Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/24/2019 02:19:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/25/2005

Número d'expedient: M112-2005-26

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050500. Aprovar la certificació d'obra núm. 8, corresponent a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al mercat de Sant Jordi

ACG050501. Aprovació de les modificacions, i d'un nou document tècnic refós anomenat "Projecte modificat d'obra municipal ordinària del mercat de Sant Jordi"

ACG050502. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres del Projecte modificat d'obra municipal ordinària del mercat municipal de Sant Jordi

ACG050503. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de l'assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres definides en el Projecte modificat d'obra municipal ordinària del mercat de Sant Jordi

ACG050504. Aprovació inicial del POMO de construcció d'una rotonda a la cruïlla del l'avinguda d'Aragó i la ronda de Sant Ramon

ACG050505. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO de construcció d'una rotonda a la cruïlla de l'avinguda d'Aragó i la ronda de Sant Ramon, i nomenament de tècnics

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050506. Aprovació de la pròrroga per 5 anys més del conveni de permuta de cessió d’ús dels locals propietat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Societat Cooperativa de Vivendes "Ciutat Cooperativa".

Agricultura i parc agrari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050507. Aprovació del conveni marc de col·laboració, i del Pla de Treball per a l'any 2005, a subscriure amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb l'objecte de promoure la promoció i el desenvolupament i protecció del territori agrari del municipi de Sant Boi, durant el període 2005-2007

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050508. Aprovació de l'autorització per a la instal·lació setmanal d'un nou mercat de venda no sedentària que s'anomenarà "Torre de la Vila" i que s'ubicarà en el perímetre del mercat municipal Torre de la Vila de Sant Boi de Llobregat.

ACG050509. Aprovació de les bases per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de la via pública per a l'organització de la Fira de Brocanters anomenada "Descarregada" i de Mercats Temàtics.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050510. Atorgar una subvenció a la Fundació Llor per un import de 610,44 euros

ACG050511. Aprovar la certificació d'obra número 9, corresponent a les obres de consolidació estructural de la Masia de Can Palós, a favor de l'empresa CORESSA

ACG050512. Prorrogar el termini de la finalització de les obres de consolidació estructural de la masia de Can Palós

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050513. Modificació d'errada material de la llicència d'obres pel canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Barcelona, núm 36 LC 10

ACG050514. Llicència d'obres consistent en la modificació substancial de la llicència existent per obres al carrer Lluís Castells núm. 5-7

ACG050515. Llicència d'obres consistent en la construcció d'un edifici plurifamiliar entremitgeres d'onze habitatges, un despatx de 48 m2 i un aparcament per a 11 vehicles, al carrer Antoni Gaudí núm. 100

ACG050516. Llicència d'obres consistent en construcció d'edifici plurimaliar entremitgeres amb aparcament al carrer Benviure núm. 42-44

ACG050517. Llicència d'obres consistent en ampliació d'habitatge unifamilar al carrer Orioles, núm. 73

ACG050518. Concessió de la llicència d'obres consistent en ampliació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb la construcció de dos habitatges unifamiliars al carrer Nord, núm. 27.

ACG050519. Concessió de la llicència d'obres consistent en obres complementàries a la instal·lació d'un ascensor en un edifici existent al carrer Antoni Gaudí núm. 69

ACG050520. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'ampliació dels mòduls professionals amb un edifici exempt de l'existent i reforma de l'existent en sol urbà clau 7a, emplaçat a C. Mimoses, núm 18

ACG050521. Concessió de la llicència d'obres consistent en Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres en sòl urbà, al C. Didac Priu, núm. 28

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050522. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Benviure núm. 42-44, a favor de Probaix 2005, SL

ACG050523. Concessió de llicència ambiental, per a l'activitat consistent en instal·lació d'emmagatzematge de residus no perillosos amb capacitat inferior a 20 tones, situada al carrer Enric Morera, núm. 16-18, a favor de Joaquim Fernandez Bermudo

ACG050524. Concessió de la llicència ambiental per variació substancial de l'activitat consistent en fabricació d'aparells de recepció, gravació i reproducció, situada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 13, a favor de Tecnimagen, SA

ACG050525. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall d'articles per a la llar i objectes de regal, situada al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 172, bxs. a favor de Weiyan Lin

ACG050526. Concessió d'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental consistent en estació de servei amb túnel de rentat i mini-marquet, situada al carrer Cantàbria, núm. 4, a favor de Markoil, SA

ACG050527. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de carn i productes alimentaris sense obrador, situada a la plaça Joan XXIII, núm. 6, bxs., a favor d'Idriss Amessnaou El Ouhabi

ACG050528. Concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Eusebi Güell, núm. 100, local A, a favor de Lucka Investor, SL

ACG050529. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Llevant, núm. 5-7, a favor de Feresbau, SL

ACG050530. Concessió de variació de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Torre Figueras, núm. 31-33, a favor de Llobregat Area, SL

ACG050531. Concessió de variació de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Ebre, núm. 20, a favor de Bernardino Fiol Ramonell

ACG050532. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem per a la distribució a l'engròs de tubs i accessoris de polibutilè, situada al carrer Múrcia, núm. 59, nau A, a favor de Nueva Terrain, SL

ACG050533. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem i oficines d'empresa distribuidora de productes del sector hostaler, situada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 25-A, a favor de Guerrero Claude, SCCL

ACG050534. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació de matèries plàstiques, situada al carrer Múrcia,núm. 58, nau A, a favor de ARRK Product Development Group LTD Barcelona Sucursal en España

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Seguretat ciutadana dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050535. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament d'un equip fotogràfic digital pel vehicle radar de la Policia Local

ACG050536. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament de sistemes de control GPS per als vehicles de la Policia Local

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050537. Sol·licitar a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona un canvi de finalitat per la quantitat de 41.081,62 €.

ACG050538. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de subhasta per a la contractació del subministrament d'escossells al c/Francesc Macià i al c/ Raurich

ACG050539. Conveni per a la instal·lació d'un centre de transformació en la parcel·la "B.7" de l'àmbit del pla parcial Prologis parc Sant Boi

ACG050540. Aprovar les certificacions d'obra número 6 i número 7, corresponents a les obres definides pel projecte d'urbanització del sector Molí Nou (Sb-127), 2a Fase, subfase A, a favor de l'empresa CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION SA

ACG050541. Aprovar la certificació d'obra número 1 corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de remodelació del llac de Marianao i del seu entorn, a favor de l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA

ACG050542. Aprovar les certificacions d'obra número 4 i número 5, corresponents a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a la millora de les instal·lacions, a favor de l'empresa SOCIEDAD ANÒNIMA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ACG050543. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic i semàfors de Sant Boi de Llobregat.

Serveis municipals dins de la ponència de serveis de ciutat

ACG050544. Aprovació de la sol·licitud dels Plans d'Ocupació al Departament de treball i Industria de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005, per els projectes "Actuació transversal sobre col·lectius amb risc d'exclusió", "Foment de la conducta cívica per a la conservació de l'entorn", "Millora d'espais públics" i "Dinamització de la gestió d'equipaments esportius".

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050545. Aprovació bases promoció interna Tècnic/a Promoció Ciutat

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050546. Col·laboració amb la Direcció Territorial del Cadastre en el procés de notificació del valors resultants del procés de Valoració Col·lectiva de Caràcter General.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050547. Concessió de subvenció a l'Associació Plural Envers l'Amistat (AMICITIA)

ACG050548. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei d'edició d'un col·leccionable sobre el patrimoni arquitectònic de la Ciutat de Sant Boi

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG050549. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació dels treballs de jardineria en diferents espais públics amb compliment del contingut d'un programa específic d'inserció de persones amb discapacitat.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050550. Pròrroga del contracte dels serveis d'activitats extraescolars de les Associacions de mares i pares d'alumnes dels centres públics d'educació infantil i primària

ACG050551. Ratificació del conveni entre el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel qual es formalitza el compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en llars de titularitat municipal i el compromís d'assumir la de titularitat de les de la Generalitat de Catalunya.

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050552. Modificació de la pròrroga del conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'EAIA III del Baix Llobregat, per l'any 2004.

ACG050553. Concessió de subvenció a APADO, Associació per a l'assistència particular a domicili per a persones grans, malaltes o amb demències.

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050554. Pròrroga del contracte dels serveis de Taller de Manualitats per a persones amb discapacitat.

ACG050555. Pròrroga del Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en relació al servei de transport adaptat per a l'any 2005.

ACG050556. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, diferents ajuntaments de la comarca, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i el C.O. Alba, de Molins de Rei, en relació al finançament del transport.

ACG050557. Aprovar la pròrroga del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, diferents ajuntaments de la comarca i el Centre de Dia Mas i Dalmau.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050558. Aportació quota any 2005 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

ACG050559. Concessió d'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per destinar a la Campanya de "suport als afectats pel sisme del sud-est asiàtic"

ACG050560. Aprovació conveni de col.laboració amb l'Associació Gandhiji Cultural per a la participació de Sant Boi de Llobregat al III Festival Internacional de Cinema i Drets Humans.

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050561. Acceptació de la subvenció concedida per l'ICD per a l'actuació del Programa Transversal Municipal de les Dones a Sant Boi.

ACG050562. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei d'Assistència Tècnica de Coordinació Pedagògica del Projecte europeu Urb-al: Formación y capacitación política para mujeres.

ACG050563. Aprovació conveni de col.laboració entre l'Associació Espais per a la Igualtat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la realització d'una auditoria de gènere al municipi de Sant Boi de Llobregat.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG050564. Aprovació del cànon que haurà d'abonar la Sra. Patricia Petit Vacassy per l'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament sociocultural de Can Massallera

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050565. Aprovació d'ordenació volumètrica i concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entremitgeres amb dos locals en planta baixa, tres oficines en planta primera, deu habitatges i dues plantes d'aparcament sota nivell de carrer amb vint places a la Rambla Rafael Casanova, núm. 37 i Carrer Comte Borrell, núms. 3 i 6

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades