Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/08/2020 11:54:37 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 10/11/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-13

Data: 10/15/2019

Hora: 10:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-12

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI

002. Acceptació de l'aportació concedida a aquesta corporació local en virtut del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere per a l'exercici 2019

Número d'expedient N662/2019/000047

Relacions institucionals

003. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial en activitats d'interès general subscrit entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa MOTOR LLANSÀ SL.

Número d'expedient N668/2019/000002

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Comerç, turisme i fires

004. Aprovació incial de les bases particulars que regulen el concurs "MILLOR PARADA 73a EDICIÓ FIRA DE LA PURÍSSIMA" de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2019 i la convocatòria.

Número d'expedient N627/U665/2019/000001

Cooperativisme, economia social i circular

005. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud de subvenció destinada a les pròrrogues dels Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local - Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Número d'expedient N662/U665/2018/000001

Medi ambient

006. Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar en la Campanya "Coneguem els nostres parcs" durant el curs escolar 2018-2019.

Número d'expedient N662-2018-000013 Subdivisió U630

Tinença responsable i benestar dels animals

007. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2019/000001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Secretaria general

008. Sorteig dels components de les meses electorals, amb motiu de les Eleccions a les Corts Generals, previstes per al proper 10 de novembre de 2019.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Projectes i obres

009. Aprovar la certificació d'obra número 4 (juliol) corresponent al lot 1 de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de nova zona de jocs infantils als jardins de l'Astasieta i remodelació de la plaça de l'Olivera.

Número d'expedient N802/U635/2018/000041

Llicències d'obres i de parcel·lació

010. Aprovació de la declaració de caducitat de la sol.licitad de llicència d’obres consistent en construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres amb emplaçament al c. Dídac Priu, núm. 51-53.

Número d'expedient X124-2005-000025

011. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en obres de reforma i ampliació de nau industrial amb emplaçament a carretera del Prat, núm. 3A i 3B.

Número d'expedient X124-2019-000024

012. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici d'habitatges entremitgeres i aparcament amb emplaçament al c. Tres d'abril, núm. 48-52.

Número d'expedient X124-2019-000013

Llicències i autoritzacions ambientals

013. Aprovació de l'atorgament de llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació de productes detergents, desinfectants i insecticides (plaguicides i biocides) industrials, sense transformació química ni biològica, amb emplaçament al carrer Castelló, núm. 7

Número d'expedient X207-2017-000008 Subdivisió 219

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

014. Aprovació de l'atorgament de catorze (14) llicències d'ocupació temporals per a l'ús privatiu de parts de la finca municipal destinada a horts urbans del Polígon Salines de Sant Boi de Llobregat, així com de les vint-i-quatre (24) llicències d'ocupació temporal als interessats que hi consten a la llista d'espera.

Número d'expedient N750/2018/000042. Fitxa228

015. Aprovació prendre coneixement de la transmissió de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 46 del soterrani -1 de l'aparcament municipal de la Plaça de Catalunya

Número d'expedient N750/2017/000083. Fitxa de l'inventari número 172.

016. Prendre coneixement del canvi de nom de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 65, de la planta subterrànea -2- de l'aparcament de Plaça Catalunya.

Número d'expedient N750/2019/000037. Fitxa núm. 172 (plaça d'aparcament 65 (-2)

017. Aprovació de l'acceptació de la cessió d'una porció de terreny qualificada de vial públic, amb una superfície de 30,87 m2, cedida gratuïtament i lliure de càrregues (finca registral número 5.370).

Número d'expedient N750/2019/000040

Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)

018. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de Secretari/ària d'Alt Càrrec.

Número d'expedient N404-2019-000043

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Infància, adolescència i família

019. Aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de Dinamització del Consell Local d'Infància i Adolescència, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N805/U224-2019-000002

Diversitat funcional

020. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del servei dels tallers de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N805/U224 / 2019 / 000010--

Gent gran

021. Aprovació de la classificació de l'única empresa admesa al procediment de licitació per a la contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat (EDUSI), mitjançant procediment negociat sense publicitat, i del requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N805/U224-2019-000009

Joventut

022. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació del Servei d'Assessoria i Informació Jurídica per a Joves, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i del requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N805/U224-2019-000003

023. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació del Servei del Centre de Recursos per als/les estudiants, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i del requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N805/U224-2019-000004

024. Declarar deserta la licitació del Lot 2 del procediment de contractació del Servei del Centre de Recursos per als/les estudiants, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Número d'expedient N805/U224/2019/000004


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 11 d'octubre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades