Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/24/2020 05:23:19 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/19/2005

Número d'expedient: M112-2005-39

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050830. Aprovar l'acta d'expropiació per mutu acord de la finca número 14, tot reconeixent la possessió a títol precari del Sr. Manuel Gómez Ortega respecte a la finca propietat d'Alcampo, SA

ACG050831. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del polígon d’actuació únic del Pla parcial del sector "Camí del Llor" (SB-126/R).

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050832. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres del Projecte modificat d'obra municipal ordinària del mercat municipal de Sant Jordi

ACG050833. Aprovar la certificació d'obra núm. 13, corresponent a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al mercat de Sant Jordi

ACG050834. Aprovar la certificació final d'obra (núm. 3 i última), corresponent a la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i execució obres de construcció d'una rotonda a la intersecció de l'av. d'Aragó i la ronda de Sant Ramon

ACG050835. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària d'un equipament soterrat a la plaça annexa a l'escola de música de Can Castellet

Agricultura i parc agrari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050836. Aprovació de la ratificació del conveni de col·laboració signat amb la Cooperativa Agrària Santboiana SCCL

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050837. Ratificar l'extinció per mutu acord dels llocs de venda núm. 73-88, destinats a l'activitat de venda de peix fresc i marisc de l'antic mercat municipal de Sant Jordi, dels quals és titular la Sra. Cristina Morán Jaume, deixar sense efectes les llicències municipals temporals concedides a l'esmentada concessionaria per a l'ocupació de la parada núm. 32 i cambra núm. 5 de peix i parada núm. 34 i cambres núm. 7 de peix, i deixar sense efectes el Conveni Específic subscrit entre la Sra. Cristina Morán Jaume i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en data 25 de setembre de 2003, per a la continuitat de la concessió administrativa en el nou mercat municipal de Sant Jordi.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050838. Denegació de la llicència d'obres consistent en l'ampliació d'edifici existent amb emplaçament al carrer Anselm Clavé núm. 29

ACG050839. Conveni que regula la substitució de l'obligació de refer la urbanització existent per una contraprestació en diners, a Esna Futur SL

ACG050840. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma de coberta amb emplaçament al carrer Joaquim Rubió i Ors núm 59.

ACG050841. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma i canvi d'ús d'un local amb emplaçament al carrer Doctor Alexander Fleming núm 1.

ACG050842. Concessió de la llicència d'obres consistent en instal·lació d'ascensor al carrer Ramon Llull núm. 10

ACG050843. Concessió de la llicència d'obres consistent en instal·lació d'un ascensor en edifici existent a la ronda Sant Ramon núm. 97

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050844. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en gestió de residus inerts i no especials, situada al carrer Extremadura, núm. 3, a favor de Recuperación de Papeles Hermanos Hernandez, SA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050845. Aprovació aportació ordinària al Taller d'ocupació, que gestiona l'empresa municipal CORESSA.

ACG050846. Encarregar l'execució de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de la remodelació de la Plaça d'Euskadi, del barri de Camps Blancs, a l'empresa municipal CORESSA

ACG050847. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U que té per objecte que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat atorgui una concessió demanial a l’entitat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SLU.

ACG050848. Aprovar la certificació d'obra número 6, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de reurbanització de la Plaça Penedès, a favor de CORESSA

ACG050849. Aprovar la certificació d'obra número 10, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a la millora de les instal·lacions, a favor de l'empresa SAPIC

ACG050850. Aprovar la certificació d'obra número 5, corresponent al projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera, a favor de l'empresa REHAC, SA

Ocupació dins de la ponència de serveis de ciutat

ACG050851. Aprovació aportació ordinària a CORESSA, per al desenvolupament dels nous Jaciments d'ocupació aprovats en el 2005

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050852. Aprovació dels Preus Públics del Patronat Municipal d'esports (2006).

ACG050853. Aprovació dels Preus Públics per serveis prestats pel Patronat Municipal de Cultura (2006).

ACG050854. Aprovació preus públics per serveis prestats pel Patronat Municipal de Comunicació (2006).

ACG050855. Aprovació preus públics per serveis prestats per l'ajuntament (2006).

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050856. Pròrroga del contracte dels serveis dels serveis de manteniment i assistència tècnica de les aplicacions informàtiques de TAO, per tot l'any 2006

ACG050857. Aprovació del lloguer anual a l'Ateneu Familiar per al 2006.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050858. l'acceptació de subvenció i aprovació de conveni amb l'Organisme Autònom Flor de Maig en concepte del projecte "pla director de Participació Ciutadana"

ACG050859. L'anul·lació parcial de l'autorització de despesa de la partida de plans comunitaris de l'any 2004

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG050860. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient, Salut Pública, Consum, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Comerç, Foment de l'associacionisme veïnal i Persones amb discapacitat, per l'exercici 2006.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050861. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a projectes educatius locals en xarxes intermunicipals per a l'any 2005 en el marc del Protocol General de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat ( Plans de transició escola-treball).

ACG050862. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a projectes educatius locals en xarxes intramunicipals per a l'any 2005 en el marc del Protocol General de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat ( Plans de transició escola-treball)

ACG050863. Concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Sant Boi

ACG050864. Aprovació de la modificació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consorci del Centre Associat de la UNED a Terrassa que va ser aprovat per la Junta de Govern Local celebrada en data 20 de setembre de 2004

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050865. Conveni de col·laboració en l'àmbit de la Mediació Familiar entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ACG050866. Aprovació del protocol d’adhesió al projecte Tercera Consolidació del Circuit del Xec Domicilia en el marc del Decret 81/2005, de 3 de maig, de modificació del Decret 286/2004, d’11 de maig.

ACG050867. Aprovació de la concessió de beques de menjador escolar a alumnes en centres públics

ACG050868. Donar de baixa 3000 € de l'import màxim adjudicat i previst facturar durant l'any 2005 per la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliaria adjudicat a l’Assemblea Local de Creu Roja Espanyola de Barcelona.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050869. Concessió de subvenció a Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Immigració dins de la ponència de programes transversals

ACG050870. Concessió de subvenció a l'associació de Dones Immigrants El Farah i l'Associació Cultura Viva

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG050871. Aprovar la pròrroga de l'us privatiu de l'espai dedicat a bar al Casal de Barri de Casablanca a Francisco Javier Nicolás Nicolás i Raquel Molina Cervantes.

ACG050872. Pròrroga de l’atorgament d'una concessió d'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament sociocultural de l'Olivera

ACG050873. Aprovació de la pròrroga d'una concessió d'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament socio cultural de Marianao

ACG050874. Pròrroga de la concessió d'ús privatiu de l'espai dedicat a bar al Casal de barri de Camps Blancs

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050875. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, i de la convocatòria de concurs per a l'adjudicació del contracte administratiu especial consistent en la contractació d'intervenció arqueològica preventiva d'excavació del solar de la plaça de la Constitució i els carrers que la limiten: Albertí, Agramunt, Mediterrani i Hospital de Sant Boi de Llobregat, i de la redacció de la memòria de la intervenció

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades