Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/24/2018 05:31:26 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIES D'OBRES MITJANES

Darrera revisió: 12/12/2014


CONCEPTE

Aquest manual informa de com obtenir la llicència d'obres mitjanes .

Aquestes són bàsicament aquelles que, sense deixar de ser obres menors, podríem dir que es troben al límit entre les obres menors i les majors i necessiten la intervenció d’un tècnic, tant per la redacció d'un projecte com per a la direcció de les obres.

Es poden considerar concretament com a obres mitjanes les referents a:

- Enderrocs.

- Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en habitatges i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’habitatge i de l’edifici.

- Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en locals i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’habitatge i de l’edifici.

- Moviment de terres superiors a 1 metre d'alçada.

- Construcció de piscines.

- Execució o modificació d'obertures que afecten puntualment elements estructurals.

- Canvi o reparació puntual de l’estructura resistent.

- Construcció o instal·lació de coberts lleugers de superfície inferior a 50 m2 i amb una alçada que no superi els 5 m, no destinats a habitatge o ús residencial.

- Construcció de murs de contenció de terres.

- Instal·lació i ús de grues torre.

- Instal·lació d'ascensors.

Si l'obra és per l'adequació d'un immoble per a l'exercici d'una nova activitat, és important identificar de forma prèvia la compatibilitat de l'activitat amb el planejament, sol·licitant un informe de compatibilitat urbanística. Si l'informe determina la incompatibilitat amb el planejament no es podrà exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, podrà formalitzar les corresponents autoritzacions, llicències o comunicacions.

INICIACIÓ DEL TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA

L'OMAP revisarà la documentació aportada i omplirà la sol·licitud amb les següents dades:

- Emplaçament de l'obra i referència cadastral

- Dades identificatives de la persona sol·licitant i, si és necessari, les del representant

- Descripció o tipus d'obra a realitzar

- Pressupost previst de l'obra sense IVA

En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa, segons l'ordenança fiscal núm. 8 vigent, la tarifa de la qual es composa d'un terme fix de 300,00 euros més un terme variable corresponent al 1,00% sobre el pressupost declarat del cost d'execució material de l'obra o construcció sense IVA. Aquest pressupost està sotmès a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència.En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 6.000,00 euros. Tanmateix, caldrà tenir present les exempcions i/o bonificacions previstes a les Ordenances fiscals vigents.

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 6.000,00 euros.

Tanmateix, caldrà tenir present les exempcions i/o bonificacions previstes a les Ordenances fiscals vigents.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE

La llicència d’obres mitjanes es resoldrà en general en un termini màxim d’1 mes (passat aquest termini s’entendrà atorgada per silenci administratiu, sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals).

S'exceptua el cas en que s’afecti el domini públic, en el que el termini màxim de tramitació es de 2 mesos (passat aquest termini s’entendrà desestimada per silenci administratiu).

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

Projecte tècnic d'execució (per duplicat)

Full d’assumeix tècnic.

Estudi bàsic de seguretat i salut.

Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació

Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya

Altra documentació en funció del tipus d’obra:

- Per a instal·lacions de grues torre:

Documents GR1 (instància), GR2 (certificat d’acabament d’obra), GR3 (certificat d’utilització) que facilita el Departament d’Indústria, degudament omplerts i diligenciats per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC)

Certificat de grua desmuntada emès per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC). Estan exempts d’aquest certificat les grues torre autodesplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170 kNm.

Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a 300.506,05 € pels possibles danys que pogués ocasionar la grua torre.

- Per a moviments de terres i enderrocs i construcció de murs de contenció de terres:

La direcció facultativa ha de fer constar en el document d’assumeix tècnic, a més, la seva permanència a peu d’obra o bé s’haurà d’adjuntar un segon full d’assumeix (del mateix o d’altre tècnic) en què es faci constar dita permanència.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

Projecte tècnic. Tindrà caràcter executiu i ha d'anar signat per tècnic competent. Caldrà visat del Col.legi profesional en cas d'obres que requereixin projecte d'acord amb la LOE. En cas que el visat no sigui preceptiu, es pot substituir per certificat col.legiat on es reconegui la competència del tècnic signant amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici profesional i de que disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

Per a actuacions en edificis industrials d’obres de reforma es pot acceptar que el projecte vingui redactat per un enginyer tècnic, sempre que la seva especialitat concordi legalment amb l’obra que es pretén realitzar.

Full d’Assumeix Tècnic. És un document col·legial on ha de figurar el nom, adreça, telèfon i signatura del tècnic director així com l’emplaçament de l’obra i les característiques de l'edifici i el tipus d’intervenció professional. Pot no anar visat, si bé en tal cas, s'exigirà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

La direcció es podrà assumir per un únic tècnic, indistintament tècnic superior o bé de tècnic de grau mig. S'exceptuen les actuacions que suposin una reforma generalitzada o substancial d’elements estructurals que requerirà tècnic superior que haurà de ser obligatòriament un arquitecte en edificis no industrials.

Si es produeix el cessament de la direcció, haurà de comunicar-lo el propi facultatiu dins del termini de tres dies. Les obres no podran continuar-se si dintre del termini de sis dies un altre facultatiu, legalment capacitat, no assumeix en la forma indicada la direcció de les obres.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o bé Estudi de Seguretat i Salut (visats):el primer s’ha d’aportar sempre, llevat que es necessiti el segon. El segon serà necessari si el pressupost d'execució material del projecte és superior a 325.000,00 euros o més de 500 jornals.

Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació: es pot fer mitjançant un document tipus subministrat pels col·legis oficials corresponents o mitjançant informe o documentació del tècnic redactor del projecte.

Estudi de gestió de residus:indicació del volum i tipus de residus que s'originaran amb l'obra i instal·lacions on es gestionaran. S'ha d'adjuntar al projecte, junt amb la fitxa segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus signada pel titular.

Segons el tipus d'obra s'hi podrà afegir altra documentació.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

La documentació presentada passarà a revisar-se per part del Departament de Llicències d'obres i edificació. En cas d'observar-se mancances formals i/o deficiències del projecte que siguin subsanables, es requerirà per escrit la seva subsanació i/o esmena. En cas que aquestes tinguin consideració de no subsanables es proposarà la denegació de la sol·licitud, prèvia audiència a l'interessat.

Un cop resolta favorablement la sol·licitud, se us notificarà per correu l'acord de la concessió de la llicència d'obres. A partir de rebre l'acord, tal com s'hi indica, haureu de:

Liquidar el 4% del pressupost en concepte de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que correspongui i, si s'escau, la taxa complementària resultant de la revisió del pressupost. Aquestes liquidacions les rebreu per correu i les haureu d'abonar a les entitats financeres i en els terminis que s'indiquen.

Dipositar la fiança per garantir la reposició de la urbanització existent per la quantitat establerta a l'acord, seguint les indicacions que s’especifiquen al manual informatiu de garanties.

Garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb el Decret 89/2010, per la qual cosa s’haurà d'aportar còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus i dipositar la fiança corresponent a l’OMAP. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta garantia, havent d'acreditar fefaentment aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

. Després de dipositar les fiances que corresponguin, us lliurarem el projecte aprovat (si en vau deixar dos exemplars).

. Cal comunicar la data de l'inici de les obres, facilitant les dades de l'empresa constructora: nom, NIF, adreça i telèfon. Amb aquest comunicat s'obté la placa d'obres que és imprescindible si les obres tenen incidència en via publica (preu: 29,30€).

El termini per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la notificació de l'acord de concessió de la llicència.

El termini per executar les obres es fixa en cada cas a la llicència, amb un màxim de 2 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres, tret de possible pròrroga.

L'incompliment d'aquest requisit dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Durant les obres, els serveis tècnics de l'Ajuntament podran inspeccionar els treballs, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

Cal comunicar a l'Ajuntament la finalització de les obres, en el termini màxim de 15 dies des de la seva conclusió. Amb aquesta comunicació cal aportar: ▪ Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pel Col·legi Professional corresponent, on s'acrediti, a més de la data de terminació, el fet que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat o les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades.▪ Altra documentació específicament establerta a les condicions especials de la llicència.

▪ Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pel Col·legi Professional corresponent, on s'acrediti, a més de la data de terminació, el fet que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat o les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades.

▪ Altra documentació específicament establerta a les condicions especials de la llicència.

Si és procedent per poder recuperar les fiances dipositades, haureu de sol·licitar la inspecció corresponent. El tècnic municipal procedirà, si s’escau, en una única visita d’inspecció, a la comprovació adient de les obres, i emetrà l’informe corresponent. Si aquesta és favorable l’Ajuntament realitzarà (d’ofici) la devolució dels dipòsits ingressats.

És imprescindible, tant per la devolució de les fiances dipositades en concepte de gestió dels residus com per finalitzar l'expedient, la presentació de certificat acreditatiu de la gestió correcta dels residus referent a la quantitat i tipus de residus dipositats a abocador autoritzat.

PRÒRROGUES

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts (per a l'inici de les obres o per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs).

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització dels expressats terminis, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es farà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient i el motiu.

Les pròrrogues s'atorgaran com a màxim per la meitat del termini inicial. La concessió de la pròrroga sol·licitada comportarà la liquidació de la taxa corresponent per import de 366,50 euros, liquidació que rebreu per correu i que s'haurà d'abonar en els terminis i entitats financeres indicades en aquesta.

CANVI DE TITULARITAT

Es pot obtenir el canvi de titularitat de la llicència d'obres ja atorgada. A aquest efecte, cal formalitzar la corresponent sol·licitud normalitzada, per part de l'antic i el nou titular. El tràmit devenga una taxa de 188,70€ per expedient.

ALTRES FORMES DE FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Abans de la resolució expressa d'atorgament de llicència, el sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud. En aquest cas, es retornarà el 95 per cent dels drets ingressats a resultes de l'autoliquidació de la taxa. Si es desisteix dins del termini d'audiència, en cas d'informe tècnic de denegació, es retornarà el 50 per cent.

Després de la resolució expressa es podrà deixar sense efecte la llicència en aquests casos (sense que procedeixi retorn de la taxa):

. Caducitat:

. si no s'inicien les obres dins del termini d'un any

. si no s'acaben dins del termini fixat o de les seves pròrrogues

. Renúncia: en cas queel titular de la llicència així ho manifesti expressament, desistint de realitzar les obres autoritzades, mitjançant comunicació escrita a aquest efecte.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Reservad'un espai de la calçada per a:- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció- Col·locació d'un contenidor d'obres- Col·locació de casetes d'obres- Col·locació de sitja

- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció

- Col·locació d'un contenidor d'obres

- Col·locació de casetes d'obres

- Col·locació de sitja

És necessari disposar de la llicència d’obres i, si s'escau, haver complimentat les condicions especials que facultin el seu inici, per obtenir la concessió d’aquesta reserva, si bé pot sol·licitar-se paralel·lament. Comporta taxa en funció del termini d'ocupació que en qualsevol cas no superarà el de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides i als sacs de runa, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada en concedir-se la pertinent llicència d'obres.

Talls de carrers, reserves temporals d'estacionament, i la regulació del trànsit amb motiu de càrrega i descàrrega de materials:

Per obtenir la corresponent autorització cal disposar de la llicència d’obres i haver formalitzat la comunicació de l'inici de les obres. Comporta taxes. La sol·licitud ha de contemplar el dia/es i l'hora d'inici i d'acabament i s'ha de fer 96 hores abans, com a mínim, a comptar dies laborables, per poder organitzar el trànsit i, concretament, la circulació d'autobusos.

Manual Informatiu de Llicència d’Obra Mitjana - N317/14

Edita: Ajuntament de Sant Boi

20a. Edició: gener 2014

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web