Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/22/2019 04:55:07 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Més informació sobre terminis

Un cop atorgada la llicència, el termini màxim per a comunicar l'inici de les obres en general és de fins a 1 any (llevat que al document d’autorització es fixi un d'inferior), a comptar des del dia següent a la notificació de l'atorgament de la llicència.

El termini per a executar les obres, a partir del moment en que s'inicien, es fixa en cada cas a la llicència, amb un màxim de 1 any, a comptar des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. Tanmateix, per l’aplicació d'ambdós terminis s'exceptua el cas d’obres prèviament requerides per l'Ajuntament derivat d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística, on prevalen els terminis que s’haguessin fixat en el corresponent manament d’execució individual.

L'incompliment d'aquest requisit dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

L'Ajuntament es reserva la facultat d'inspeccionar les obres per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència.

És imprescindible, tant per a la devolució de la garantia ingressada en concepte de la correcta gestió dels residus com per a la correcta reposició de la urbanització i/o com per finalitzar i poder donar per tancat i arxivat l'expedient municipal de llicència, la presentació de la documentació que acrediti que els residus resultants de l'obra han estat dipositats a un abocador o deixalleria autoritzats i/o lliurats a un gestor de residus acreditat, així com del certificat tècnic de final d'obra, quan a l'obra hi hagi intervingut un tècnic director (quan s'hagi requerit el full d'assumeix tècnic), que no haurà necessàriament d'anar visat pel corresponent col·legi professional si el full d'assumeix tampoc ho requeria.

PRÒRROGUES

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts: o bé per a l'inici de les obres si no s'han iniciat o bé per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs, per tal de poder finalitzar-les.

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització dels expressats terminis, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es farà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient, el motiu i facilitant les dades del titular de la llicència i el número d'expedient.

La tramitació de pròrroga de la llicència comporta taxa per un import de 183,30 euros en aquest cas que s'haurà d'abonar, per autoliquidació, en el moment de la sol·licitud, llevat s'obres no subjectes a taxa segons l'ordenança fiscal vigent.

Les pròrrogues en general s'atorgaran com a màxim per la meitat del termini inicial. En el cas de la pròrroga per a l'inici de l'obra, un màxim de 6 mesos si el termini inicial fora d'un any, si bé la pròrroga per a l'execució un cop iniciades les obres dependrà de les circumstàncies tècniques que es valorin des dels serveis tècnics municipals.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/14/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades