Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:10:27 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 03/30/2009

Número d'expedient: M112-2009-13

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Seguretat Ciutadana

ACG090258. Autoritzar la despesa i aprovar la disposició del pressupost per a la contractació de Gestió del Servei d'Operadors del Centre Control de Serveis del Servei Local de Seguretat 2009

ACG090259. Autoritzar la despesa i aprovar la disposició de pressupost per a la contractació de Gestió del Dipòsit de vehicles 2009

Mercats

ACG090260. Aprovació de la revocació total, parcial i devolució de les subvencions de l'àmbit de Mercats, atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2008, per a les campanyes de promoció dels mercats per a l'any 2008.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090261. Pagament quota any 2009 al Consell Català del Moviment Europeu

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090262. Rectificació d’errades materials del Projecte de reparcel·lació del polígon I del sector Salines.

ACG090263. Aprovació de les quotes d’urbanització del sector cruïlla dels carrers Tres d’Abril, Sant Joan Bosco i Vidua Vives.

Projectes i Obres

ACG090264. Pròrroga del contracte d'obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG090265. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO de millora dels equipaments municipals de l'Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Ciutat Cooperativa Molí-Nou

ACG090266. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO d'ampliació i millora del cementiri municipal

ACG090267. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert del contracte d'obres del POMO per a la implantació d'infraestructura de centres repetidors multioperador de telefonia mòbil destinats a la Muntanyeta, al camp de futbol Marianao i a la deixalleria

ACG090268. Aprovació de l'adjudicació provisional, per procediment negociat amb publicitat, per a la contractació del servei de la redacció del POMO de l'edifici de Cal Perruca

Llicències d'Obres

ACG090269. Aprovació de la caducitat de la llicència d'obres concedida a Construcciones Puerto SCCL consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb garatge amb emplaçament al carrer Formentera, núm. 12.

ACG090270. Aprovació de la caducitat de la llicència d'obres concedida a Albert Romeu i Roser Sala CB consistent en reforma i ampliació d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres, a l'emplaçament Plaça Mercat Vell, núm. 3.

ACG090271. Aprovació d'ordenació volumètrica de l'obra amb emplaçament al carrers Salvador Aulèstia i Barriac, núm. 9-11 i Jordi Rubió i Balaguer, núm. 24-26.

ACG090272. Aprovació de la caducitat de la llicència d'obres sol·licitada per Promociones Call Roman SA consistent en construcció d'aparcament en planta baixa amb emplaçament al carrer Gavà, núm. 3-5.

Llicències de Medi Ambient

ACG090273. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Víctor Balaguer, núm. 26 bxs 1, a favor d'Impass, SCP.

ACG090274. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes de confecció tèxtil i complements, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 29-31 local b, a favor del senyor Manuel Capel García.

ACG090275. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de pintures, situada al carrer Sant Joan Bosco, núm. 54 bxs, a favor de Comercial Servicios Fort Prot, SL.

Medi Ambient

ACG090276. Aprovació de la sol·licitud d'ajut per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals per a l'any 2009

ACG090277. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, els Ajuntaments del Baix Llobregat que així ho decideixin, l'Associació de Propietaris Agroforestals del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Federació d'Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per a la redacció i l'execució del Pla de retirada de la fusta trencada per les ventades i de tractament de las capçades, brancades i fusta de petites dimensions

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090278. Aprovació del plec de condicions que regeix el servei de manteniment, conservació i millora d'una part de les zones verdes enjardinades i l'arbrat viari de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2009, i l'encàrrec de l'esmentat servei a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA)

ACG090279. Aprovació del conveni a subscriure entre la comunitat de propietaris de la Plaça de Pedres Blanques i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel manteniment de les zones enjardinades d'aquest sector, pel període de l'any 2009 a l'any 2012

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

ACG090280. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de sant Boi de Llobregat, el Consell Esportiu del Baix Llobregat i els centres educatius IES Marianao, IES Rafael Casanova, IES Itaca i IES Camps Blancs i CEIP Maria Fernández Lara

Infància i Adolescència

ACG090281. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació dels serveis de Casals d’Estiu Infantils de Sant Boi de Llobregat a adjudicar pel procediment obert

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090282. Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals

ACG090283. Aprovació de bases concurs extern per a la cobertura d'una plaça vacant de tècnic/a del sistema d'informació del territori.

ACG090284. Aprovació de bases concurs extern per a la cobertura d'una plaça vacant de tècnic/a de comunicació.

ACG090285. Aprovació de bases concurs extern per a la cobertura d'una plaça vacant d'arquitecte/a urbanista.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090286. Aprovar les bases reguladores deI I Concurs Sant Boi, un Balcó de Flors, que consisteix en la decoració dels balcons, terrasses i finestres privades que donin a l’espai públic amb flors i plantes naturals, convocat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de la convocatòria pública per a la presentació de les candidatures i del nomenament dels membres que formen part del jurat.

ACG090287. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO d'urbanització de l'entorn i jardins de la masia de Can Julià

ACG090288. Aprovació inicial de les bases que han de regular l'assignació de places per als Casals d'Estiu de l'Ajuntament de Sant Boi per l'any 2009

ACG090289. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de rehabilitació de façanes i entorn de la masia Torre de la Vila

ACG090290. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de remodelació de l'estadi municipal d'atletisme Constantí Miranda

ACG090291. Aprovar la ratificació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi i les floristeries de Sant Boi de Llobregat, pel I Concurs Sant Boi, un Balcó de Flors

ACG090292. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de millores d'accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

ACG090293. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de millora d'accés a l'escola municipal de música i als cinemes Can Castellet (c/ Jaume I)

ACG090294. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de milores d'accessibilitat i repavimentació de la via pública en diferents emplaçaments

ACG090295. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

ACG090296. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de remodelació de les places públiques del Mercat Vell, Agrigultura i Estatut

ACG090297. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de millora d'accessibilitat de l'espai públic al barri de Ciutat Cooperativa

ACG090298. Aprovació de la rectificació de l'acord aprovat per la Junta de Govern de data 16-3-2009, corresponent a l'error material en l'aplicació de l'IVA efectuat en l'import d'adjudicació provisional per a la contractació de les obres del POMO de millora dels equipaments municipals de l'Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Cooperativa Molí-Nou

ACG090299. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO dels equipaments municipals de l'Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Cooperativa Molí-Nou

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades