Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:34:46 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/11/2009

Número d'expedient: M112-2009-19

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090404. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa Washington Internacional SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Seguretat Ciutadana

ACG090405. Ratificació del conveni amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la cessió d'equips consistents en Assitent digital personal i impressora per a la tramitació electrònica de les multes de trànsit.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090406. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició interposat per SIPERS, SA contra l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació de les quotes d’urbanització del polígon I del sector “Les Salines”.

Projectes i Obres

ACG090407. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1 i 2, corresponents a les obres del Projecte d'obres bàsiques d'urbanització de l'entorn de l'escola bressol La Parellada i millora dels accessos viaris des del c/ Bonaventura Calopa (tram: hospital-escola bressol)

ACG090408. Aprovació de la rectificació d'error material en la transcripció de la partida a la qual s'imputa la despesa aprovada per la Junta de Govern de data 27-4-2009

ACG090409. Aprovar la certificació núm. 8 i última d'obra , corresponent a les obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa (PMI Casablanca)

ACG090410. Aprovar les certificacions núms. 6 i 7 (última) d'obra, corresponents a les obres del POMO de la plaça de Casablanca

ACG090411. Aprovació del POMO d'instal·lació complementària de climatització del mercat de Sant Jordi

Patrimoni Immobiliari

ACG090412. Aprovar atorgar una llicència d'ocupació temporal i gratuïta d'una part de l'edifici municipal destinat a escola bressol a l'entitat CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ, SOCIETAT CIVIL LIMITADA (CDIAP)

ACG090413. Aprovació de la proposta de revocació de la concessió demanial per a l’ús privatiu de l'explotació del servei de bar-restaurant i l'ús comú especial de l'espai de barbacoes de l'àrea de lleure de l'Avinguda Aragó-Riera Fonollar, atorgada a D. José Martínez Campan i aprovació de la proposta de liquidació de la concessió.

Llicències d'Obres

ACG090414. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Bonaventura Calopa SCP consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici plurifamiliar amb emplaçament al carrer Bonaventura Calopa, núm. 14.

ACG090415. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2007, relatiu a la concessió de la llicència municipal d'obres a Asunción Pedraza Lorente per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pere Calders, núm. 10.

ACG090416. Aprovar la modificació de la llicència municipal d'obres atorgada a Rinquesol SL per la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Eusebi Güell, núm. 70.

Llicències de Medi Ambient

ACG090417. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem de materials i maquinària de construcció amb taller mecànic i oficines, situada al carrer Andalusia, núm. 8, a nom de Més que Terra, SL

ACG090418. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència ambiental per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament a l'aire lliure per autocars amb un edifici complementari de serveis, situada a l'avinguda Marina, núm. 1, a favor de Avant Grup, SL.

ACG090419. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant bar, situada al carrer Sant Joan Bosco, núm. 35 bxs, a favor del senyor Huancui Jin.

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090420. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, electricitat, equips contra incendis, fontaneria, reg, alarma, CTTV i megafonia de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, a favor de l'empresa Gestión Integral de Instalaciones, SA.

Habitatge

ACG090421. Aprovació de les bases particulars que han de regir la sol.licitud i l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis, que es determinen al Pla de millora integral del barri de Casablanca, per a l'exercici 2009 i convocatòria simultània del concurs públic per a la concessió de les subvencions

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090422. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a Institució Balmes, SCCL, per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

Educació

ACG090423. Acceptació de la subvenció concedida per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya per la creació de places per a infants de zero a tres anys de titularitat municipal

Civisme

ACG090424. Pròrroga del contracte per la gestió del Servei Municipal de Mediació Ciutadana

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090425. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant concurs de procediment obert pel subministrament i instal·lació d'equips multifunció ( fotocopiadores, impressores escàner, fax) i el servei de manteniment per 4 anys;

ACG090426. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de tècnic/a auxiliar de promoció esportiva.

ACG090427. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la cobertura de dues places vacants de tècnic/a auxiliar de serveis de garantia social.

ACG090428. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de tècnic/a auxiliar del programa dona.

ACG090429. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de tècnic/a de suport de programes transversals.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades