Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:19:47 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 02/23/2004

Número d'expedient: M112-2004-07

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Nucli antic dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040093. APROVACIÓ INICIAL del plec de condicions que regirà el concurs d'iniciatives per a la selecció d'un soci per a constituir, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat una societat anònima d'economia mixta per a la promoció del nucli antic i la ciutat del cinema i CONVOCAR SIMULTÀNIAMENT el concurs d'iniciatives per a la selecció d'un soci per a constituir, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat una societat anònima d'economia mixta per a la promoció del nucli antic i la ciutat del cinema, en base a l'esmentat plec de condicions.

Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040094. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al mes de desembre de 2003 del Patronat Municipal de Cultura i Joventut

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040095. Aprovació de la revocació de la subvenció atorgada a l'Associació de comerciants del mercat municipal de Sant Jordi, per acord de la Comissió de Govern de data 17 de març de 2003, per a la realització de diverses accions de promoció del comerç urbà durant l'any 2003.

ACG040096. Finalització de l'expedient administratiu contradictori i presa de possessió de la parada núm. 27 i cambra núm. 8 de carn de la Carpa provisional del mercat municipal de Sant Jordi una vegada deixada sense efectes per acord de la Comissió de Govern de 22 d'abril de 2003 la llicència municipal d'ocupació temporal atorgada per decret del regidor de l'àmbit de mercats de data 26 de febrer de 2003, ratificat per acord de la Comissió de Govern de 31 de març de 2003, com a conseqüència de l'incompliment dels pactes establerts al conveni marc signat en data 4 de juny de 2002, amb la "Asociación de Comerciantes del mercado de Sant Jordi de Sant Boi.

ACG040097. Devolució de les quantitats pagades a compte pel Sr. Manuel Ruiz Gómez en concepte de reserva d'una parada en el nou mercat municipal de Sant Jordi, i pràctica de la corresponent compensació de deutes d'ofici, com a conseqüència de l'incompliment dels pactes establerts al conveni marc signat amb la "Asociación de comerciantes del Mercado de Sant Jordi de Sant Boi" i de la corresponent revocació de les concessions demanials respectives per acord de la Comissió de Govern de 25 de juliol de 2003, una vegada executat el desnonament administratiu de l'antic mercat municipal de Sant Jordi el 12 de desembre de 2003.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040098. Aprovar l'atorgament de la subvenció, autoritzar la despesa i aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació de l'abonament de 2.404,00 euros a la Sra. Josefina Villanueva Hidalgo, en concepte de suport a la regularització de l'activitat ramadera que exerceix a precari, a la finca coneguda com a Basses de Can Dimoni, del paratge Ràfols, de Sant Boi de Llobregat

ACG040099. Aprovar l'atorgament de la subvenció, autoritzar la despesa i aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació de l'abonament de 601,00 euros al Sr. José Antonio Pérez Peláez, en concepte d'adquisició dels arbres fruiters de l'hort que conrea a precari, a la finca coneguda com a Basses de Can Dimoni del paratge Ràfols de Sant Boi de Llobregat

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040100. Concessió de llicència d'ocupació a Institució Balmes SCCL.

ACG040101. Concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Hermenegildo Heredia Triguero.

ACG040102. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Can Paulet, núm 24.

ACG040103. Concessió de la llicència d'obres consistent en la instal·lació d'ascensor, al carrer Providència, núm 29.

ACG040104. Concessió de la llicència d'obres consistent en el canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Barcelona, núm 28-36.

ACG040105. Concessió de llicència d'ocupació a Susana Soler Araujo i Josep Codina Carol.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040106. Desestiment de la tramitació de l'expedient sobre l'activitat consistent en bugaderia industrial a la carretera de Santa Creu de Calafell, núm. 103.

ACG040107. llicència ambiental de l'activitat consistent en dipòsit i emmagatzematge de productes alimentaris al carrer Riera del Fonollar, núm. 28

ACG040108. llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem de productes d'estètica i cosmètica al carrer Enric Prat de la Riba, 6

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040109. Autoritzar la despesa i adjudicar la contractació del servei de neteja de grafits de les façanes particulars per a l'any 2004, a favor de la Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA)

ACG040110. Autoritzar la despesa i adjudicar la contractació del servei de neteja de grafits de façanes i espais de titularitat municipal, per a l'any 2004, a favor de la Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA)

ACG040111. Requeriment a l'empresa CONSTRUCTORA HISPÀNICA SA, per que procedeixi a la reparació dels defectes apareguts a l'obra del Projecte d'Obra municipal ordinària de construcció i rehabilitació de la Masia de Can Castellet, durant el termini de garantia .

Via pública dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040112. Denegació de la sol.licitud presentada per la sra. Marina Lozano Illescas per a la instal.lació de dues màquines escurabutxaques en el bar restaurant de l'àrea de lleure de l'Avgda. Aragó / Riera Fonollar de la qual es concessionària.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040113. Aprovació preu públic per serveis prestats pel Patronat municipal d'Esports (2004)

ACG040114. Aprovació preu públic per serveis prestats per l'Ajuntament (2004)

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040115. Aprovació bases per la cobertura de sis places vacants de personal subaltern

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040116. Pròrroga del contracte dels serveis de manteniment i assistència tècnica de les aplicacions informàtiques de TAO.

ACG040117. Aprovació del canvi de designa en el recurs contenciós administratiu núm. 704/1999 interposat per la Generalitat de Catalunya

ACG040118. Aprovació de l'aportació ordinària al Patronat Municipal d'Esports de l'any 2004

ACG040119. Aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdit de l'exercici 2003 de la Ponència de Presidència.

ACG040120. Ratificació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Fomento de San Sebastián S.A.

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG040121. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al mes de desembre de 2003 del Patronat Municipal d'Esports.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040122. Concessió de subvenció per al manteniment escoles públiques per a l'any 2004.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040123. Aprovació dels nous preus dels productes servits als Bars dels equipaments socioculturals (els equipaments de Ciutat de Can Massallera i l'Olivera i els Casals de Barri de Camps Blancs, Cooperativa Molí Nou, Marianao i Casablanca), número d'expedient C.Barri/U400/2004/001

ACG040124. A prorrogar la concessió d'ús privatiu de l'espai dedicat a bar a l'equipament sociocultural de l'Olivera.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades