Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/05/2021 03:03:10 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Ple

L'alcaldessa, en data 07/31/2020 ha convocat la propera sessió DE PLE

Número d'expedient: M111-2020-07

Data: 07/30/2020

Hora: 05:09 PM

Lloc: Per mitjans telemàtics

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 05:39 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

000. Recordatori de la commemoració del dia 12 d'agost de 2020 com a dia internacional de la joventut. En 1999, l'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 12 d'agost com el Dia Internacional de la Joventut, una celebració anual que busca promoure el paper dels i de les joves com a part essencial en els processos de canvi. Actualment, existeixen en el món 1800 milions de joves entre els 10 i 24 anys. És la població juvenil més gran de la història. No obstant això, més de la meitat dels nens i nenes i els i les adolescents d'entre 6 i 14 anys no saben llegir o no tenen coneixement bàsic de matemàtiques, a pesar que la majoria assisteix a l'escola. La commemoració d’aquest Dia Internacional és una bona oportunitat per destacar els esforços que es fan per aconseguir una educació més inclusiva i accessible, posant l'accent en l'Objectiu número 4 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: “garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tots”. Una educació inclusiva i accessible és crucial per a aconseguir el desenvolupament sostenible i pot exercir, a més, un paper clau en la prevenció de conflictes. L'educació és, per tant, un factor que potencia el desenvolupament, ja que és fonamental per a accelerar el progrés cap a la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, des de l’eradicació de la pobresa, a la salut, la igualtat de gènere, el treball decent i el creixement econòmic, la reducció de les desigualtats, l'acció pel clima o les societats pacífiques. L'educació ha de portar a uns resultats d'aprenentatge rellevants i eficaços i amb un contingut adequat dels currículums escolars per donar resposta a les oportunitats i desafiaments que porten els nous i canviants contextos socials. El reconeixement d'aquest paper crucial de l'educació de qualitat en el desenvolupament dels i de les joves està àmpliament reconegut, així com el fet que un desenvolupament juvenil integral beneficia a tota la societat. No obstant això, el que passa més desapercebut és que són les i els joves els defensors més actius de l'educació inclusiva i accessible. Les organitzacions dirigides per joves, així com els joves i les joves a títol personal treballen per a transformar l'educació en aquesta eina fonamental tant per al desenvolupament sostenible com per a la plena inclusió de diversos grups socials. Com va dir la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia Internacional de la Joventut de 2019, “Revitalitzem el nostre compromís col·lectiu per a aconseguir que els sistemes educatius de tot el món no tan sols eliminin qualsevol forma de discriminació, sinó que també permetin que els i les joves siguin agents del canvi, de manera que no siguin una gota en l'oceà sinó l'oceà sencer en una gota.

000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2020-06

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Rendició de comptes del quart mes de mesures del govern local per pal·liar els efectes de la crisis sanitària provocada per la Covid-19

Número d'expedient M285/UO220/2020/005

003. Aprovació del Pacte de Ciutat per a un nou impuls social i econòmic de Sant Boi de Llobregat

004. Aprovació de la moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola

GESTIÓ ECONÒMICA

005. Aprovació de les dues festes locals del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2021

Número d'expedient X341/800/2020/000001

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

006. Aprovació del 6è expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2020.

Número d'expedient N846/U800/2020/000006

007. Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social


Part de Control

Precs i Preguntes


Comunicacions de L'alcaldia


Donar compte dels informes

INFORME TRESORERIA/INTERVENCIÓ 3-2020

INFORME RELATIU A L’ACOMPLIMENT DEL TERMINIS LEGALS DE PAGAMENT EN LES OPERACIONS COMERCIALS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004.

ENTITAT LOCAL: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

TRIMESTRE: SEGON TRIMESTRE 2020

DATA EMISSIÓ INFORME: 16-JULIOL-2020

PROPOSTA PLE: JULIOL-2020

Les funcionàries que subscriuen, en el exercici de les funcions contemplades en els articles 196 i 204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen:

ANTECEDENTS DE FETS:

Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i el seu articulat és d’importància per afectar als poders adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.

FONAMENTS DE DRET:

Articles 4 i Disposició Transitòria Primera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Articles 198 i 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

INFORME:

D’acord amb l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor en data 9 de març de 2018, l’administració tindrà l’obligació d’abonar l’import de les factures en els 30 dies següents a la seva data d’aprovació per l’òrgan competent. Així mateix, l’administració tindrà l’obligació d’aprovar les factures dintre dels 30 dies següents a la data efectiva del lliurament dels bens o la prestació del servei. S’estableix d’aquesta forma un termini de 30+30 dies.

En aquest sentit i com a conseqüència de diferents consultes efectuades al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aquest ens va publicar una guia amb la finalitat de facilitar l'elaboració dels informes de morositat. Entre d'altres qüestions, s'aclareix i detalla el "dies a quo", per tal de determinar el període legal de pagament i la data d'inici del còmput. D'acord amb l'esmentada guia, en els Informes de Morositat es computa des de la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, com a resultat, el màxim conforme a la normativa vigent són 60 dies en total (desglossats en 30 dies des de l'entrada en el registre per a aprovar i 30 dies des de l'aprovació per al pagament efectiu).

Per aplicació dels esmentats criteris s’ha obtingut del programa de comptabilitat pública local, que ha precisat ser actualitzat per tal de confeccionar la informació en els formats requerits, els llistats informàtics que s’acompanyen com a annex, així com el fitxer en format “XML” que es remetrà al Ministeri d’Economia i Hisenda.

És per aquest motiu que, al modificar el mètode de càlcul del període mitjà de pagament, la dada obtinguda per a aquest trimestre, tal i com va passar a la resta de trimestres dels exercicis 2015 a 2019, no és comparable amb els exercicis anteriors, ja que la base del càlcul són els 60 dies, diferent a la dels anteriors trimestres que era de 30 dies.

Tanmateix, la nostra corporació no esgota el termini de 60 dies legalment disposat i s'intenta abonar l'import de les factures abans del seu venciment legal, per tal de facilitar la gestió financera dels proveïdors municipals, sempre que sigui possible.

La Llei 15/2010, en el seu article quart, apartat 1 imposa a l’Interventor General de l’Estat que confeccioni trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de l’Administració General de l’Estat, en una redacció similar a la que en el seu apartat tercer imposa als Tresorers de les Corporacions Locals.

Com a explicació sobre la informació continguda als llistats annexos, s’ha de detallar que a partir del mes de juliol de 2012 s’ha procedit a establir una freqüència setmanal de pagament, tot i així poden existir diferències en el pagament de certes obligacions si el venciment de les mateixes no coincideix amb les dates fixes de pagament setmanal, diferències que es materialitzen en alguns dies d’excés o d’avançament en la data de venciment.

El detall de la informació continguda als llistats annexos és el següent:

- Període mitjà de pagament del segon trimestre de 2020, calculat en base als 60 dies com a període legal de pagament (inclou les pagades dins del termini legal i les pagades fora del període legal): 27,60 dies per un import de 7.436.684,36 euros.

- Interessos de demora pagats durant el segon trimestre de 2020: 0,00 euros

- Període mitjà del pendent de pagament al final del segon trimestre de 2020, calculat en base als 60 dies com a període legal de pagament (vençut i no vençut): 36,04 dies per un import de 1.165.865,59 euros.

El present informe s’haurà d’elevar al Ple de la Corporació del mes de juliol de 2020 i es materialitzarà la publicació de la documentació annexa, si s’escau, en compliment de l’article 5, apartat 4, de la Llei 15/2010.

Núria Gatell Martínez M. Isabel Asensio Boza

La Interventora, La Tresorera,

Vist i plau

Lluïsa Moret i Sabidó

Alcaldessa


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 31 de juliol de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades