Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 12:51:32 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIA DE TINENÇA I/O CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

CONCEPTE

Aquest manual fa referència als requisits a complir per tramitar la llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos , d’acord amb la següent normativa reguladora:

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999.

- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999.

Segons la normativa vigent, la persona propietària d’un gos potencialment perillós requereix la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Igualment, qualsevol persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós, i que no en sigui la propietària, necessita la Llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos.

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més de les circumstàncies següents:

- Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o hagin protagonitzat agressions a persones o a d'altres animals, amb l'informe previ d’un veterinari designat o habilitat per l’autoritat competent.

- Els gossos que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa

- Els gossos que pertanyin a una de les races o els seus encreuaments següents:

Pit bull terrier

Staffordshire bull terrier

American staffordshire terrier

Rottweiler Dog argentí

Fila brasileiro Tosa inu

Akita inu Bullmas tiff

Dòberman

Dog de Burdeus

Mastí napolità

De presa canari

- I els gossos que presentin totes o la majoria de les característiques que es detallen a continuació, excepte que estracti de gossos pigall o de gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin en procés d’instrucció per adquirir aquesta condició:

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència

Marcat caràcter i gran valor

Pèl curt

Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm. i pes superior a 20 kg

Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda

Coll ample, musculós i curt

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt

Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

REQUISITS QUE CAL CUMPLIR:

a) La persona sol·licitant de la llicència ha de ser major d’edat.

b) Ha de disposar de la capacitat física i l’aptitud psicològica per la tinença i conducció d’aquest tipus de gos.

c) No ha d'haver estat condemnada pels delictes tipificats a la normativa reguladora. Ni sancionada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. Igualment, no ha d'haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

d) Ha d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.

e) El gos ha d'estar censat.

f) El gos ha d'estar identificat mitjançant microxip.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

1) Original i fotocòpia del DNI

2) Certificat de capacitat física

3) Certificat d'aptitud psicològica

4) Original i fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, i on constin les dades identificatives del gos

5) Original i fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança

6) En el cas de no ser el propietari/ària, autorització de la persona propietària del gos acompanyada de la fotocòpia del seu DNI (Llicència per a la conducció)

7) Declaració responsable conforme el/la sol·licitant no ha estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat alguna de les sancions accessòries previstes a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, ni el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999. El document de declaració responsable es troba disponible al web de l'Ajuntament.

8) El cost del servei és de 37,10 euros (segons les tarifes aplicables de l'ordenança fiscal vigent fins al 31 de desembre de l’any 2013) i s’ha de fer efectiu en el moment de la sol·licitud.

TRÀMITS QUE SEGUEIX LA SEVA SOL·LICITUD

- Una vegada presentada la sol·licitud, la Unitat de Salut Pública iniciarà la gestió.

- L'Ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Justícia el certificat d'antecedents penals del/de la sol·licitant.

- El temps màxim de tramitació de la sol·licitud és de 3 mesos.

- Un cop resolta la sol·licitud es notificarà l’acord de concessió o de denegació de la llicència. Amb la notificació de la concessió també es lliurarà el carnet acreditatiu.

- La llicència té una vigència de cinc anys i es concedeix a títol personal i intransferible.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Cada any, i coincidint amb la renovació de la pòlissa de l’assegurança, se n’haurà de lliurar una còpia del rebut acreditatiu del seu pagament a l’Ajuntament.

En el supòsit de l’adquisició d’un nou gos considerat potencialment perillós, el titular de la llicència per a la tinença i/o conducció haurà de sol·licitar a l’Ajuntament una modificació de la seva llicència. El cost d’aquest servei és d' 11,20 euros (segons les tarifes aplicables de l'ordenança fiscal vigent fins al 31 de desembre de l’any 2013) i s’ha de fer efectiu en el moment de la sol·licitud.

La baixa per defunció, cessió o canvi de municipi; les modificacions en el sistema o el codi d’identificació, o qualsevol altra modificació de les dades que figurin al registre municipal d’animals, s’ha de comunicar a l’Ajuntament dins del termini de 15 dies.

El robatori o pèrdua del gos s’haurà de comunicar a l’Ajuntament en el termini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic general, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i han d’anar proveïts del corresponent morrió. En cap cas poden conduir-se dos o més d'aquests gossos per persona. La persona conductora ha de ser major d’edat i disposar de la corresponent llicència.

Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir, per evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers, les característiques següents:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per poder suportar el pes i la pressió de l’animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

En el cas que les instal·lacions no siguin les adequades, els animals hauran d’estar lligats.

CENTRES DE RECONEIXEMENT DE SANT BOI QUE EMETEN ELS CERTIFICATS DE CAPACITAT FÍSICA I

D’APTITUD PSICOLÒGICA:

Centro Médico Sant Boi

C Tres d’Abril, 32

Tel. 93 654 54 54

Consultori Mèdic

C Francesc Pi i Margall, 126

Tel. 93 640 18 18

Manual Informatiu de Tinença d’animals potencialment perillosos - N317/25

Edita: Ajuntament de Sant Boi

15a edició: gener de 2013
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/12/2012
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades