Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/18/2021 06:26:15 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


GESTIÓ DE GARANTIES

CONCEPTE

Aquest manual informa sobre les garanties prèvies per a la tramitació de diferents procediments:

·Concessions de llicències d’obres.·Contractacions administratives.·Tràmits de gestió tributària (interposició de recursos amb sol·licitud de suspensió de l’acte administratiu i convenis).

·Contractacions administratives.·Tràmits de gestió tributària (interposició de recursos amb sol·licitud de suspensió de l’acte administratiu i convenis).

·Tràmits de gestió tributària (interposició de recursos amb sol·licitud de suspensió de l’acte administratiu i convenis).

FORMES DE CONSTITUCIÓ

Metàl·lic :

§En efectiu§En taló (nominatiu i conformat)§Amb targeta

§En taló (nominatiu i conformat)§Amb targeta

§Amb targeta

Per a imports baixos us recomanem la constitució de garanties per aquesta via, ja que la seva gestió i devolució us resultarà més àgil.

En el moment d’ingrés haureu d'aportar el Model normalitzat de dades bancàries (a efectes de procedir a una correcta devolució de la garantia per transferència bancària).

Aval bancari :

L’aval haurà d’adaptar-se al model normalitzat per l’Ajuntament que trobareu a les planes finals d'aquest manual.

Assegurança de caució :

El certificat d’assegurança de caució haurà d’adaptar-se al model normalitzat per l’Ajuntament que trobareu a les planes finals d'aquest manual.

ON INGRESSAR LA GARANTIA

Totes les garanties s’ingressaran a l’OMAP on se us registrarà una sol·licitud d’ingrés de garanties on s’especificarà el concepte, la descripció i l’import.

TIPOLOGIES DE GARANTIES SEGONS ELS PROCEDIMENTS

1. GARANTIES EN PROCEDIMENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES

Garantia definitiva en concepte de:

Garantia d’urbanització, per reposició d’urbanització existent i/o nova urbanització.

Garantia en concepte de la gestió correcta dels residus.

L'ingrés d'aquesta garantia s'ha d'efectuar un cop obtinguda la llicència, i sempre abans d'iniciar les obres.

2. GARANTIES EN PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Conceptes pels quals s’exigeix la garantia:

§ Garantia Provisional : requisit potestatiu de l'Administració que hauran de constituir, si s'escau, els licitadors a un procediment de contractació.

§ Garantia Definitiva: l'hauran de constituir els adjudicataris de contractes. Pel seu ingrés s’estableix un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació del requeriment. La garantia provisional que l’adjudicatari va formalitzar en el seu dia quedarà retinguda fins que no es constitueixi la garantia definitiva.

3. GARANTIES EN PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

§ Garantia definitiva en concepte de deutes tributaris en període voluntari (Deute principal + interessos de demora)

Constitució d’aquesta garantia:

Per interposició d’un recurs amb sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte administratiu. L’ingrés d’aquesta garantia s’efectuarà en el mateix moment d’interposició del recurs.

CONDICIONS GENERALS PER A LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES

L’Ajuntament procedirà d’ofici, en el termini màxim de 3 mesos (en procediments de contractació són dos messos),des de la comprovació del compliment de les obligacions que es garantien, per a la seva devolució efectiva.

Forma de devolució

-Garanties ingressades en metàl·lic: la devolució es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que es va indicar en el moment d’ingressar la garantia.

-Garanties ingressades en aval: la devolució de l’aval que va ser dipositat a l’Ajuntament serà retornat a l’entitat bancària o asseguradora que va avalar-vos. Rebreu una notificació informant-vos que l’Ajuntament ha procedit a la seva devolució

MODEL D’AVAL per a garanties exigides en procediments tributaris i llicències d’obres

CAPÇALERA DE L’ENTITAT

L’entitat ………….…………………………….………………………………………., amb NIF ………………….., domiciliada a …… (a efectes de notificacions, requeriments o devolució d’aquest aval) ………………………………., carrer ……………..…., codi postal ………., i en el seu nom ....... (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………….. amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de …………. (assenyaleu algun dels supòsits següents) …..

- validació efectuada per l’Assessoria Jurídica de la Caixa General de Dipòsits (lloc i data)- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

(Nota: no és exigible el requisit de la legitimació de les signatures quan l’import de l’aval no superi els 6.010,12 €.)

AVALA a:

..….. (nom i cognom o raó social de l’avalat) ……………………………. , amb NIF …………………… , davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per la quantitat de … (xifra en lletres i números) …………………………, en concepte de garantia definitiva per respondre de les obligacions derivades de ………… (assenyaleu, dels supòsits següents, el que correspongui) ……

- En procediments de concessió de llicències d’obres el CONCEPTE I NÚMERO D’EXPEDIENT - En procediments de gestió tributària el CONCEPTE/s TRIBUTARI/s, EXERCICI ECONÒMIC I NÚMERO/s DE REBUT

- En procediments de gestió tributària el CONCEPTE/s TRIBUTARI/s, EXERCICI ECONÒMIC I NÚMERO/s DE REBUT

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa de l’avalista als beneficis d’excussió i divisió i amb el compromís de procedir a ingressar en metàl·lic a la Caixa Municipal l’import garantit al primer requeriment que li formuli l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, dins els terminis que per a la liquidació d’obligacions preveu el Reglament general de recaptació.

L’entitat avalista es compromet a mantenir vigent aquest aval fins que l’òrgan municipal competent autoritzi la seva devolució.

Lloc, data i signatura dels apoderats

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ DE CORREDOR DE COMERÇ COL·LEGIAT SI LA QUANTIA DE L’AVAL SUPERA ELS 6.010,12.- €

MODEL D’AVAL per a garanties exigides en procediments de contractació administrativa

CAPÇALERA DE L’ENTITAT

L’entitat ………….…………………………….………………………………………., amb NIF ………………….., domiciliada a …… (a efectes de notificacions, requeriments o devolució d’aquest aval) ………………………………., carrer ……………..…., codi postal ………., i en el seu nom .... (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………….. amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de …………. (assenyaleu algun dels supòsits següents) …..

- validació efectuada per l’Assessoria Jurídica de la Caixa General de Dipòsits (lloc i data)- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

(Nota: no és exigible el requisit de la legitimació de les signatures quan l’import de l’aval no superi els 6.010,12 €. )

AVALA a:

..….. (nom i cognom o raó social de l’avalat) ……………………………. , amb NIF …………………… , d’acord amb allò disposat per : .......... (indicar la norma/es i articles que imposa la constitució de la garantia) ....... per poder respondre a les obligacións següents: ............... (detallar l’objecte del contracte o l’obligació assumida pel garantit) .............., davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per l’import de … (xifra en lletres i números) …………………………

L’entitat avalista declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa de l’avalista als beneficis d’excussió i divisió i amb el compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, dins els terminis previstos a la legislació de contractes del sector públic i a les seves normes de desenvolupament.

Aquest aval restarà vigent , fins que l’òrgan municipal competent o aquell que en el seu nom sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o devolució d’acord amb allò establert a la Llei de contractes del sector públic i legislació complementària.

Lloc, data i signatura dels apoderats

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ DE CORREDOR DE COMERÇ COL·LEGIAT SI LA QUANTIA DE L’AVAL SUPERA ELS 6.010,12.- €

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ per a garanties exigides en procediments tributaris i llicències d’obres

CAPÇALERA DE L’ENTITAT ASSEGURADORA

Certificat núm.………..L’entitat asseguradora …………………………….………………………………………., amb NIF ………………….., en endavant l’assegurador, domiciliada a …… (a efectes de notificacions, requeriments o devolució d’aquest certificat) ………………………………., carrer ……………..…., codi postal ………., i en el seu nom ...... (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………….. amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de …………. (assenyaleu algun dels supòsits següents) …..- validació efectuada per l’Assessoria Jurídica de la Caixa General de Dipòsits (lloc i data)- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

L’entitat asseguradora …………………………….………………………………………., amb NIF ………………….., en endavant l’assegurador, domiciliada a …… (a efectes de notificacions, requeriments o devolució d’aquest certificat) ………………………………., carrer ……………..…., codi postal ………., i en el seu nom ...... (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………….. amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de …………. (assenyaleu algun dels supòsits següents) …..- validació efectuada per l’Assessoria Jurídica de la Caixa General de Dipòsits (lloc i data)- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per l’Assessoria Jurídica de la Caixa General de Dipòsits (lloc i data)- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

(Nota: no és exigible el requisit de la legitimació de les signatures quan l’import de l’aval no superi els 6.010,12 €.)

ASSEGURA a:

….... (nom i cognom o raó social del prenedor de l’assegurança) ……………………………. , amb NIF …………………… , en concepte de prenedor de l’assegurança, davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per la quantitat de …. (xifra en lletres i números) …………………, en concepte de garantia definitiva per respondre de les obligacions derivades de ………… (assenyaleu, dels supòsits següents, el que correspongui) ……

- En procediments de concessió de llicències d’obres el CONCEPTE I NÚMERO D’EXPEDIENT - En procediments de gestió tributària el CONCEPTE/s TRIBUTARI/s, EXERCICI ECONÒMIC I NÚMERO/s DE REBUT

- En procediments de gestió tributària el CONCEPTE/s TRIBUTARI/s, EXERCICI ECONÒMIC I NÚMERO/s DE REBUT

D’aquest contracte d’assegurança de caució té la condició d’assegurat l’Ajuntament de Sant Boi, assumint, l’assegurador, el compromís d’indemnitzar-vos per l’import íntegre assegurat al primer requeriment que us formuli l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, dins els terminis que per a la liquidació d’obligacions preveu el Reglament general de recaptació.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat l’impagament de la prima de l’assegurança per part del prenedor, bé sigui única, primera o següents, ni el contracte quedarà resolt per aquesta causa, ni podrà oposar tampoc cap altra excepció derivada de la seva relació jurídica amb el prenedor de l’assegurança.

Aquest contracte d’assegurança de caució tindrà la mateixa durada que la de l’obligació garantida, i quedarà sense efecte quan l’òrgan municipal competent autoritzi la seva cancel·lació.

Lloc, data i signatura dels apoderats

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ DE CORREDOR DE COMERÇ COL·LEGIAT SI LA QUANTIA DE L’AVAL SUPERA ELS 6.010,12.- €

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ per a garanties exigides en procediments de contractació administrativa

CAPÇALERA DE L’ENTITAT ASSEGURADORA

Certificat núm.………..L’entitat asseguradora …………………………….………………………………………., amb NIF ………………….., en endavant l’assegurador, domiciliada a …… (a efectes de notificacions, requeriments o devolució d’aquest certificat) ………………………………., carrer ……………..…., codi postal ………., i en el seu nom el Sr./a. (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………….. amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de …………. (assenyaleu algun dels supòsits següents) …..

L’entitat asseguradora …………………………….………………………………………., amb NIF ………………….., en endavant l’assegurador, domiciliada a …… (a efectes de notificacions, requeriments o devolució d’aquest certificat) ………………………………., carrer ……………..…., codi postal ………., i en el seu nom el Sr./a. (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………….. amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de …………. (assenyaleu algun dels supòsits següents) …..

- validació efectuada per l’Assessoria Jurídica de la Caixa General de Dipòsits (lloc i data)- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per l’Advocacia de l’Estat (lloc i data)- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada per fedatari públic en diligència anotada al peu d’aquest certificat- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

- validació efectuada en aquest acte davant el secretari de la corporació (NOTA: serà necessària la compareixença dels apoderats amb els originals de les escriptures d’apoderament)

(Nota: no és exigible el requisit de la legitimació de les signatures quan l’import de l’aval no superi els 6.010,12 €.)

ASSEGURA a:

….... (nom i cognom o raó social del prenedor de l’assegurança) ……………………………. , amb NIF …………………… , davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en endavant assegurat, fins a l’import de …. (xifra en lletres i números) …………………, en els terminis i les condicions establerts a la Llei de contractes del sector públic, normativa de desenvolupament i plecs de clàusules administratives particulars per la qual es regeix el contracte ............. (assenyaleu la natura, classe, etc.. del contracte sota el qual es presta la caució) ……... en concepte de garantia …………………… (assenyaleu algun dels supòsits següents: definitiva, provisional, complementària, especial..) ……... per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar-se conforme a les normes i les altres condicions administratives precitades davant l’assegurat.

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà exempt, ni la cobertura de l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en el cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el prenedor de l’assegurança.

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment que formuli l’Ajuntament de Sant Boi de Llobegat, en els terminis establerts a la Llei de contractes del sector públic i normes de desenvolupament.

Aquest contracte d’assegurança de caució restarà en vigor fins que l’òrgan municipal competent, o aquell que en el seu nom sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb allò establert a la Llei de contractes del sector públic i legislació complementària.

Lloc, data i signatura dels apoderats

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ DE CORREDOR DE COMERÇ COL·LEGIAT SI LA QUANTIA DEL CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIO SUPERA ELS 6.010,12.- €

Manual Informatiu Gestió de Garanties - N317/011

Edita: Ajuntament de Sant Boi

3a. Edició: gener 2014
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/20/2015
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades