Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:57:50 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/21/2009

Número d'expedient: M112-2009-48

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090962. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat AUTOLICA SA.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de l'Activitat Econòmica

ACG090963. L'aprovació de l'atorgament d'una subvenció a IGUALSSOM SRL SLU

Comerç

ACG090964. l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació de comerç de Casablanca

Ocupació

ACG090965. Acceptació de la subvenció solicitada al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per les accions ocupacionals i desenvolupament local en el marc de la Llei de Barris, (PMI Casablanca), per l'any 2009.

ACG090966. Renuncia a la quantitat de sis-cents setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims (677,75 euros), corresponent a la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi de les accions ocupacionals amb les entitats locals, per l'any 2009 del projecte anomenat "Gestió de la piscina i equipament municipals d'estiu" del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090967. Aportació de la quota per a l'any 2009 al Comitè Català de l'ACNUR

ACG090968. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 1346 Pavimentació del Barri Sandino (San Miguelito, Nicaragua)

ACG090969. Aprovar l'aportació econòmica a l'Asamblea Municipal del Poder Popular de Marianao (Cuba) per al desenvolupament de projectes de cooperació

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090970. Aprovació inicial del Pla especial dels sòls de sistema de serveis tècnics àmbit 1- "Nus viari" (confrontant a la C-32) i àmbit 2- Gavarrot (carrer Mare de Déu de Núria, núms. 12-14), corresponent als àmbits 2 i 3 de la Modificació puntual del pla general metropolità del sector Fecsa-Endesa i casernes

ACG090971. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel.lació del polígon d’actuació del Pla de Millora Urbana del sector Molí Nou.

ACG090972. Aprovació definitiva de la Modificació de l'àmbit del polígon i determinació de la modalitat del sistema d'actuació del Pla de Millora Urbana del sector Molí Nou.

Projectes i Obres

ACG090973. Aprovar la certificació núm. 16 i final d'obra (setembre 2009), corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària del museu de Sant Boi de Llobregat

ACG090974. Aprovar l'encàrrec de gestió, junt amb el plec de condicions que el regeix, i el nomenament dels tècnics municipals, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de millora d'accessibilitat en diferents indrets

ACG090975. Aprovar la certificació núm. 8 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació de l'estadi municipal d'atletisme Constantí Miranda

ACG090976. Aprovar la certificació núm. 8 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de millora d'accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

ACG090977. Aprovar la certificació núm. 8 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de façanes i entorn de la masia Torre de la Vila

ACG090978. Aprovar la certificació núm. 6 i final d'obra (octubre 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària dels equipaments municipals de l'Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Cooperativa Molí-Nou

ACG090979. Aprovar la certificació núm. 7 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'un tram de la ronda de Sant Ramon, entre els carrers Moreres i Acàcies

ACG090980. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de millora dels entorns de l'Escola Taller-zona de contenidors divisió de neteja del recinte municipall "Camps Blancs"

ACG090981. Aprovar la certificació núm. 7 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d´accessibilitat i repavimentació de la via pública en diferents emplacaments

ACG090982. Aprovar la certificació núm. 7 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del POMO del col·lector unitari de sanejament sota la ronda de Sant Ramon, en el tram entre els carrers Joventut i Cristòfor Colom

Llicències d'Obres

ACG090983. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Lloguem 2007 SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar amb emplaçament al carrer Joaquim Auger, núm. 69.

ACG090984. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Flat Pisos SL consistent en reforma interior de tres habitatges i rehabilitació de façana principal amb emplaçament al carrer Major, núm. 64.

ACG090985. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 17 consistent en instal·lació d'ascensor -en espai lliure d'edificació- i rehabilitació de façanes principals de l'edifici amb emplaçament al carrer Ciutat Cooperativa, núm. 17.

ACG090986. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Mafijo 2000 SL consistent en ampliació de nau industrial amb emplaçament al carrer Biscaia, núm. 8.

ACG090987. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 31 consistent en instal·lació d'ascensor -en espai lliure d'edificació- i rehabilitació de façanes principals de l'edifici amb emplaçament al carrer Ciutat Cooperativa, núm. 31.

Llicències de Medi Ambient

ACG090988. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en complex assitencial en salut mental (pavellons F, I i nou J), situada al carrer Doctor Antoni Pujadas, núm. 36-38, a favor de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús

ACG090989. Trasllat de l'activitat d'agència de la propietat immobiliària, situada al carrer Francesc Macià, núm. 19, al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 10-12

Disciplina Urbanística

ACG090990. Aprovació de la imposició de multa coercitiva i reiteració ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada al Sr. José Salas Rodríguez per obres no legalitzables a la finca situada al camí de Tabarca, núm. 8

Medi Ambient

ACG090991. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les despeses originades pels projecte d’ambientalització de les festes sostenibles de la Fira de la Puríssima 2009, Barrejant 2009 i Carxofada 2010

ACG090992. Aprovació de l'atorgament a l'IES Camps Blancs de l'aportació de 1.183,94 euros

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090993. Aprovar la certificació de liquidació i donar de baixa de la comptabilitat l'import de 83.762,40 euros, corresponents a les obres definides pel projecte d'urbanització del sector Molí Nou (SB-127) Fase 2: Subfase A

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090994. Ratificació del conveni de col.laboració per a la realització d'un projecte d'obres d'accessibilitat, entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials (IMSERSO), la Fundació ONCE per la cooperació e integració social de persones amb discapacitat, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Salut

ACG090995. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Laboratori de Salut Pública) i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2009

ACG090996. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Benito Menni Complex Assistencial en salut mental pel desenvolupament del projecte solidari Ariadna de gossos terapeutics per a malalts d'alzheimer

Esports

ACG090997. Aprovació de la Minuta de conveni de col·laboració i annexos entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, els centres escolars santboians i els equipaments esportius pel desenvolupament del programa aquàtic-educatiu "Jugant, aprenem a nedar".

Joventut

ACG090998. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició presentat per Fatima Errcham contra l'acord de denegació de la beca per a joves sol·licitada.

ACG090999. Aprovar la concessió de beques per a joves per a l'exercici 2009, segona convocatòria

ACG091000. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a activitats del catàleg d'Activitats per a Joves 2009..

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG091001. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Esports, Persones amb discapacitat, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Nova Ciutadania, Promoció Cultural, Promoció Cultural Festa Major, Salut, Medi Ambient, Inicitives pedagògiques o projectes de temática mediambientals als centres educatius, Cooperació i Solidaritat, Foment de la participació ciutadana i l’associacionisme veinal, Mercats i Comerç. per a l'exercici 2010

Educació

ACG091002. Aprovar l'aportació econòmica a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA) per al funcionament del servei "Espai familiar-Espai nadó", a l'escola bressol municipal "La Mercè" durant el curs 2009-2010

ACG091003. Aprovació dels preus públics del servei Espai familiar-espai nadó prestats a l'Escola Bressol Municipal "La Mercè" pel curs 2009-.2010

ACG091004. Aprovació del pagament a les Associacions de Mares i Pares d'alumnes dels centres educatius sufragats amb fons públics de la subvenció per al foment de la participació en activitats extraescolars concedida per la Generalitat de Catalunya per al curs 2008-2009

ACG091005. Pròrroga del conveni marc signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Sant Boi de Llobregat (CDIAP)

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG091006. Donar-se per assabentat del canvi de denominació de l'empresa Infotec Digital Solutions, SAU, per fusió amb l'empresa Ricoh España, SLU que passa a denominar-se Ricoh España, SLU amb tots els drets i obligacions.

ACG091007. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat per la contractació del subministrament i implantació d'un aplicatiu de gestió integral de Recursos Humans;

ACG091008. Aprovació dels preus públics de l'Ajuntament per a l'exercici 2010.

ACG091009. l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre el departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, L'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels Sistemes d'Informació de les administracions catalanes.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG091010. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de l'exercici 2007 de l'Àrea de Territori i Ciutadania

ACG091011. Aprovar les Bases del Concurs de dibuix que commemora els 30 anys d'Educació Viària a Sant Boi de Llobregat i aprovar la composició del Jurat

ACG091012. Aprovació de l'atorgament a l'Associació Catalana d'Anellament de l'aportació de 1.380 euros

ACG091013. Aprovació inicial del plec de clàusules per a l'alienació, mitjançant procediment obert, del proindivís municipal de la parcel.la B del Polígon I del Sector "Les Salines", 16,6995%.

ACG091014. Aprovar la concessió de subvenció a la Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco)

ACG091015. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat GARRO SA.

ACG091016. Aprovació de l’aportació de 17000€ a l’alcaldia de San Miguelito per a l’execució de 2 projectes per la millora de l’accés a l’aigua al municipi agermanat.

ACG091017. Aprovació de l'instrument d'operacions jurídiques complementàries del Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Únic delimitat al Pla Parcial d'ordenació del sector corresponent a la zona 10a* en l'entorn del sistema Aeroportuari, així com del Text Refòs del Projecte de reparcel·lació, que incorpora les modificacions derivades de l'esmentat instrument d'operacions jurídiques complementàries.

ACG091018. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per projectes de cooperació a Nicaragua i Cuba

ACG091019. Aprovar la concessió de subvenció al Club Billar Sant Boi, per rt a la Final Open de Catalunya Billar a Tres Bandes de 4a categoria

ACG091020. Aprovar la concessió de subvenció a la Penya Barcelonista Cinco Rosas, per donar soport al primer Torneig de Futbol de Penyes Barcelonistes

ACG091021. Aprovació de l'atorgament al CEIP Benviure de l'aportació de 1.290 euros

ACG091022. l'aprovació de la pròrroga del conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'Equip d'atenció a la Infància i adolescència (EAIA III) del Baix Llobregat per a l'exercici 2009.

ACG091023. Aprovació del pagament del compromís adquirit per l'any 2010, en virtut de la pròrroga de conveni de cessió d'us per a la gestió de l'Estadi de Beisbol.

ACG091024. Aprovar l'encàrrec de gestió, junt amb el plec de condicions que el regeix, i el nomenament de la direcció facultativa i coordinador en matèria de seguretat i salut, per a l'execució de les obres de les fases 1 i 2 del Projecte d'obra municipal ordinària de millora dels entorns de l'Escola Taller-zona divisió de neteja del recinte municipal "Camps Blancs"

ACG091025. Aprovació del pagament del compromis adquirit per l'any 2010, en virtut del la pròrroga de conveni de cessió d'us per a la gestió de l'Estadi de Futbol Joan Baptista Milà.

ACG091026. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

ACG091027. Aprovació de l'acta de preus contradictoris núm. 1 i de la certificació núm. 7 i final d'obra (desembre 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la implantació d'infraestructura de centres repetidors multioperadors de telefonia mòbil destinats a la Muntanyeta, al camp de futbol Marianao i a la deixalleria

ACG091028. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment obert, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'un pluriequipament al barri de Casablanca. Fase I: casal i aparcament subterrani

ACG091029. Aprovar la concessió dels ajuts a l'alumnat de l'Escola Municipal de Música Blai Net per al curs 2009-2010 i la denegació a les persones que no han obtingut la puntuació mínima.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades