Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:53:35 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


TRANSMISSIÓ D'UN DRET FUNERARI

CONCEPTE

El present manual fa referència als requisits a complir per realitzar un canvi de titularitat d'un dret funerari en aplicació de l'Ordenança reguladora del cementiri municipal, de 25 de novembre de 1996, i modificada per acord de Ple en sessió ordinària de data 27 de maig de 2002 (DOGC número 3654 de data 11 de juny de 2002).

INICIACIÓ DEL TRÀMIT

L'OMAP omplirà l'imprès de sol·licitud amb les següents dades:

- Les dades identificatives del sol·licitant i, si s’escau, les del representant

- Les dades identificatives del titular del dret funerari i, si s’escau, les del representant

- Les dades identificatives del dret funerari

- En el moment de la sol·licitud s’haurà de fer efectiva l'autoliquidació del cost del servei que és de 27,20 euros

Tarifes aplicables segons les ordenances fiscals vigents.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació que correspon a la condició del sol·licitant segons s’especifica a continuació:

En el cas de transmissió "inter-vius" ha de personar-se el nou titular conjuntament amb el titular actual del dret funerari, sempre i quan aquest nou titular compleixi una de les següents condicions:

Parentiu de 1r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: fills i pares Parentiu de 2n grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: nets, germans i avis Parentiu de 3r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: besnéts, nebots, besavis i oncles Parentiu de 4t grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: tataranets, cosins, nets dels germans i tataravis Parentiu de 1r grau d'afinitat: cònjuges dels fillsParentiu de 2n grau d'afinitat: cònjuges dels nets i cònjuges dels germans Cònjuge Parella de fet amb una convivència igual o superior a cinc anys

Parentiu de 2n grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: nets, germans i avis Parentiu de 3r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: besnéts, nebots, besavis i oncles Parentiu de 4t grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: tataranets, cosins, nets dels germans i tataravis Parentiu de 1r grau d'afinitat: cònjuges dels fillsParentiu de 2n grau d'afinitat: cònjuges dels nets i cònjuges dels germans Cònjuge Parella de fet amb una convivència igual o superior a cinc anys

Parentiu de 3r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: besnéts, nebots, besavis i oncles Parentiu de 4t grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: tataranets, cosins, nets dels germans i tataravis Parentiu de 1r grau d'afinitat: cònjuges dels fillsParentiu de 2n grau d'afinitat: cònjuges dels nets i cònjuges dels germans Cònjuge Parella de fet amb una convivència igual o superior a cinc anys

Parentiu de 4t grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: tataranets, cosins, nets dels germans i tataravis Parentiu de 1r grau d'afinitat: cònjuges dels fillsParentiu de 2n grau d'afinitat: cònjuges dels nets i cònjuges dels germans Cònjuge Parella de fet amb una convivència igual o superior a cinc anys

Parentiu de 1r grau d'afinitat: cònjuges dels fills

Parentiu de 2n grau d'afinitat: cònjuges dels nets i cònjuges dels germans

Cònjuge Parella de fet amb una convivència igual o superior a cinc anys

Parella de fet amb una convivència igual o superior a cinc anys

Documentació a presentar:

▪ Títol funerari

▪ Documentació que acrediti la relació de parentiu entre l'adquirent i el transmissor (llibre de família, ...)

En el cas de transmissió "mortis causa" :

. La transmissió únicament es pot realitzar per defunció del titular actual

. La sol·licitud de transmissió s'ha de realitzar dins del termini màxim d'un any després de la defunció del titular

Documentació a aportar en tots els casos:

▪ Títol funerari

▪ Certificació de defunció

. En funció de la condició del sol·licitant, s'ha d'aportar la següent documentació:

- Si es tracta d'una successió testada (existeix testament):

▪ Certificació d'últimes voluntats

▪ Últim testament

▪ Acceptació d'herència i partició de béns

▪ En el cas que hi hagi més d'un hereu, designació unànime dels hereus d'un únic representant, que haurà de ser necessàriament un dels esmentats hereus. Aquesta designació es podrà realitzar davant notari o davant del departament gestor de l’Ajuntament

- Si es tracta d'una successió "ab intestato" (no existeix testament):

▪ Certificació d'últimes voluntats

▪ Acta notarial o resolució judicial de declaració d'hereus (és necessari un advocat si l'herència excedeix de 2.404 euros) davant notari.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

. Una vegada presentada la sol·licitud, Administració de Serveis Municipals iniciarà la gestió de la vostra sol·licitud.

. Un cop resolta la sol·licitud se us notificarà l'acord de concessió i també se us enviarà el títol funerari.

. Anualment haureu de fer efectiva la taxa de conservació de cementiri.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE

. El temps màxim de la concessió compta des de la data d'atorgament inicial del dret i aquest temps depèn de la normativa aplicada en el moment d'aquest atorgament:

- Si la concessió és anterior a 25 de novembre de 1996, el temps és indefinit

- Si la concessió és posterior a 25 de novembre de 1996, el temps és de 50 anys

Manual Informatiu de Transmissió d'un Dret Funerari - N317/022

Edita: Ajuntament de Sant Boi

12a edició: gener 2014
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2013
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades