Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/22/2023 04:57:36 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Padró d'habitants - Alta per naixement

EN QUÈ CONSISTEIX:

És l'alta de nadons al Padró municipal d'habitants per primera vegada.

Per poder fer aquest tràmit cal que abans aquest/a estigui inscrit/a al Registre Civil**.

** Segons l'article 16 de la Llei del Registre Civil, els naixements s'inscriuran en el Registre Civil municipal o consular del lloc on es produeixin, no obstant això, es podran inscriure en el Registre civil municipal corresponent al domicili del progenitor/a o progenitors/es legalment coneguts... En les inscripcions de naixement es considerarà a tots els efectes legals que el lloc de naixement és el municipi en el qual s'ha realitzat la inscripció.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els/les progenitors/es o representants legals del nadó.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà, sinó s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un/a traductor/a jurat/da.

La documentació que lliuren als hospitals per fer la inscripció al Registre Civil no és vàlida per fer aquest tràmit. Els/les progenitors/es reben un correu de la Direcció del Registre General (depenent del Ministeri de Justícia) on els/les faciliten una adreça de correu (https://andes.redsara.es/plataforma-csv) i un codi segur de validació (CSV) perquè es descarreguin el certificat literal de naixement.

La decisió del lloc de residència habitual d’un menor d’edat és una funció de la pàtria potestat pel què només es pot realitzar amb el consentiment d’ambdós progenitors o per autorització judicial, per tant si el/la menor s'empadrona AMB NOMÉS UN/UNA PROGENITOR/A (llevat que es pugui aportar documentació que acrediti que qui compareix és l’únic/a progenitor/a per tractar-se de família monoparental o per defunció de l'altre progenitor/a), a més, caldrà aportar els següents documents segons la casuística següent:

 • Quan EXISTEIX RESOLUCIÓ JUDICIAL QUE ATRIBUEIX LA GUÀRDIA I CUSTÒDIA COMPARTIDA:
  • Còpia de la sentència, i
  • Si la resolució judicial per la qual es fixa la guarda i custòdia compartida no es pronuncia sobre el lloc d'empadronament, l'Ajuntament exigirà prova documental que existeix mutu acord entre els progenitors abans de tramitar qualsevol modificació del domicili del menor i, en cas que no es pugui acreditar el mutu acord, haurà d'exigir la presentació d'una nova resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'empadronament, i no durà a terme la inscripció padronal o canvi de domicili en tant no s'aporti algun dels documents anteriors, acompanyada dels seus documents d'identitat.

 • Quan EXISTEIX UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL QUE ATRIBUEIX LA GUÀRDIA I CUSTÒDIA EN EXCLUSIVA AL PROGENITOR QUE SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ O EL CANVI DE DOMICILI:
  • Copia de la sentència de separació o divorci on consti l'assignació en exclusivitat de la guardia i custodia del menor. No s'accepten convenis reguladors sense la sentència corresponent, i
  • Autorització original del/de la progenitor/a que no conviu amb el /la menor (aquesta autorització ha d'anar acompanyada del document d'identitat de qui la signa), o
  • A manca de dita autorització, excepcionalment, el/la sol·licitant haurà d'aportar una declaració responsable conforme al model que figura com a annex II, indicant que té atribuïda en exclusiva la guarda i custòdia del menor i es troba en un dels següents supòsits:
   • a) Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i s'ha interposat procediment judicial per a obtenir l'autorització judicial pertinent (adjuntar documentació acreditativa)
   • b) Que no pot aportar consentiment de l'altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia o l'altre progenitor està en parador ignorat i no s'està complint el règim de visites en cap dels dos casos, o
   • c) Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor

 • Quan NO EXISTEIX RESOLUCIÓ JUDICIAL QUE ES PRONUNCIÏ SOBRE LA GUÀRDIA I CUSTÒDIA DEL/DE LA MENOR:
  • Autorització original del/de la progenitor/a que no conviu amb el /la menor (aquesta autorització ha d'anar acompanyada del document d'identitat de qui la signa), o
  • A manca de dita autorització, excepcionalment, el/la sol·licitant que conviu amb el/la menor ha de fer una Declaració responsable de progenitor Annex I (veure model a peu de pàgina) indicant que es troba en un dels següents supòsits:
   • a) Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l'autorització judicial pertinent (adjuntar documentació acreditativa), o
   • b) Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor per impossibilitat manifesta per a obtenir-lo i es pot produir un perjudici per al menor

A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels/de les progenitors/es o tutors legals, cal també autorització d’aquestes persones perquè els menors puguin empadronar-se amb ells/elles en el seu domicili.

Per a menors sota custòdia d'una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

Les altes per naixement no cal que presentin documentació relativa al domicili, ja que els/les menors s'inscriuran en el mateix domicili on figurin els seus/les seves progenitors/es.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

Sense costTERMINI DE RESOLUCIÓ:

Si la tramitació es sol·licita per la seu electrònica rebran la confirmació del tràmit i un volant d'empadronament per correu electrònic. S'estima que el temps màxim de resposta pot ser d'una setmana.

Si la tramitació es fa presencialment es resol al moment si es compleixen els requisits i s'aporta la documentació adient. C al demanar cita per fer la tramitació presencial.

*Nota: En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol·licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol·licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.ON SOL·LICITAR-LO:
MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf AUTORITZACIÓ PROGENITOR NO CONVIVENT.pdf ( 214 Kb)
Veure document .pdf ANNEX 1 (Català).pdf ( 134 Kb)
Veure document .pdf ANEXO 1 (Castellano).pdf ( 146 Kb)
Veure document .pdf ANNEX 2 (Català).pdf ( 136 Kb)
Veure document .pdf ANEXO 2 (Castellano).pdf ( 155 Kb)
Veure document .pdf AUTORITZACIÓ D'EMPADRONAMENT A L'HABITATGE.pdf ( 179 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/01/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades