Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:40:31 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/28/2005

Número d'expedient: M112-2005-37

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050780. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte del justipreu fixat per la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1635/1998 a favor d'ESTACIO DE SERVEI ESXAPI, SA

ACG050781. Aprovació del conveni per a l'intercanvi de la informació de planejament urbanístic d'ambdues institucions (la MMAMB i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat), als efectes de garantir el procés d'actualització periòdica del sistema d'informació urbanístic metropolità i la pàgina web corresponent

ACG050782. Modificar la designació del representant de l'Ajuntament en la Junta de Compensació del sector "Camí del Llor"

ACG050783. Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del sector del polígon industrial "Salines II"

ACG050784. Aprovació de la modificació de l'acta d'expropiació per mutu acord a signar amb ALCAMPO, SA, l'esborrany de la qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local de data 24 d'octubre d'enguany

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050785. Aprovar les certificacions d'obra núm. 11 i 12, corresponents a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al mercat de Sant Jordi

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050786. Aprovació de la reversió de la porció de 41,50 m2 de la finca inscrita al registre de la propietat volum 427, llibre 91, foli 91, finca número 3247, que va ser objecte de cessió mitjançant acta formalitzada en data 12 de juny de 1984, no inscrita al Registre de la Propietat.

Promoció de l'activitat econòmica dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050787. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats del Patronat Municipal Fira de la Puríssima durant l'any 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050788. Suspensió de la tramitació de concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge al carrer Viladecans núm. 21 A Bx 3ª

Disciplina urbanística dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050789. Ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada al Sr. Benito Manuel Martínez Rosa, al Camí de Santa Bàrbara, núm. 1

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050790. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació dels treballs d'esporga per a diverses zones del municipi, durant la temporada tardor-hivern, a l'empresa SERVICIOS DE ARBORICULTURA SL

ACG050791. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i la societat FCC Construcción, SA, que té per objecte l’acord extraprocesal entre aquestes parts, en relació al recurs contenciós administratiu que s’està tramitant davant la Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció Quinta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb el número 94/2003, FASE:J T, i fixar de mutu acord l’import de la penalització pel retard en l’execució de les obres d’urbanització del sector Canons-Orioles, per un import de 120.202,42 euros.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050792. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i la instal.lació d'ordinadors personals a la xarxa informàtica de l'Ajuntament.

Esports dins de la ponència de presidència

ACG050793. l'aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del polisportiu municipal l'Olivera per a l'exercici 2006

ACG050794. l'aprovació de les tarifes a aplicar als usuaris del Poliesportiu municipal Can Massallera per a l'exercici 2006

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050795. Aprovar el Conveni de col.laboració entre la Fundación de Mujeres de Sant Miguelito i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050796. Ratificació del conveni de col.laboració subscrit entre l'Institut Català de les Dones, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el marc de la convocatòria de subvencions adreçada a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, implementació o desenvolpament de Polítiques de Dones

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG050797. Denegació de subvenció a Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat

ACG050798. Aprovació del Preu Públic per l'assistència a una jornada de formació i reflexió organitzada per la Corporació Local

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades