Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/21/2019 08:04:09 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 03/14/2005

Número d'expedient: M112-2005-10

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050159. Aprovació de l'encàrrec de gestió i redacció d'un pla especial urbanístic per a l'elaboració dels catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i de les fitxes del catàleg a la Federació de Municipis de Catalunya

ACG050160. Aprovació de l'exposició pública del Projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'execució de la Modificació del pla general metropolità al sector de Fecsa-Endesa i casernes a Sant Boi

ACG050161. Aprovació inicial del projecte dels estatuts de la Junta de Conservació del sector "Centre comercial Sant Boi"

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050162. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per al contracte mixt de redacció del projecte executiu, direcció facultativa i execució de les obres de construcció d'una rotonda a la intersecció de l'av. d'Aragó i la rda. St. Ramon

ACG050163. Aprovació de la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al mercat de Sant Jordi

ACG050164. Aprovació de les certificacions d'obra núms. 12 i 13, corresponents al contracte mixt de l'actuació municipal a la plaça Montserrat Roig i redacció del projecte executiu de la plaça resultant en superfície i els carrers annexos

ACG050165. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al mercat de Sant Jordi

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050166. Aprovar l'alienació, per venda directa, de la parcel.la de terreny sobrera de la via pública, situada al carrer Vermell, núm. 65 B 67 sòl.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050167. Ratificar l'extinció per mutu acord dels llocs de venda núm. 36-37, destinats a l'activitat de venda d'articles de neteja i dels magatzems núm. 8 i 17 de l'antic mercat municipal de Sant Jordi, dels quals són titulars els Srs. Jesús Mariano Gómez Martínez i Mª José González Burguillos, deixar sense efectes la llicència municipal temporal concedida als esmentats concessionaris per a l'ocupació de la Parada núm. 6 de la Carpa provisional del nou mercat municipal de Sant Jordi, i deixar sense efectes el Conveni Específic subscrit entre els Srs. Jesús Mariano Gómez Martínez i Mª José González Burguillos i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , en data 23 d'abril de 2003, per a la continuïtat de la concessió administrativa en el nou edifici del mercat municipal de Sant Jordi.

ACG050168. Ratificar l'extinció per mutu acord dels llocs de venda núm. 16-17-18-19-20-21, destinats a l'activitat de venda de peix fresc, congelats i marisc de l'antic mercat municipal de Sant Jordi, dels quals és titular el Sr. José Mª Olmedo Maldonado, deixar sense efectes la llicència municipal temporal concedida a l'esmentat concessionari per a l'ocupació de la Parada núm. 12 i cambra núm. 3 de peix de la Carpa provisional del nou mercat municipal de Sant Jordi, i deixar sense efectes el Conveni Específic subscrit entre el Sr. José Mª Olmedo Maldonado i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , en data 23 d'abril de 2003, per a la continuïtat de la concessió administrativa en el nou edifici del mercat municipal de Sant Jordi.

ACG050169. Aprovar sotmetre als principis d'objectivitat, publicitat i concurrència la sol·licitud de llicència municipal temporal per a l'ocupació de la via pública presentada pel Sr. Isaac Velasco Martín, per a l'ocupació temporal de la parada núm. 12 i cambra 3 de peix, destinada a l'activitat de peixateria, d'acord amb l'establert a les bases per a l'adjudicació de llicències d'ocupació temporal de la Carpa provisional del mercat municipal de Sant Jordi.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050170. Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Begues, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Vallirana, La Palma de Cervelló i l'ADF Puig Vicenç, per el desenvolupament del Pla de vigilància complementària contra incendis forestals per a l'exercici 2005

ACG050171. Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Agencia de Residus de Catalunya pel projecte de prevenció de residus municipals 2004

ACG050172. Aprovar acceptació subvenció atorgada per l'Agencia de Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de matèria orgànica

ACG050173. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de restauració d'àrees naturals degradades afectades per activitats extractives, corresponent a l'any 200

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050174. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici bifamiliar entre mitgeres, al carrer Bonaventura Aribau, núm 67.

ACG050175. Concessió de la llicència d'obres consistent en instal·lació d'ascensor, al carrer Miquel, núm 48-50.

ACG050176. Concessió de la llicència d'obres consistent en la rehabilitació integral d'edifici, al carrer Sant Pere Més Alt, núm 20.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050177. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en fabricació de rètols publicitaris, al carrer Jaume Balmes, núm 31 local.

Entorn natural dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050178. Desestimació de recurs de reposició referent a llicència d'obres i d'obertura a la ronda Sant Ramon, núm 143.

Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050179. Modificació llicència d'obres per la construcció d'una nau magatzem al carrer Andorra, núm 10

Disciplina urbanística dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050180. Execució de Sentència de 2 de desembre de 2002 dictada pel Jutjat núm. 7 de Barcelona, en el recurs 296/2001 i ordre d'enderroc d'obres al carrer Cardener, núm. 5

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050181. Aprovació aportació ordinària a Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA. (CORESSA)

ACG050182. Aprovar les certificacions d'obra número 1, número 2 i número 3, corresponents a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de reurbanització de la Plaça Maresme, a favor de CORESSA

ACG050183. Aprovar la certificació d'obra número 18 corresponent a les obres definides pel projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la Riera Roja (Col.lector principal i ramal C-245, a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES SA

ACG050184. Aprovar les certificacions d'obra número 1, número 2 i número 3 corresponents a les obres definides pel projecte d'urbanització del Sector "Molí Nou (SB-127) Fase 2, Subfase A, a favor de l'empresa CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION SA

ACG050185. Aprovar la certificació d'obra número 1 i última, corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària pel manteniment de la pavimentació en calçada, durant l'any 2004, a favor de l'empresa ROMERO GAMERO SA (ROGASA)

Ocupació dins de la ponència de serveis de ciutat

ACG050186. Aprovació de la sol·licitud dels Plans d'Ocupació al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005, per al projecte "Promoció d'activitats de lleure a l'estiu" i "Manteniment i neteja de zones verdes i forestals"

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050187. Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2005

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050188. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per al subministrament de tres vehicles en la modalitat d'arrendament financer.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050189. Concessió de subvenció als centres educatius públics de Sant Boi a experiències educatives ( curs 2004-2005)

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050190. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l'atorgament d'una concessió d'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament socio cultural de Cal Ninyo

ACG050191. Inici procediment municipal de revisió de llicències d'obres del carrer Vermell, núm 48-50

ACG050192. Autoritzar la despesa per al servei de manteniment de jardineria de l'illa sud de Camps Blancs (illa 6), a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA)

ACG050193. Aportació quota any 2005 a l'Associació de les Nacions Unides a Espanya.

ACG050194. Aprovació del plec de condicions administratives i tècniques que regeixen la licitació per a l'atorgament d'una concessió d'ús privatiu de l'espai dedidcat a bar a l'equipament sociocultural Can Massallera, pel procediment de concurs, amb tràmit d'urgència

ACG050195. Concessió de subvenció per al manteniment de les escoles públiques per l'any 2005

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades