Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 08:30:20 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/21/2005

Número d'expedient: M112-2005-36

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050749. Aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector Molí Nou, que inclou uns sòls situats amb front al carrer Frederic Mompou i que formen part del sector del Pla parcial Molí Nou (Sb-127)

ACG050750. Autorització de la despesa i el reconeixement de l’obligació prevista en el conveni de data 17 de juliol de 2001 i modificat el termini per efectuar-la per addenda del conveni de data 17 de juny de 2004, a nom de les Sres. Ana Guirado Valor i Dolores Ramírez Guirado

ACG050751. Autorització de la despesa i el reconeixement de l’obligació prevista en el conveni de data 22 de juny de 2001 i modificat el termini per efectuar-la per addenda del conveni de data 17 de juny de 2004, a nom de la Sra. Carmen Angulo Martín

ACG050752. Autorització de la despesa i el reconeixement de l’obligació prevista en el conveni de data 22 de juny de 2001 i modificat el termini per efectuar-la per addenda del conveni de data 25 de maig de 2004, a nom dels Srs. Luciano Rios Rodríguez i la Sra. Dolores Villalba Solís

ACG050753. Autorització de la despesa i el reconeixement de l’obligació prevista en el conveni de data 22 de juny de 2001 i modificat el termini per efectuar-la per addenda del conveni de data 17 de juny de 2004, a nom de la Sra. Ramona Unica Ocaña

ACG050754. Aprovació de la suspensió durant el termini d’un any de l’atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial pels espais de culte o edificis i locals d'ús religiós i cultural –vinculat a una confessió religiosa o a un culte concret-, amb l'excepció de les finques qualificades de sistemes d'equipaments comunitaris i dotacions de nova creació (clau 7b) de tipus cultural-religiós al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050755. Aprovació dels plecs de clàusules administratives, i de prescripcions tècniques, i de la convocatòria de concurs per a la redacció del POMO del museu de Sant Boi

ACG050756. Aprovar la certificació d'obra núm. 2, corresponent a la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i execució obres de construcció d'una rotonda a la intersecció de l'av. d'Aragó i la ronda de Sant Ramon

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050757. Aprovació de la permuta entre la finca propietat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'obra futura a construir per CLAUS, S.A. en l'esmentada finca. Encàrrec d'execució d'obres a CLAUS, S.A.

ACG050758. Aprovació de la venda directa de la finca registral núm. 4.047, situada a la Plaça Gaietà Mestres s/n, d'aquest terme municipal, a favor de CLAUS, S.A..

ACG050759. Aprovació de la constitució d'hipoteques sobre les parades números 28, 43, 19 i 20 del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta".

ACG050760. Aprovar l'adjudicació de l'alienació, mitjançant subhasta pública, de l'immoble, de naturalesa patrimonial, que li resultarà adjudicat a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el Projecte de Reparcel.lació del Polígon Únic d'Actuació de la lModificació del Pla Parcial del Sector Camí del Llor (Sector SB-126-R), com a conseqüència de l'exercici del dret de tanteig a l'empresa ILERMIK, S.A.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050761. Concessió de la llicència d'obres consistent en la instal·lació d'ascensor i restauració de façanes amb emplaçament a Ciutat Cooperativa, núm. 62

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050762. Concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar-restaurant, situada al carrer Ramon Llull, núm. 49, baixos, a favor d'Immaculada Concepcion Cordero Jaen

ACG050763. Concessió d'adecuació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental a Joaquin Nuez Gracia, per una activitat de taller de reparació d'automòbils amb cabina/es de pintura, situada al carrer Eusebi Güell, núm. 21

ACG050764. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de roba i calçat, situada al carrer Marià Fortuny, núm. 32, a favor de Lizhen Wang

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050765. Aprovació de l'aportació a la Fundació Jordi Gol i Gurina. Serveis de vacunació escolar corresponents als cursos 2000-01, 2001-02, 2002-03 i 2003-04

ACG050766. Aprovació conveni amb el Laboratori de Salut Pública de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per a l'exercici 2005

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050767. Aprovació dels plecs de clàusules, de l'annex i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament, muntatge i ancoratge de jocs infantils, el subministrament i ancoratge de tanques, i el subministrament i instal·lació de cartells informatius a les zones de jocs infantils, a diversos espais del municipi

ACG050768. Prorrogar el termini d'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a l'adequació de les instal·lacions, amb efectes pel període comprès entre el 21 de novembre de 2005 fins el 9 de gener de 2006

ACG050769. Aprovar la certificació de liquidació, corresponent a les obres definides pel projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la Riera Roja (col.lector principal i ramal C-245), a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES SA

ACG050770. Aprovar la certificació d'obra número 4, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de remodelació del llac de Marianao i del seu entorn, a favor de l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA

ACG050771. Aprovar la certificació d'obra número 4, corresponent al Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera, a favor de l'empresa REHAC, SA

ACG050772. Aprovar la certificació d'obra número 9, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a la millora de les instal.lacions, a favor de l'empresa SAPIC

ACG050773. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic i semàfors, a favor de l'empresa MOSECA SA

ACG050774. Aprovar la certificació d'obra número 5, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de remodelació del llac de Marianao i del seu entorn, a favor de l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA

ACG050775. Aprovar la certificació d'obra número 10 i número 11, corresponents a les obres definides pel projecte d'urbanització del sector Molí Nou (Sb-127), 2a Fase, subfase A, a favor de l'empresa CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION SA

ACG050776. Aprovar la certificació d'obra número 34, la certificació 35 de liquidació i la certificació de revisió de preus número 5, de l'empresa FCC CONSTRUCCIÓN, SA, corresponents a les obres d'urbanització del sector Canons-Orioles

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050777. Resolució del contracte amb l'empresa Copiadux SA.

ACG050778. Declaració com a béns no utilitzables i baixa de l'inventari de béns mobles.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050779. Pròrroga i modificació del contracte dels serveis d'edició de l'agenda per al Butlletí Municipal "Viure Sant Boi" des del mes de gener fins al desembre de l'any 2006

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades