Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/03/2020 12:20:43 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 03/19/2020 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2020-12

Data: 03/23/2020

Hora: 12:00 PM

Lloc: https://meet.google.com/fuw-naqi-ekd

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 12:30 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2020-11

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Projectes i obres

002. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària Renovació de la gespa artificial i millores al camp municipal de futbol Dani Jarque (Ciutat Cooperativa)

Número d'expedient X116/U633/2020/000001

Emprenedoria i atenció a les empreses

003. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud de subvenció per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya (Convocatòria 2020)

Número d'expedient N662-2020-000003

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Serveis Socials

004. Acceptació del Fons Complementari de mesures contra la pobresa energètica aprovat al Pla de Suport a les polítiques socials municipals 2016-2019

Número d'expedient N662/2019/000064

Joventut

005. La modificació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del projecte del projecte d'Assessoria de Mobilitat per a Joves 2019-2020

Número d'expedient N662/2019/000011

006. Aprovació inicial de les bases particulars que regulen la campanya "Ara tenir el Carnet SB Jove té premi"

Número d'expedient N627/2020/000003

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Alcaldia

007. Aprovació de la delegació dels representants al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.

Número d'expedient M106/U245/2020/000001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Projectes i obres

008. Aprovació de l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres del POMO de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D

Número d'expedient N802-2019-000002 Subdivisió U056

Llicències d'obres i de parcel·lació

009. Aprovació de la modificació substancial de la llicència d'obres existent per construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al descobert amb emplaçament al c. Margarita Xirgu, núm. 3.

Número d'expedient X124-2018-000031

010. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en reformes d'edifici i d'espais exteriors amb emplaçament al c. Salvador Allende, núm. 8.

Número d'expedient X124-2019-000029

011. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge amb emplaçament al c. Bartomeu Garcia i Subirà, núm. 4, local 8.

Número d'expedient X124-2019-000005

012. Aprovació de la modificació substancial de la llicència d'obres existent per a construcció d'edifici plurifamiliar d'habitatges, aparcaments i piscina amb emplaçament al c. Vansa, núm. 2-6.

Número d'expedient X124-2018-000027

013. Aprovació de l'acceptació de la renúncia de la llicència d'obres consistent en rehabilitació integral d'habitatge unifamiliar entremitgeres, amb emplaçament al c. Rutlla, núm. 35-37.

Número d'expedient X124-2017-000026

014. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en rehabilitació integral d'edifici per a creació de 4 habitatges amb emplaçament al c. Rutlla, núm. 35-37.

Número d'expedient X124-2019-000042

015. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en reforma interior i canvi d'ús d'oficina a habitatge amb emplaçament al c. Doctor Antoni Pujades, núm. 22, 2n 4a.

Número d'expedient X124-2020-000004

016. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en reforma interior de tres locals per la seva redistribució i canvi d'ús parcial, amb emplaçament al c. Bonaventura Calopa núm. 46 i c. Mossèn Pere Tarrès núm. 28, baixos 1a., 2a. i 3a., resultant 3 habitatges i 3 locals, modificant el règim de diivisió horitzontal.

Número d'expedient X124-2019-000033

Manteniment d'equipaments

017. Aprovació de l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de tres màquines de climatització als edificis: Cal Núria (lot 1), la biblioteca Mª Aurèlia Capmany (lot 2) i la sala d'actes del casal de barri de Can Massallera (lot 3), mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària

Número d'expedient N803-2019-000013 Subdivisió 205

018. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació de les obres del projecte d'obra municipal ordinària per a la renovació d'aire de la planta baixa i de la sala de plens de Casa de la Vila, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i del requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N802/U633/2019/000038

019. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres corresponents a la instal·lació d'una caldera de gas a l'escola Josep Mª Ciurana

Número d'expedient N803-2019-000010 Subdivisió U205

Comerç, turisme i fires

020. Aprovació de l'aportació econòmica per a l'any 2020, prevista al conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la creació d'un fons comarcal per a la realització d'un Pla Estratègic Turísitic Comarcal

Número d'expedient N662/2020/000002

Mercats

021. Aprovació de l'autorització del canvi de titularitat de la concessió de la parada exterior núm. 3 i magatzem núm. 14 del mercat municipal La Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat.

Número d'expedient N787/U665/2020/000001

Residus municipals urbans

022. Aprovació de les condicions de funcionament i de la despesa corresponents al servei de recollida selectiva de residus sòlids urbans (fracció resta) i restes vegetals durant el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

Número d'expedient N801/U685/2020/000006

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

023. Estimació recurs del reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 15/10/2019 d’adjudicació de les llicències d’horts. Fitxa de l'inventari núm. 228

Número d'expedient N750/2018/000042

024. Aprovar l'extinció anticipada i de mutu acord de concessió administrativa respecte el quiosc existent en Ciutat Cooperativa, davant del número 52 (Ciutat Cooperativa, 52Q) i aprovar el contingut del conveni a subscriure. Fitxa inventari 625.

Número d'expedient N750/2020/000012

025. Prendre coneixement de la transmissió mortis causa de la meitat indivisa de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 121 (soterrani -2) de l'aparcament municipal de Plaça Catalunya. Fitxa de l'inventari 172.

Número d'expedient N750/2020/000003

026. Prendre coneixement de la transmissió mortis causa de la meitat indivisa de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 48 (soterrani -2) de l'aparcament municipal de Plaça Catalunya. Fitxa de l'inventari 172.

Número d'expedient N750/2020/000013

Compres i assegurances

027. Aprovació de la modificació i cinquena i última pròrroga, per un període d'un any, del contracte del servei de corredoria de les assegurances i el de subscripció de les diferents pòlisses d'assegurances que garanteixen els riscos que es deriven de l'activitat normal que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Número d'expedient N801/U860/2014/008

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

028. la sol·licitud d'adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions;

Número d'expedient N805/U250/2020/000008


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 19 de març de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades