Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/24/2023 10:51:52 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


SELECCIÓ DE PERSONAL

Aquest manual informa del procés de selecció per proveir llocs de treball i dels drets i deures que tenen els/les candidats/es.

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en compliment del que disposa el decret 214/1990, de 30 de juliol, pel quals s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), pel quals s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, proveeix els llocs de treball vacants, mitjançant el procés selectiu públic, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i pels sistemes d'oposició, concurs-oposició o concurs de mèrits, en els quals s'han de garantir el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Un cop aprovats la convocatòria i les bases reguladores per part de l'Ajuntament, es publiquen en el tauler d'nuncis i al web de l'Ajuntament i als diaris oficials.

Qui hi pot participar?

En un procés de selecció hi poden participar totes les persones que compleixen els requisits establerts a les bases específiques de la convocatòria que regulen el procés. Amb caràcter general:

- Tenir nacionalitat espanyola, o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

O bé, tenir la condició de cònjuge de qui tingui la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, o la condició de descendents de qualsevol dels cònjuges, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

O bé, en la resta de casos en què no es tingui la nacionalitat espanyola, i sempre i quan la plaça ofertada sigui de caràcter laboral, estar en possessió de la residència legal a Espanya.

- Tenir 16 anys complerts.

- Complir les condicions per exercir les funcions que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades.

- No haver estat separat/da ni acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de la comunitat autònoma o de l'Administració local, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques.

Com s'hi pot participar?

Personant-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), on ompliran la sol·licitud amb les dades identificatives del/la candidat/a.

O enviant la sol·licitud i la documentació adjunta a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, des d'una oficina de Correus, la qual datarà la sol·licitud a enviar i la còpia que es queda el sol·licitant.

Dins del termini establert a les bases publicades (habitualment 20 dies). El termini s'inicia a partir de l'endemà de l'última publicació de la convocatòria en un diari oficial (habitualment el DOGC).

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

A la sol·licitud ha d'adjuntar-se tota la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits a les bases de la convocatòria:

1. En qualsevol cas:

- Fotocòpia del DNI (justifica la nacionalitat i l'edat).

- Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida.

- Currículum vitae.

2. Si les bases de la convocatòria especifiquen un apartat de mèrits cal adjuntar a la sol·licitud tots els documents que els acreditin.

Important: si no s'aporta la documentació corresponent, el Tribunal d'Examen no podrà valorar i puntuar els mèrits.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

Només els candidats que guanyin plaça, en el moment de la seva contractació o nomenament hauran de presentar la documentació que justifiqui:

- No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de la funció.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD?

Les resolucions de les diferents fases es poden consultar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web www.santboi.cat (Tràmits - Oferta pública d'ocupació).

Tots els resultats publicats durant el procés són de caràcter provisional fins transcorreguts els períodes de reclamacions pertinents.

L’Ajuntament disposa d’un mes a partir de la data límit de presentació de sol·licituds per publicar la resolució de la primera fase, la llista de candidats/es admesos/es i exclosos/es. En el cas d'exclusió, s'indicaran els motius.

En les publicacions de les resolucions de les diferents fases s'anunciarà el dia, l'hora i el lloc de la següent convocatòria.

Un cop surtin els resultats, com podeu reclamar?

Com a candidat/a teniu dret, dins del termini de deu dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació dels resultats de les diferents fases, a presentar en els punts de registre abans esmentats les al·legacions i els documents que estimeu adients perquè puguin ser esmenats els motius d'exclusió, si és el cas.

Manual Informatiu de Selecció de Personal - N317/027

Edita: Ajuntament de Sant Boi

4a edició: gener 2011
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/30/2011
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades