Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/05/2020 09:02:45 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 07/31/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-06

Data: 07/31/2019

Hora: 10:15 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Extraordinari Urgent

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:45 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Llicències d'obres i de parcel·lació

002. Declaració específica d'especial interès o utilitat municipal de diverses obres promogudes pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en centres públics educatius.

Número d'expedient V2019/004

Emprenedoria i atenció a les empreses

003. Aprovació de la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament a l’empresa TOTAL FREIGHT per ser una de les empreses guanyadores dels Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials 2018-2019

Número d'expedient N309/U235/2019/000002

Ocupació

004. Aprovar l’acceptació de la revocació del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la part de la subvenció no exhaurida i concedida a l'Ajuntament de Sant Boi per al desenvolupament del projecte Treball als barris 2016, amb número d’expedient BLB-026/16.

Número d'expedient N662/U234/2019/000021

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Relacions institucionals

005. Aprovació renovació representació política i tècnica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Xarxa Espanyola de Ciutats intel·ligents (RECI)

Número d'expedient M554/U220/2019/01

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Projectes i obres

006. Aprovar la certificació núm. 4 i última d'obra (juliol 2018), corresponent a les obres del POMO Millores a l'edifici Centre de Serveis -Fase II-

Número d'expedient N802/U633/2017/000094

007. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de la xarxa de calor amb biomassa de La Parellada

Número d'expedient X116-2019-000007 Subdivisió U633

008. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 (maig 2019), corresponent al Projecte d'obra municipal ordinària reforma interior del nou casal de la Gent gran a Ciutat Cooperativa-cofinançat el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020

Número d'expedient N802/U633/2018/000010

009. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (octubre 2018), corresponent a les obres del POMO Reforma edifici nou casal de gent gran a Ciutat Cooperativa

Número d'expedient N802/U633/2017/000158

010. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació del servei de manteniment i millora dels elements de les àrees de jocs infantils de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i del requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N802-2019-000001 Subdivisió U635

011. Aprovar la certificació d'obra número 3 i última (juliol), corresponent al Lot 2 de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació 2018-2019.

Número d'expedient N802/U635/2019/000034

012. Aprovar la certificació d'obra número 5 i última (juny) corresponent al lot 2 de les obres del projecte d'obra municipal ordinària de nova zona de jocs infantils de l'Astasieta i remodelació de la plaça de l'Olivera.

Número d'expedient N802/U635/2018/000041

013. Aprovació de la certificació d'obra núm. 1 i última (maig), del contracte d'obres del Lot 1 del Projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de xarxa de telecomunicacions, cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Número d'expedient N802/U670/2018/000061

014. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació del POMO remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa sector D, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat (obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020)

Número d'expedient N802-2019-000002 Subdivisió U056

015. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació del servei de redacció del Projecte d'obra municipal ordinària de reurbanització del carrer Joan Martí i posterior servei de direcció d'obres, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N805-2019-000003 Subdivisió U056

016. Aprovació de la modificació del contracte de les obres del lot 1 corresponents al Projecte modificat d'obra municipal ordinària de mesures del Pla local de seguretat viària 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat, Fase 1 i Fase 6, no prevista al plec de clàusules administratives particulars

Número d'expedient N802-2019-000022 Subdivisió U670

017. Aprovació definitiva del tex refós del Projecte d'obra municipal ordinària Rehabilitació de la Masia Torrefigueres, amb la incorporació de documents annexos justificatius dels càlculs i canvis d'alguns plànols

Número d'expedient X116-2019-000003 Subdivisió U633

018. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació de les obres del POMO Reforma pis situat al c/ Josep Torras i Bages, núm. 45; mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N802-2019-000030 Subdivisió U633

019. Aprovació de la certificació d'obra núm. 1 i última (maig), del contracte d'obres del Lot 2 del Projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de xarxa de telecomunicacions, cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Número d'expedient N802/U670/2018/000061

020. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació de les obres de Reparació de les humitats del subsol i tancament de l'edicle d'entrada a les Termes Romanes, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N802-2019-000031 Subdivisió U633

Llicències d'obres i de parcel·lació

021. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció habitatge unifamiliar aïllat i piscina amb emplaçament al c. Serralada del Cadí, núm. 13.

Número d'expedient X124-2018-000053

022. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en rehabilitació i ampliació edifici plurifamiliar amb emplaçament al c. Victòria, núm. 95.

Número d'expedient X124-2017-000024

Policia local

023. Aprovació de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant boi, S.A. (CORESSA), per la gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública

Número d'expedient N805/U520/2019/00005

Mobilitat i infrastructures

024. Aprovació de la certificació d'obra núm. 4 i última (març 2019) corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de millora del paviment de la plaça Catalunya

Número d'expedient N802/U056/2017/000142

025. Aprovació de la certificació d'obra núm. 3 i última de liquidació (març 2019) ), corresponent al Lot 2 de les obres de millora de la seguretat viària del Projecte executiu de mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat, Fase 8

Número d'expedient N802/U670/2018/000022

Comerç, turisme i fires

026. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de vigilància per a realització de la Fira de la Puríssima de 2019 i la Carxofada 2020, signat amb Securitas Seguridad España, SA en data 23 de novembre de 2018, modificat en data 16 de gener de 2019

Número d'expedient N805-2019-000004 Subdivisió 665

Mercats

027. Aprovar l'extinció anticipada i de mutu acord de la concessió administrativa respecte la parada exterior número 6 i el magatzem número 10 del Mercat Municipal Torre de la Vila i aprovar el contingut del conveni a subscriure

Número d'expedient N750/U665/2019/000003

028. Aprovació del canvi de titularitat de la llicència d'ocupació temporal de la superfície comercial del Mercat municipal Torre de la Vila

Número d'expedient N787/U665/2017/000009

029. Aprovació de declarar extingida la concessió de l'ús privatiu de la parada núm. 20 i magatzem núm. 9 del mercat municipal La Muntanyeta, per renúncia del seu titular i aprovació de la reversió de la concessió a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Número d'expedient N787/U665/2019/000005

Llicències d'obertura d'activitats

030. l'aprovació per declarar conclús el procediment per a l 'obtenció de llicència ambiental de l'activitat consistent en, fabricació d'escombretes elèctriques i reparació de motors, amb emplaçament al carrer Castelló, núm. 21

Número d'expedient X207-2018-000004 Subdivisió 557

Residus municipals urbans

031. Aprovació de l'adhesió voluntària al conveni de col.laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agrupació per a la Recollida Selecitiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021).

Número d'expedient N662/U630/2019/000012

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

032. Resolució al.legacions formulades contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 20/03/2019 i aprovació definitiva d'adjudicació de concessió demanial.

Número d'expedient N750/2018/000017. Fitxa de l'inventari número 584 i 587

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

033. Aprovació de l'adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de la xarxa wi-fi als edificis municipals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N803/U250-2018-000078

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Serveis Socials

034. Aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de gestió de la Llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual, per procediment negociat sense publicitat, per raons d'exclusivitat.

Número d'expedient N807/U224-2019-000004

Gent gran

035. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, així com la invitació a la negociació per a la contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat (EDUSI), mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Número d'expedient N805/U224-2019-000009

CIUTAT EDUCADORA

Educació

036. Aprovació de l'adjudicació Lot 3 del contracte del subministrament de vestuari i calçat, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N803-2018-004 Subdivisió UO960La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 31 de juliol de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades