Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:19:09 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/27/2008

Número d'expedient: M112-2008-36

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Segona


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080752. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre el Sr. Manel Esteller i Badosa i l'Ajuntament de Sant Boi de LLobregat.

Mercats

ACG080753. Desestimació de les al·legacions presentades pel Sr. Iván Benages Hernica en dates 4 i 9 de juliol de 2008 en relació a la resolució número AP14080330 de data 18 de juny de 2008 del regidor de mercats, i declaració de la caducitat de l’expedient X313/U665/2008/020 incoat per la resolució de 18 de juny de 2008 abans esmentada.

Ocupació

ACG080754. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de l'escola-taller " Recinte Municipal Camps Blancs", que gestiona l'empresa municipal CORESSA.

ACG080755. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de l'escola-taller "Palau de Marianao", que gestiona l'empresa municipal CORESSA.

ACG080756. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2004, amb núm. d'expedient 2004-Y-0450/01.

ACG080757. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2004, amb núm. d'expedient 2004-Y-0450/02.

Cooperació i Solidaritat

ACG080758. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 1927 “Campanya d’emergència pels huracans a Cuba i Haití”

ACG080759. Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte d'aportació al projecte 1929 Diagnòstic rural participatiu per a validar la factibilitat socioeconòmica i productiva en 10 comunitats del municipi de San Miguelito i la formulació del projecte d’assistència tècnica als productors i productores locals i pel el projecte 1930 Unitat de transport a Sta Maria (San Miguelito, Nicaragua)

ACG080760. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 1947 Una antena pel seguiment i suport al pla d'acció de Sant Boi amb San Miguelito

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080761. Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel.lació de l’àmbit del PMU-E de la Modificació de PGM de Can Carreres i entorn de Canons–Orioles i Can Paulet.

Projectes i Obres

ACG080762. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del POMO d'arranjament i millora de l'accessibilitat de la plaça de l'Olivera

ACG080763. Aprovar les certificacions d'obra núms. 8, 9 i 10, corresponents a les obres del PU de la unitat d'actuació del polígon 3 "Can Julià"

Llicències d'Obres

ACG080764. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Valverde 98 SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici per a ús de restaurant, a l'emplaçament carrers Feixars, núm. 16 i Alberedes, núm. 13.

ACG080765. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Maso 2006 SL consistent en en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges amb emplaçament al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 177.

ACG080766. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Luis Campoi Boisgontier consistent en la modificació substàncial de la llicència existent per a construcció d'un habitatge unifamiliar amb garatge amb emplaçament al carrer Francolí, núm. 25

ACG080767. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Naeko Logistics SA consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'una nau industrial, sense ús definit, al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 9-11.

ACG080768. Aprovació de la denegació de la llicència d'obres a Alma 2002 SL consistent en reforma i canvi d'ús de local a habitatge amb emplaçament al carrer Viladecans, núm. 21 E.A Bx 3.

ACG080769. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes SA consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici plurifamiliar per 16 habitatges i local comercial sense ús amb emplaçament al carrer Jaume I, núm. 32 i Plaça Gaietà Mestres, núm. 4.

Llicències de Medi Ambient

ACG080770. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem i oficines d'elements per instal·lacions fotovoltàiques, situada al carrer Castelló, núm. 17, a favor d'Out Back Power Systems Europe, SL

ACG080771. Informe municipal preceptiu i de suficiència i de idoneïtat del projecte presentat per A4 Desguaces Barcelona, SL, per a una activitat consistent en planta dedicada a desballastament de vehicles fora d'ús, situada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 1

ACG080772. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricacions i reparacions mecàniques i metàl·liques, situada al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 6, a favor d'Acder Europa, SL

ACG080773. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficina d'agència de transports sense magatzem, situada al passatge Ponent, núm. 12, local, a favor de Gabitrans FGC, SL

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080774. Pròrroga del contracte del servei de manteniment de les zones amb jardí en escoles i espais públics, a favor de l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA CASSIÀ JUST, pel període comprès entre el 15/11/2008 fins el 14/11/2009, ambdós inclosos.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG080775. Aprovació modificació dels pactes tercer i setè del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Federación Catalana Pro Persones amb retard mental (APPS), aprovat per acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 21 de desembre de 2007

Serveis Socials

ACG080776. Aprovació de l'adjudicació definitiva mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei relatiu a les accions socials comunitàries en drogodependències

Cultura

ACG080777. Rectificar l'error material existent a l'acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2008, mitjançant el què es va aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de l'Escola Municipal de Música Blai Net concedida mitjançant resolució EDU/2408/2008, de 22 de juliol publicada al DOGC número 5183 de data 29 de juliol de 2008.

ACG080778. Aprovació del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la commemoració de la XXena edició del Festival de Música Altaveu i acceptar la subvenció atorgada en virtud d'aquest Conveni.

ACG080779. Aprovació de la modificació dels preus públics a aplicar en el Taller d'Arts Plàstiques durant l'any 2008

Esports

ACG080780. Aprovar la pròrroga tàcita del contracte dels serveis de monitoratge esportiu, monitoratge aquàtic i socorrisme al Polisportiu Municipal La Parellada, a l'empresa LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL, pel període de l'1 d'octubre fins el 27 d'octubre de 2008, i aprovar una nova pròrroga del mateix contracte des del dia 28 d'octubre fins l'adjudicació definitiva, del procediment en tràmit.

Educació

ACG080781. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei públic de l'escola bressol ubicada entre els carrers Can Carreres i Passeig de les Mimoses

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080782. Aprovació adjudicació definitiva mitjançant procediment negociat sense publicitat del subministrament d'un vehicle per a l'alcaldia.

ACG080783. Aprovació del preu públic pel curs de directors i directores de lleure infantil i juvenil organitzat per la Corporació Local..

ACG080784. Aprovació de la no admissió de la sol·licitud de subvenció sol·licitada pel senyor Juan Jansat Gabarroca.

ACG080785. Aprovació de l'acceptació de la subvenció de 483.664 euros atorgada pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya dins del Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya 2007 per al projecte "Rehabilitació de la Torre Benviure"

ACG080786. Aprovació de l'acceptació de tres subvencions per import total de 1.100.000 euros atorgades pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya dins del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012

ACG080787. Aprovació de la compareixença, en qualitat d'administració codemandada, en el recurs 420/2008 interposat per Construcciones Carmona Caballero, SA contra l'acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 27 de maig de 2008, que va fixar el preu just de la finca expropiada del c. Segre, 12 B i 12 C de Sant Boi de Llobregat.

ACG080788. Aprovació de l'acceptació de dues subvencions per un import total de 1.810.000 euros atorgades per la Diputació de Barcelona en l'àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011

ACG080789. Aprovació de la no admissió de la sol·licitud de subvenció presentada pel senyor Pere Xavier Belloc Lorca.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades