i que no afecta a elements de l'estructura resistent de l'edifici (paviments, graons, rampes en interiors, taulells, ...): fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de la planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost.

. Instal·lació de tendals a façana en planta baixa amb vol sobre via pública, i formació o reforma d'aparadors per a comerços o activitats: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, i pressupost.

. Formació a façana de marquesines, ràfecs, cornises, sortints, relleus, baixos relleus, motllures o similars: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost.

. Col·locació, en els exteriors, de portes, persianes i reixes en obertures, d'edificis protegits, especialment protegits o catalogats individual o en conjunt urbà, segons determina el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, i pressupost. En cas de treballar en alçaria superior a 4 metres, també: full d'assumeix tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut.

. Execució de pous, sondejos i moviment de terres (fins a 1 metre d'alçada per damunt de la cota o nivell existent del terreny): fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost. En cas de pous d'aigua, cal autorització de la Generalitat de Catalunya (DG de Mines i de l'ACA).

. Construcció de tanca entre parcel·la i carrer o entre parcel·les confrontants (veïnes): fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, i pressupost. Si hi ha desnivell entre la rasant de via pública davant de la tanca i la cota o nivell del terreny dins de la parcel·la o entre parcel·les superior a 60 cm cap amunt o cap avall, caldrà també el full d'assumeix tècnic i l'estudi bàsic de seguretat i salut.

. Col·locació d'elements mecànics d'instal·lacions en terrasses o terrats i/o coberts: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost.

. Tala d'arbre(s) dins d'una finca particular: fotografia, croquis acotat d'emplaçament i pressupost.

Consideracions respecte la documentacióQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar els obres, mentre no tingui la llicència)PREU:

. Taxa resultant d'aplicar una quota fixa de 150 euros més l'0,5% del pressupost de l'obra. S'estableix una tarifa màxima de 3.000 euros. Si un cop revisat el pressupost d'execució material, aquest és a l'alça, es liquidarà la taxa complementària resultant.

. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 4% sobre el pressupost d'execució material un cop revisat (algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona).

. En determinats casos (generalment totes les actuacions en façanes i exteriors, llevat els rètols, vidrieres, terrat, comptadors) cal obtenir la placa normalitzada d'obres (preu: 29,30 euros), que s'haurà de col·locar en un lloc de l'obra ben visible des de carrer.

. Garanties:

- Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

·En general: 73,20 €per m² de superfície d'espai públic afectada per l'obra.. En el cas de les autoritzacions "al moment":només serà procedent en el supòsit de rehabilitació de façana confrontant a carrer, havent-se d'incloure a l'autoliquidació aplicant una amplada de 1 metre al perímetre de la façana en la que s'intervé.

. En el cas de les autoritzacions "al moment":només serà procedent en el supòsit de rehabilitació de façana confrontant a carrer, havent-se d'incloure a l'autoliquidació aplicant una amplada de 1 metre al perímetre de la façana en la que s'intervé.

- Garantia per la correcta gestió de les terres, runes i altres residus de construcció derivats de l'obra: 11 euros/tona, amb un mínim de 150 euros. En el cas de les autoritzacions "al moment": en general s'aplicarà 150 euros, llevat que de l'Estudi de gestió de residus (en els casos que és preceptiu) s'esdevingui un import superior.

L'ingrés de les fiances imposades serà condició per tenir per autoritzat l'inici de les obres.

. Cal tenir present que algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO i/o taxa segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona, segons les Ordenances fiscals vigents, que cal advertir en el moment de la sol·licitud.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Els següents tipus d'obres són de tramitació "al moment" , sempre i quan l'edifici no es trobi inclòs en el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (bé com catalogat individualment, especialment protegit o protegit, individual o dins de Conjunt Urbà conformat per diversos carrers) i no es trobi a la zona del Nucli Antic (atès que en tots aquests casos s'haurà de seguir la tramitació ordinària):

Per a la resta d'obres menors:

La llicència d’obra menor es resoldrà en el termini màxim d’1 mes.

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions .

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

Més informació sobre terminisON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMANUAL INFORMATIU:


ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

EnreraVeure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc model gestio residus.doc ( 186 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/18/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades