Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:25:43 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/26/2009

Número d'expedient: M112-2009-40

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

ACG090806. Aprovació del plec de clàusules administratives i de la convocatòria mitjançant procediment obert per a la concessió de la utilització privativa d'una parada i un magatzem del mercat municipal Torre de la Vila.

ACG090807. Donar de baixa el contret per import de 772,91 €, en concepte de minoració de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en data 25 de juliol de 2009, destinada al programa "Mercats" per a la remodelació parcial del mercat municipal Centre-La Muntanyeta.

Ocupació

ACG090808. Renuncia a la quantitat total de vint-i-quatre mil nou-cents vint-i-set euros amb setanta dos cèntims (24.927,72 euros), corresponent a la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi de les accions ocupacionals amb les entitats locals, per l'any 2008 del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya..

Consum

ACG090809. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la prestació del servei d'informació als ciutadans de Santa Coloma de Cervelló en matèria de consum des del l'OMIC de Sant Boi de Llobregat durant l'any 2009.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090810. Aprovar la certificació núm. 5 i final d'obra (setembre 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de remodelació de les places públiques del Mercat Vell, Agricultura i Estatut

Llicències d'Obres

ACG090811. Aprovació de donar-se per assabentada de la renúncia de la llicència d'obres de Vega 70 SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al carrer Primer de Maig, núm. 21.

Llicències de Medi Ambient

ACG090812. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació de mobiliari d'oficina, situada al carrer Àlaba, núm. 16, a favor de Distribuciones Actuestil, SL.

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090813. Aprovació de la declaració com a desert del procediment obert convocat per a la contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inserció de persones amb discapacitat del municipi, durant els anys 2010 i 2011 i convocar una nova licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG090814. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2009 del conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a l'ús del servei d'acolliment d'urgència per a Dones Víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat

Serveis Socials

ACG090815. Aprovació inicial del Pla d'actuació Local en matèria de Serveis Socials.

Cultura

ACG090816. Aprovar el conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a dur endavant el projecte "Trobada associa't al Museu" .

Salut

ACG090817. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, a favor de l'empresa Coll i Miró Tractaments SL

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG090818. Ratificar el protocol addicional per a l'any 2009 al Contracte Programa subscrit el dia 24 de juliol de 2008, amb vigència pel 2008-2011, per a la coordinació , cooperació i col·laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar Social, signat en data 21 de juliol de 2009

Educació

ACG090819. Aprovació de la revocació parcial de subvencions de l'àmbit de Ciutat educadora, atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2008, per als projectes de les Associacions de Mares i Pares de Sant Boi per al curs 2008-2009

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090820. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb el consorci LOCALRET per a la realització d'un Pla director participatiu de la societat del coneixement.

ACG090821. Aprovar la certificació núm. 7 i final d'obra, corresponent a les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG090822. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (setembre 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

ACG090823. Aprovar el POMO modificat i la certificació núm. 5 i final d'obra (setembre 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora d´accessibilitat de l´espai públic al barri de Ciutat Cooperativa

ACG090824. Aprovació del POMO modificat corresponent a les millores d'accessibilitat i repavimentació de la vía pública en diferents emplaçaments i modificació del contracte d'obres

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades