Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/08/2023 09:36:37 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la comissió de govern del dia 12/22/2003

Número d'expedient: M112-2003-17

Lloc: Sala de comissions de la casa consistorial

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030393. Aprovar el conveni de col·laboració, subscrit amb el Dept. de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per al manteniment, i en el seu cas, la implantació de l'oficina de gestió de rehabilitació i per al desenvolupament de les tasques d'informació i assessorament durant l'any 2003

ACGC030394. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Chronoexprés, S.A.

ACGC030395. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del sector Torre de la vila per a la definició dels paràmetres edificatoris d’una parcel·la d’equipaments (X106/2003/001).

ACGC030396. Aprovació del pagament de la quota de participació del compte de liquidació provisional corresponent a la factura del Projecte de compensació del Pla parcial Prologis Parc Sant Boi

ACGC030397. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'assistència tècnica per a la redacció de la modificació puntual de PGM al sector Marianao-Eucaliptus

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030398. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres de construcció d'un aparcament mpal. a la plaça de l'antic mercat de Sant Josep

ACGC030399. Aprovació inicial del POMO d'urbanització de la plaça de Montserrat Roig

ACGC030400. Aprovar la certificació final d'obra, corresponent a les obres del POMO del canal de la dreta, paral·lel als carrers del doctor Antoni Pujadas i de Carles Martí i Vilà

ACGC030401. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

ACGC030402. Aprovar la certificació d'obra número 3, corresponent a les obres del POMO de la plaça de Ramon Mas Campderrós

ACGC030403. Aprovar la certificació d'obra núm. 2, corresponent a les obres del POMO d'ampliació del casal de barri centre Cal Ninyo

ACGC030404. Aprovar la certificació d'obra núm. 8, corresponent a les obres del POMO de rehabilitació del casal de barri centre Cal Ninyo

ACGC030405. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres de les obres de rehabilitació de l'edifici Can Jordana

ACGC030406. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres del Projecte executiu dels carrers Alacant, Azuaga i zona verda annexa.

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030407. Aprovació d'un protocol d’intencions entre l’Ajuntament de Sant Boi i l’empresa ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. per a l’estudi de la instal·lació d’una inspecció tècnica de vehicles a Sant Boi de Llobregat i del plec de condicions que haurà de regir la concessió demanial.

ACGC030408. Aprovació de la signatura del conveni la formalització del qual estava prevista a l’acord de la Comissió de Govern de data 15 de setembre de 2003 per mitjà del qual s’aprovava la forma de pagament del cànon per part de l’empresa FLISA CATALUÑA, S.A., adjudicatària de la concessió administrativa d’un bé de domini públic municipal per a la construcció i posterior explotació d’un equipament per a persones amb discapacitat al "Sector Can Calderon", en la parcel·la E-3.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030409. Aprovació de les bases que han de regir l'adjudicació de llicències d'ocupació temporal a la carpa provisional del mercat municipal de Sant Jordi.

ACGC030410. Aprovació inicial del plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa de quinze parades de venda, quinze magatzems i una superfície comercial en el Mercat Municipal de Torre de la Vila i simultània convocatòria del procediment de licitació obert en la forma de concurs i de tramitació ordinària.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACGC030411. Aprovació del conveni per a la restauració dels terrenys del sector d'en Pla d'en Mas, afectats per l'activitat d'extracció d'àrids exercida per UTONKA, SA

ACGC030412. Aprovació del Conveni de Desmantellament de les instal·lacions de Proteínas y Grasas Gimeno S.L. i de la substitució aval dipositat a Tresoreria per un nou aval

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACGC030413. Rectificació acord llicència d'obres a nom d'Isaugil SL.

ACGC030414. Concessió de llicència d'ocupació a nom de Juan San Miguel Montero i Lidia Luque Pendón.

ACGC030415. Concessió de llicència d'ocupació a nom de Cecilio Martínez Ocaña.

ACGC030416. Concessió de llicència d'ocupació a Auto Baix SL.

ACGC030417. Concessió de la llicència d'obres consistent en redistribució d'espais i ampliació de la clínica Crist Rei, al carrer Doctor Antoni Pujadas, núm 40-42.

ACGC030418. Concessió de llicència d'ocupació a nom d'Incarmar SL.

ACGC030419. Concessió de llicència d'ocupació a Incarmar SL.

ACGC030420. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Tres d'Abril, núm 22.

ACGC030421. Concessió de llicència d'ocupació a nom de Resco 80 SL.

ACGC030422. Concessió de llicència d'ocupació a nom de Hausing 2001 SL.

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACGC030423. Pròrroga per a l'exercici 2004 i modificació del contracte del Servei de Recollida i Control d'Animals Vagabunds

ACGC030424. Concessió de subvenció extraordinària a l'Associació d'Alzheimer i altres demències Francisco Amat.

ACGC030425. concessió de subvenció extraordinària i puntual a la "Fundación Nido para Assistència y Atención de Discapacitados"

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACGC030426. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària dels murs i edificacions afectats per l'eixamplament del carrer Formentera (Urbanització Canons-Orioles), a favor de l'empresa COOPERATIVA DE CONSTRUCCIONS DEL BAIX LLOBREGAT SCCL

ACGC030427. Aprovar la certificació d'obra número 10 i l'acta núm. 1 de preus contradictoris, corresponents a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de l'Àrea de Lleure entre el carrer de la Riera Fonollar i l'Avinguda d'Aragó a Sant Boi de Llobregat.

ACGC030428. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de l'assistència tècnica per a la direcció de les obres definides pel "Projecte d'execució del complex esportiu municipal Pau Gasol".

ACGC030429. Aprovar la certificació d'obra número 5, corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària per l'arranjament de voreres a diferents llocs de la vila, a favor de l'empresa PANASFALTO SA

ACGC030430. Aprovar la certificació d'obra número 5 corresponent a les obres definides pel POMO de remodelació de l' illa Sud ( illa 6 ) del barri de Camps Blancs

ACGC030431. Aprovar la certificació d'obra número 10, corresponent a les obres definides per Projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la Riera Roja (Col.lector principal i ramal C-245), a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES, SA

ACGC030432. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del projecte d'urbanització del sector "Molí Nou" (Sb-127) Fase 2A Subfase A, de Sant Boi de Llobregat

Serveis municipals dins de la ponència de serveis de ciutat

ACGC030433. Aprovació de l'atorgament, de determinades concessions administratives que regiran l'ús de diferents places de l'aparcament soterrani de la Plaça Catalunya.

Via pública dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACGC030434. Criteris i condicions per a la concessió de llicències municipals d'ocupació temporal de la via pública per l'any 2004.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACGC030435. Declarar d'especial interès l'obra interessada pel CLUB DE TENIS SANT BOI, als efectes d'atorgar la bonificació de l'ICIO.

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACGC030436. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del servei d'assistència tècnica i reparació del parc microinformàtic per l'any 2004.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACGC030437. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al mes de novembre de 2003 del Patronat Municipal de comunicació.

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACGC030438. Aprovar la certificació d'obra número 9, ultima i liquidació en relació a la reforma i adequació de les instal·lacions del recinte esportiu La Parellada

ACGC030439. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Salut Pública, Consum, Cooperació i Solidaritat, Associacions de Veïns, Comerç, Immigració, Persones Discapacitades, Dona i Gent Gran, per l'exercici 2004.

ACGC030440. Aprovar la certificació d'obra número 7 i ultima en concepte de reforma i ampliació Complex Esportiu "La Parellada"

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACGC030441. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona a quatre projectes educatius

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACGC030442. Aprovar la transferència a CORESSA per donar suport al desenvolupament del Projecte de Nous filons.

ACGC030443. Pròrroga del contracte dels serveis de Gestió del Centre Urbà de Reinserció de Drogodependents

ACGC030444. Concessió de subvenció extraordinària al Centre Obert Don Bosco.

ACGC030445. la pròrroga per l'any 2003 del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat regulador del finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'EAIA III del Baix Llobregat

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACGC030446. Aprovació de la modificació de l'acord de la pròrroga del contracte dels Serveis de la gestió del Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat L'Olivera

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACGC030447. Transferència a CORESSA per la gestió del servei d'atenció telefònica en casos de violència familiar

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACGC030448. Pròrroga del contracte dels serveis de Teleassistència Domiciliaria adjudicat a l'Assemblea Provincial de la Creu Roja de Barcelona.

ACGC030449. Pròrroga per l'any 2004, del contracte dels serveis de Gimnàstica per a Gent Gran, SL.

ACGC030450. Pròrroga del contracte dels serveis de Tallers de Manualitats per a Gent Gran, adjudicat a SER-AVIS, SL.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACGC030451. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la concessió de l'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament socio cultural de l'Olivera

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades