Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:34:10 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/24/2008

Número d'expedient: M112-2008-40

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG080834. Declaració com a béns no utilitzables i baixa d'inventari de béns mobles

ACG080835. Cessió gratuïta del vehicle oficial d'Alcaldia a l'ajuntament de Peraleda del Zaucejo (Badajoz)

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG080836. l'acceptació de la subvenció concedida per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, per finançar les despeses derivades de les Jornades de Proximitat. Pràctiques i Polítiques.

Ocupació

ACG080837. Aprovació de la renuncia de la quantitat total de 74.442,05 euros (SETANTA QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS), corresponents a la subvenció atorgada pel Sevei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel projecte "TREBALL ALS BARRIS", PMI Casablanca 2007.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080838. Aprovació de la substitució de l'aval dipositat en garantia de les obres d'urbanització del polígon únic del Pla parcial del sector "Camí del Llor"

ACG080839. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2008 mitjançant el qual s'acorda deixar sense efectes el conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Promociones Call Roman, S.A. en data 15 de febrer de 2005 i aprovació definitiva del conveni urbanístic subscrit en data 30 de juny de 2008 entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Promociones Call Roman, S.A. relatiu a la Unitat d’Actuació núm. 7 de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del nucli antic de Sant Boi de Llobregat.

Projectes i Obres

ACG080840. Aprovació del Projecte modificat d'obra municipal ordinària de la plaça de Casablanca i la modificació del contracte d'obres per a la seva execució

ACG080841. Aprovació inicial del Projecte d'obres bàsiques d'urbanització de l'entorn de l'escola bressol "La Parellada": millora dels accessos viaris des del c/ Bonaventura Calopa (tram: hospital-escola bressol)

ACG080842. Aprovar l'encàrrec de gestió, i el plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres corresponents al Projecte d'obres bàsiques d'urbanització de l'entorn de l'escola bressol La Parellada i millora dels accessos viaris des del c/ Bonaventura Calopa (tram: hospital-escola bressol), a la societat municipal Coressa

ACG080843. Aprovació de l'adjudicació provisional del servei per a la direcció de les obres del Projecte d'urbanització del mur longitudinal de conteniment del terreny de la banda muntanya del camí del Freser

Llicències d'Obres

ACG080844. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Lloguem 2007 SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar amb emplaçament al carrer Joaquim Auger, núm. 69.

ACG080845. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Ginkoplanet SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb emplaçament a Rambla Rafael Casanova, núm. 4-6 i Plaça de l'Ajuntament, núm. 7-8.

Llicències de Medi Ambient

ACG080846. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes de decoració i parament (tot a cent), situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 6-8, a favor de Sauco Factory, SL

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

ACG080847. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del polisportiu Pau Gasol per a l'exercici 2008

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080848. Aprovació de la compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 518/2008-4 interposat per la Sra. Antonia Petit Molins contra la desestimació pressumpta per silenci administratiu , del recurs de reposició presentat en data 5 de desembre de 2007, contra acord adoptats per la Junta de Govern Local del dia 29 d'octubre de 2007.

ACG080849. Declaració com a béns no utilitzables i baixa de l'inventari de béns mobles.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080850. Aprovar l'atorgament de subvencions a les entitats per a la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2009

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades