Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/28/2020 05:20:48 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 03/22/2004

Número d'expedient: M112-2004-11

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040186. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de l'assistència tècnica per a la redacció de la modificació puntual del PGM al sector Marianao-Eucaliptus

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040187. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del POMO de l'edifici de Can Jordana

ACG040188. Aprovar la certificació d'obra núm. 2, corresponent a les obres del POMO de deconstrucció de l'actual mercat de Sant Jordi

ACG040189. Ratificació del conveni específic de col·laboració amb Fecsa-Endesa per a la instal·lació de canonada d'AT d'un tram del c/Alacant.

ACG040190. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del POMO d'ampliació del casal de barri centre Cal Ninyo

ACG040191. Aprovar la certificació d'obra núm. 9, corresponent a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

ACG040192. Aprovar la certificació d'obra núm. 9, autoritzar l'increment d'amidaments d'obra i aprovar l'increment del preu total del contracte vigent, prèvia liquidació econòmica definitiva, corresponents a les obres del POMO de rehabilitació del casal de barri centre Cal Ninyo

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040193. Aprovació inicial del plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa de setanta-vuit (78) places d'aparcament de vehicles a l'aparcament soterrani de la plaça de l'antic mercat de Sant Josep i simultània convocatòria del procediment de licitació obert en la forma de concurs i de tramitació ordinària.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040194. Aprovació de la concessió de subvencions a diferents associacions de comerciants per campanyes de promoció del comerç urbà de Sant Boi i per l'enllumenat de Nadal corresponents a l'any 2004.

ACG040195. Aprovació de la designació dels membres de la mesa de contractació del concurs que haurà de regir la concessió de la utilització privativa de quinze parades de venda, quinze magatzems i una superfície comercial en el mercat municipal de Torre de la Vila.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040196. Concessió de la llicència d'obres consistent en la modificació de la llicència inicial, al carrer del Pont, núm 2-4-6 i plaça de la constitució, núm 4-5.

ACG040197. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar, al carrer Pau Claris, núm 3.

ACG040198. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Nord, núm 32.

ACG040199. Concessió de la llicència d'obres consistent en el canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Francesc Macià, núm 115-119.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040200. llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació i envasat de sabons i detergents, Riera Roja, núm. 17-23

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040201. Aprovació de la modificació del termini d'execució del projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la Riera Roja (Col.lector principal i ramal C-245) a la zona industrial de Sant Boi de Llobregat

ACG040202. Pròrroga del contracte dels serveis de neteja de l'equipament municipal de Can Massallera.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040203. Aprovació dels plecs de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament i instal.lació d'ordinadors personals.

ACG040204. Adjudicació mitjançant procediment negociat de la contractació del servei d'assistència tècnica i reparació pel manteniment del parc microinformàtic per l'any 2004.

ACG040205. Baixa a l'inventari de béns mobles i cessió gratuïta de l'ús dels mateixos.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040206. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de distribució del Butlletí Municipal Viure Sant Boi

Esports dins de la ponència de presidència

ACG040207. Aprovació aportació Consorci Sant Boi Esports

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040208. Ratificació del conveni de col.laboració entre el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la programació i el finançament de Centres Oberts i altres Programes Diürns Preventius de l'exercici 2003.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG040209. Pagament quota any 2004 al Consell Català del Moviment Europeu

ACG040210. Modificació de la pròrroga del Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en relació al servei de transport adaptat per l'any 2003

ACG040211. Ampliació termini de justificació de la subvenció concedida l’any 2003 a Comitè Óscar Romero Sant Boi

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACG040212. Concessió aportació econòmica a l'Associació de Gent Gran "Els Vinyets-Molí Vell" per l'organització d'una sèrie d'activitats i serveis específics per a la gent gran al Casal Municipal d'Avis Els Vinyets-Molí Vell.

ACG040213. Concessió aportació econòmica a l'Associació de Gent Gran del Barri Centre

ACG040214. l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Assemblea Local de la Creu Roja que te por objecte el desenvolupament per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Assemblea de la Creu Roja, del punt de voluntariat per a Gent Gran.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040215. L'aprovació del cànon que haurà d'abonar la Sra. Antonia Trujillo Haba per l'ús privatiu de l'espai dedicat a bar al Casal de Barri de Marianao.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades