Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:22:26 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/26/2004

Número d'expedient: M112-2004-26

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040499. Aprovació definitiva estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació del polígon d'actuació únic del Pla parcial del "Camí del Llor" (Sb-126/R).

ACG040500. Aprovació inicial de l'Estudi de detall de la nova distribució d'edificabilitat de les plantes pis de les parcel.les B.7.a a B.6.3 del Pla parcial Prologis Parc Sant Boi

ACG040501. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte d'indemnització compensatòria derivada de l'estimació parcial del recurs contenciós-administratiu número 235/1999 interposat per les Sres. Carmen i Caterina Forment Viles, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 de novembre de 1998, d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector Canons-Orioles, així com l'acord de la llavors anomenada Comissió de Govern de data 13 de juny de 2000, aprovant definitivament el Projecte de reparcel·lació modificat.

ACG040502. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial del polígon únic d'actuació del sector Camí del Llor (Sb-126/R)

ACG040503. Garantia d'abonament del 12% del pressupost d'urbanització del sector "Camí del Llor" (Sb-126/R)

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040504. Aprovar el pagament de la part proporcional, corresponent a la certificació núm. 14 i liquidació de les obres d'urbanització de l'entorn dels jardins de Rafael Casanova a Sant Boi de Llobregat

ACG040505. Aprovar la certificació d'obra núm. 13, corresponent a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

ACG040506. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a les obres del Projecte executiu dels carrers Alacant, Azuaga i zona verda annexa

ACG040507. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del POMO de la rotonda a la cruïlla amb el c/ Dr. Antoni Pujadas i la ctra. BV-2002

ACG040508. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de l'edifici de Can Jordana

ACG040509. Aprovar la certificació d'obra núm. 8, corresponent al contracte mixt de l'actuació municipal a la pl. Montserrat Roig i redacció del projecte executiu de la plaça resultant en superfície i els carrers annexos

ACG040510. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani del mercat de Sant Jordi

ACG040511. Aprovar la certificació d'obra (núm. 8 i final), corresponent a les obres del Projecte executiu dels carrers Alacant, Azuaga i zona verda annexa

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040512. Aprovar l’adjudicació de les places d’aparcament del soterrani de la plaça de l’antic mercat de Sant Josep, d’acord amb el previst al concurs convocat a l’efecte.

ACG040513. Aprovar rectificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 05/07/2004 en quan a la valoració de la finca B.7.a) del Sector Prologis Parc Sant Boi que s'aportà a CLAUS, S.A.

ACG040514. Adjudicació del concurs convocat per a l’alienació de béns patrimonials, o alternativament , la constitució d‘un dret de superfície referent a la parcel.la B.8b, del Sector Prologis Parc Sant Boi, resultant de la segregació de la parcel.la B.8.

ACG040515. Adjudicació del concurs convocat per a l’alienació de béns patrimonials, o alternativament , la constitució d‘un dret de superfície referent a la parcel.la B.8c, del Sector Prologis Parc Sant Boi, resultant de la segregació de la parcel.la B.8.

ACG040516. Declarar desert el concurs convocat per a l’alienació de béns patrimonials, o alternativament , la constitució d‘un dret de superfície referent a la parcel.la B.8a, del Sector Prologis Parc Sant Boi, resultant de la segregació de la parcel.la B.8.

Nucli antic dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040517. Aprovar el reconeixement de l'obligació i posterior pagament de l'import de trenta mil cinc-cents seixanta-un euros (30.561,00 EUR), corresponent al 50,83% del total del capital social de la societat mercantil d’economia mixta CIUTAT DEL CINEMA DE SANT BOI, S.A.

Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040518. Aprovació Preu Públic de les Samarretes del Festival Altaveu 2004

ACG040519. Aprovació Preu Públic de les entrades als concerts del Festival Altaveu 2004

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040520. Aprovar incoar l'expedient administratiu contradictori per a la resolució del contracte de concessió administrativa de la parada núm. 4 destinada a l'activitat de pastes i fruïts secs del mercat municipal Torre de la Vila adjudicat al Sr. Juan José Ezcurra López en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2004, en atenció a la sol·licitud de renúncia presentada en data 29 de juny de 2004.

ACG040521. Aprovar comparèixer en qualitat de codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 343/2004 -Secció 2ª de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC-, interposat pel Sr. Joan Piñol Soler i nou (9) més contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 10 de novembre de 2003, en relació a l’expedient de preu just de les parades corresponents del mercat municipal de Sant Jordi de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040522. Modificació del conveni referent a la restauració dels terrenys del sector d'en Pla d'en Mas afectats per l'activitat d'extracció d'àrids exercida per Utonka, SA.

ACG040523. Aprovació de la sol·licitud per acollir-nos als ajuts per a la implantació de deixalleries de residus municipals

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040524. Concessió de la llicència d'obres consistent en el canvi de coberta plana per inclinada, al carrer dels Horts, núm 15-17.

ACG040525. Concessió de la pròrroga de la llicència d'obres amb emplaçament al carrer Joan Martí, núm 25.

ACG040526. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció edifici auxiliar destinat a magatzem de jardineria i bany d'estiu, al carrer Acàcies, núm 31-33.

ACG040527. Concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm 18 baixos 02.

ACG040528. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, als carrers Ebre, núm 20-22, Miguel de Cervantes, núm 9-11 i Francesc Pi i Margall, núm 35-39.

ACG040529. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, als carrers Benviure 46A, 48B i 50C, Antoni Gaudí 107 i Antoni Rubió i Lluch 17-19.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040530. Desestimació del recurs de reposició interposat per Susana i Mª Dolores Cruz Vidueira contra sanció per infracció de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

ACG040531. Autorització millores al quiosc de flors de la Plaça de Catalunya a nom de ANTONIA RUIZ MARTIN.

ACG040532. llicència ambiental de l'activitat consistent en aparcament d'ús privat al carrer Antoni Gaudi, núm. 107

ACG040533. llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Ebre, núm. 20

ACG040534. llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar gelateria al carrer Lleida, núm. 12 lc. 1

ACG040535. llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem de materials i eines elèctriques, carrer Múrcia, 17

ACG040536. llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem de venda a l'engròs d'objectes diversos a l'avinguda Marina, 64

ACG040537. llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de muntatge d'aïllament en conductes metàl·lics al carrer València, 6

ACG040538. llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de pa i pastisseria amb degustació al carrer Eusebi Güell, núm. 1

ACG040539. Modificació llicència atorgada de venda al detall de carn i productes càrnics, al carrer Santiago Rusiñol, núm. 9 local 3, a venda al detall de carn i productes càrnics i venda al detall de menjars preparats d'elaboració aliena.

ACG040540. llicència d'obertura de l'activitat consistent en clínica veterinària al carrer J. Rubio i Ors, núm. 12 bx.

ACG040541. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en bar, al carrer Josep Marieges, núm 14 local 2.

Entorn natural dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040542. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de neteja, vigilància, atenció i organització d'activitats que es prestin en espais de l'edifici de l'ermita de Sant Ramon i el seu entorn

Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040543. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del projecte de consolidació estructural de la Masia de Can Palós.

ACG040544. Suspensió tràmit llicència d'obres i d'activitats a Inmobiliaria Proarco-94 SL.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040545. Aprovar bonificació 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres mitjanes, instada per Josep Pugés Piguillem.

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040546. Aprovació bases promoció interna Caporal

ACG040547. Aprovació bases promoció interna Tècnic de Promoció Turística.

ACG040548. Aprovació bases Tècnic/a de Joventut

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040549. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i la instal.lació d'ordinadors personals a la xarxa informàtica de l'Ajuntament.

ACG040550. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament i instal·lació de fotocopiadores.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040551. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol.licitud i l'atorgament de subvencions a iniciatives pedagògiques, projectes i experiències que es realitzin als centres públics de Sant Boi per al curs 2004-2005, i als projectes de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes i de la Federació d'Associacions de Pares de Sant Boi pel curs 2004-2005.

ACG040552. Aprovació del conveni de col·laboració entre els departaments d'Educació i de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la realització d'accions d'informació, orientació i formació per a joves desescolaritzats i en atur.

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040553. Pròrroga del contracte dels serveis de Gestió del Centre de Recursos de Prevenció de les Drogodependències

ACG040554. Aprovació del Protocol d’Adhesió que regula la col·laboració entre la Fundació Domicília i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la participació en el projecte "Segona consolidació del Circuit del Xec Domicília" i de la liquidació de l’execució del projecte "Primera Consolidació del Circuit Domicília"

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040555. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del Servei de Manualitats per a persones amb discapacitat

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACG040556. Revocar parcialment la subvenció concedida per l'any 2003 a l'Associació de Gent Gran Els Vinyets Moli Vell destinada al pagament de les activitats programades per aquest casal municipal per l'any 2003;

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040557. Aprovació del plec de clàusules economico administratives i tècniques que regeix la licitació per a l'atorgament d'una concessió d'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament socio cultural de Cal Ninyo

ACG040558. Aprovació del preu públic per les activitats infantils de caps de setmana als barris

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades