Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/05/2021 03:10:04 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Ple

L'alcaldessa, en data 10/19/2020 ha convocat la propera sessió DE PLE

Número d'expedient: M111-2020-09

Data: 10/22/2020

Hora: Acte seguit a la finalització de la darrera de les juntes generals que també hi ha convocades: la Junta General extraordinària de CLAUS a les 17 hores en primera convocatòria i a les 17.30 hores en segona convocatòria; tot seguit, la Junta General extraordinària de CORESSA.

Lloc: Per mitjans telemàtics

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

000. Recordatori de la commemoració del dia 17 d'octubre de 2020 com a Dia internacional per a l'eradicació de la pobresa En la resolució adoptada el 22 de desembre de 1992 per l'Assemblea General de Nacions Unides es va declarar el 17 d'octubre com el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. La commemoració d'aquest Dia Internacional es remunta al 17 d'octubre de 1987. Aquell dia, més de 100.000 persones es van congregar en la plaça del Trocadero, a París, on en 1948 es va signar la Declaració Universal de Drets Humans, per a retre homenatge a les víctimes de la pobresa extrema, la violència i la fam. Els assistents a l'homenatge van proclamar que la pobresa és una violació dels drets humans i van afirmar la necessitat de conjuminar esforços per a garantir el seu respecte. Aquest any la commemoració del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa està fortament condicionada per la pandèmia de la COVID-19. Les estimacions de l'impacte econòmic que està produint a curt termini mostren que estem davant un gran desafiament per a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de posar fi a la pobresa per a 2030. Aquesta podria augmentar per primera vegada des de 1990, arribant a representar una reculada d'aproximadament una dècada en aquests progressos. En algunes regions, els impactes adversos podrien resultar en nivells de pobresa similars als registrats fa trenta anys. En l'escenari més extrem, el nombre de persones que viuen en la pobresa podria augmentar entre 420 i 580 milions. Tot i aquestes dificultats creades per la pandèmia, no podem oblidar altres desafiaments de l'erradicació de la pobresa com és el d'aconseguir justícia social i mediambiental per a totes les persones. El creixent reconeixement de la multidimensionalitat de la pobresa significa que tots dos elements estan inseparablement entrellaçats, i que la justícia social no pot realitzar-se plenament sense abordar simultàniament i de manera dràstica les injustícies mediambientals. Encara que s'ha avançat en la lluita contra la pobresa en l'àmbit dels ingressos, s'han tingut menys en consideració altres dimensions importants de la pobresa com el creixent impacte mediambiental. Les persones que viuen en l'extrema pobresa, sovint per pura necessitat, són les primeres a actuar de manera concreta dins de les seves comunitats en resposta a aquesta, al canvi climàtic i els desafiaments mediambientals. No obstant això, els seus esforços i la seva experiència solen passar desapercebuts i no s'aprecien; no es pren en consideració la seva capacitat per a contribuir positivament a la cerca de solucions; no se'ls reconeix com a impulsors del canvi i les seves veus no s'escolten, especialment en els òrgans internacionals. La participació, els coneixements, les contribucions i l'experiència de les persones en situació de pobresa han de ser valorades, respectades i s'han de reflectir en els nostres esforços per construir un món equitatiu i sostenible en el qual hi hagi justícia social i mediambiental per a totes les persones.

000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2020-08

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Aprovació de la declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2020.

PROPOSICIONS D'ALCALDIA

003. Rendició de comptes de mesures del govern local per pal·liar els efectes de la crisis sanitària provocada per la Covid-19

Número d'expedient M285/UO220/2020/007

ALCALDIA

004. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la declaració institucional del dia 11 d'octubre de 2020 amb motiu del Dia Internacional de la Nena.

Número d'expedient M265/U224/2020/006

TERRITORI

005. Aprovació de la moció per fomentar a Sant Boi de Llobregat la construcció d'habitatge social de lloguer.

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I SALUT

006. Aprovació de la moció de rebuig a l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat

007. Aprovació de la moció sobre l’enfortiment de l’Atenció Primària i la Salud Pública

008. Aprovació de la moció per demanar canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i per a l’adhesió al “Pacte de Teguise”.


Part de Control

Precs i Preguntes


Comunicacions de L'alcaldia


Donar compte dels informes

Informe de Tresoreria i Intervenció relatiu al compliment dels terminis legals de pagament en les operacions comercials d'acord amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004.

INFORME TRESORERIA/INTERVENCIÓ 4-2020

INFORME RELATIU A L’ACOMPLIMENT DEL TERMINIS LEGALS DE PAGAMENT EN LES OPERACIONS COMERCIALS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004.

ENTITAT LOCAL: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE 2020

DATA EMISSIÓ INFORME: 14-OCTUBRE-2020

PROPOSTA PLE: OCTUBRE-2020

Les funcionàries que subscriuen, en el exercici de les funcions contemplades en els articles 196 i 204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen:

ANTECEDENTS DE FETS:

Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i el seu articulat és d’importància per afectar als poders adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.

FONAMENTS DE DRET:

Articles 4 i Disposició Transitòria Primera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Articles 198 i 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

INFORME:

D’acord amb l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor en data 9 de març de 2018, l’administració tindrà l’obligació d’abonar l’import de les factures en els 30 dies següents a la seva data d’aprovació per l’òrgan competent. Així mateix, l’administració tindrà l’obligació d’aprovar les factures dintre dels 30 dies següents a la data efectiva del lliurament dels bens o la prestació del servei. S’estableix d’aquesta forma un termini de 30+30 dies.

En aquest sentit i com a conseqüència de diferents consultes efectuades al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aquest ens va publicar una guia amb la finalitat de facilitar l'elaboració dels informes de morositat. Entre d'altres qüestions, s'aclareix i detalla el "dies a quo", per tal de determinar el període legal de pagament i la data d'inici del còmput. D'acord amb l'esmentada guia, en els Informes de Morositat es computa des de la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, com a resultat, el màxim conforme a la normativa vigent són 60 dies en total (desglossats en 30 dies des de l'entrada en el registre per a aprovar i 30 dies des de l'aprovació per al pagament efectiu).

Per aplicació dels esmentats criteris s’ha obtingut del programa de comptabilitat pública local, que ha precisat ser actualitzat per tal de confeccionar la informació en els formats requerits, els llistats informàtics que s’acompanyen com a annex, així com el fitxer en format “XML” que es remetrà al Ministeri d’Economia i Hisenda.

És per aquest motiu que, al modificar el mètode de càlcul del període mitjà de pagament, la dada obtinguda per a aquest trimestre, tal i com va passar a la resta de trimestres dels exercicis 2015 a 2019, no és comparable amb els exercicis anteriors, ja que la base del càlcul són els 60 dies, diferent a la dels anteriors trimestres que era de 30 dies.

Tanmateix, la nostra corporació no esgota el termini de 60 dies legalment disposat i s'intenta abonar l'import de les factures abans del seu venciment legal, per tal de facilitar la gestió financera dels proveïdors municipals, sempre que sigui possible.

La Llei 15/2010, en el seu article quart, apartat 1 imposa a l’Interventor General de l’Estat que confeccioni trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de l’Administració General de l’Estat, en una redacció similar a la que en el seu apartat tercer imposa als Tresorers de les Corporacions Locals.

Com a explicació sobre la informació continguda als llistats annexos, s’ha de detallar que a partir del mes de juliol de 2012 s’ha procedit a establir una freqüència setmanal de pagament, tot i així poden existir diferències en el pagament de certes obligacions si el venciment de les mateixes no coincideix amb les dates fixes de pagament setmanal, diferències que es materialitzen en alguns dies d’excés o d’avançament en la data de venciment.

El detall de la informació continguda als llistats annexos és el següent:

- Període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2020, calculat en base als 60 dies com a període legal de pagament (inclou les pagades dins del termini legal i les pagades fora del període legal): 34,54 dies per un import de 9.023.211,70 euros.

- Interessos de demora pagats durant el tercer trimestre de 2020: 0,00 euros

- Període mitjà del pendent de pagament al final del tercer trimestre de 2020, calculat en base als 60 dies com a període legal de pagament (vençut i no vençut): 33,48 dies per un import de 1.418.216,39 euros.

El present informe s’haurà d’elevar al Ple de la Corporació del mes d'octubre de 2020 i es materialitzarà la publicació de la documentació annexa, si s’escau, en compliment de l’article 5, apartat 4, de la Llei 15/2010.

Núria Gatell Martínez M. Isabel Asensio Boza

La Interventora La Tresorera

Vist i plau

Lluïsa Moret i Sabidó

Alcaldessa


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 19 d'octubre de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades