Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/24/2023 11:56:13 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 01/27/2023 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2023-04

Data: 02/01/2023

Hora: 10:00 AM

Lloc: Sala de Juntes de Govern

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2023-03

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Comerç, turisme i fires

002. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Gavà, l'Ajuntament de Castelldefels, l'Ajuntament de Viladecans, l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l'execució del Projecte de "Dinamització del comerç de la zona Delta del Baix Llobregat" a desenvolupar durant els anys 2023 i 2024

Número d'expedient N662/2023/000005 Subdivisió 665

Ocupació

003. l’aprovació de la sol·licitud de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) del programa Treball i Formació 2023.

Número d'expedient N662/2023/000007

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Esports

004. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris de l'Estadi Municipal d'Atletisme "Constantí Miranda" per a l'exercici 2023.

Número d'expedient N943/U224/2023/002

005. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del Complex Esportiu Municipal Pau Gasol per a l'exercici 2023

Número d'expedient N943/U224/2023/001

CIUTAT EDUCADORA

Educació

006. Aprovar inicialment les bases del Concurs de Cartells i Fotomuntatge dels Centres d'Ensenyament secundari i postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2022-2023.

Número d'expedient N627/2022/000022

007. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del concurs literari dels centres d'ensenyament secundari i postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2022-2023.

Número d'expedient N627/2022/000023

008. Aprovar inicialment les bases per la participació als Jocs Florals Escolars del Curs 2022/2023.

Número d'expedient N627/2022/000024

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Planejament i gestió urbanística

009. Aprovació inicial de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb la Junta de Compensació "Centre Comercial Sant Boi", l'objecte del qual és la conservació i manteniment de les obres d’urbanització del sector Centre Comercial Sant Boi.

Número d'expedient X112/2022/000002

Projectes i obres

010. Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del Pla general metropolità al sector Bonaventura Calopa: Fase I, d’enderroc de l’antic hospital

Número d'expedient X115/2022/000001

011. Aprovació de la certificació d'obra núm. núm. 9 (desembre 2022) corresponent a les obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans de Cooperativa, Sector B i C, cofinançat el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Número d'expedient N804/2022/000080

012. Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística definit per la MPGM Bonaventura Calopa (Fase 2)

Número d'expedient X115 / 2022 / 000002

Mercats

013. Prendre coneixement de l'extinció de l'autorització per a l'ús privatiu de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària de parades en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per renúncia expressa i escrita del seut titular, amb efectes 31 de desembre de 2022

Número d'expedient X316/2023/000001 Subdivisió 665

014. Aprovació de la transmissió de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària de parades en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, amb efectes 1 de gener de 2023

Número d'expedient X316/2023/000002 Subdivisió 665

015. Aprovació de la modificació de l'autorització per a l'ús privatiu de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària de parades en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per canvi de producte a vendre, amb efectes 1 de gener de 2023

Número d'expedient X316/2023/000003 Subdivisió 665

016. Prendre coneixement de l'extinció de l'autorització per a l'ús privatiu de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària de la parada denominada TLV015 en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per renúncia expressa i escrita del seu titular, amb efectes 30 de setembre de 2022

Número d'expedient X316/2023/000004 Subdivisió 665

017. Aprovació de les tarifes de l'exercici 2023 del servei de control i vigilància dels mercats municipals i mercats no sedentaris del municipi de Sant Boi de Llobregat a aplicar com a compensació econòmica de l'encàrrec a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a CORESSA

Número d'expedient N819/2023/000028

Transició energètica i hídrica

018. Aprovació de la certificació núm. 1 (desembre 2022), corresponent al subministrament i instal·lació del projecte de millora energètica i ambiental de l'enllumenat públic de Sant Boi de Llobregat, cofinançat al 50% en el marc del programa operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014- 2020, LOT 4 Polígon Industrial

Número d'expedient N804/2022/000255

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

019. Aprovar l'extinció de mutu acord del contracte d'arrendament respecte al mòdul número 20 de la finca anomenada "Centre Serveis". Fitxa d'inventari 664.

Número d'expedient N750/2022/000088

020. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives i tècniques particulars de la licitació per a l'adjudicació d'una concessió demanial respecte el quiosc per a venda de plantes i flors de la Plaça Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. Fitxa número 755 de l’Inventari.

Número d'expedient N752/2022/000004

021. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com la convocatòria de la licitació per a l'adjudicació del contracte d'arrendament de finca urbana per a ús diferent de l'habitatge, respecte al local comercial número 3 de Can Boneu destinat a bar-restaurant, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. Fitxa número 540 (PMSH).

Número d'expedient N752/2022/000003

Contractació

022. Donar-se per assabentat de la successió de contractista a favor de Ecityclic Solutions, SL. del contracte de subministre, implantació i manteniment d'una plataforma integral d'administració electrònica, projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020, amb l'empresa Servicios Microinformática, SA,

Número d'expedient N804/2022/000333 (execució) - N801/2022/000138 (licitació)

023. Aprovació de la rectificació de l'errada material de l'acord d'adjudicació de la contractació del servei de prevenció aliè per a l'especialitat preventiva de medicina del treball, en relació a l'acord tercer i al peu de recurs

Número d'expedient N804/2022/000456

Compres i assegurances

024. Aprovació de la tramitació per a la devolució de la garantia definitiva relativa a la contractació del servei de manteniment de fonts Canaletas (expedient en paper N805/U860/2019/000001).

Número d'expedient N804/2021/000266

Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)

025. Modificació bases de la convocatòria del procediment de selecció per a la cobertura pels sistema de concurs oposició de 25 places de tècnic/a especialista d’educació infantil del grup C1 presents a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022.

Número d'expedient N404/2022/000064

026. Modificació bases reguladores del procediment de selecció per a la cobertura pels sistema de concurs oposició de 7 places del grup A, subgrup A1 presents a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022.

Número d'expedient N404/2022/000057

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

027. Aprovació de l'adjudicació del contracte de subministrament i configuració de llicències de seguretat antivirus, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

Número d'expedient N804/2023/000001 Subdivisió 250

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Esports

028. Aprovació declarar deserta la licitació del procediment de contractació del servei d'explotació dels Poliesportius Municipals de La Parellada, Can Massallera i L’Olivera , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.

Número d'expedient N804/2022/000452

Gent gran

029. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació de Servei de Tallers de manualitats per a persones amb discapacitat i per a gent gran, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

Número d'expedient N801/2022/000358

Joventut

030. Aprovació del rebuig de proposicions i de l'adjudicació del contracte del Lot 1 del servei Centre de Recursos per als i les estudiants, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

Número d'expedient N804/2022/000427

031. Aprovació de l'adjudicació del contracte de Servei d'assessoria i informació jurídica per a joves, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

Número d'expedient N804/2022/000438

032. Aprovació de l'adjudicació del contracte del Lot 2 del Servei Centre de Recursos per als i les estudiants, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

Número d'expedient N804/2022/000428


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 27 de gener de 2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades