Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 07:13:10 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/22/2008

Número d'expedient: M112-2008-43

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG080916. Acceptació de la subvenció concedida per l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona per al Congrés Internacional "Cannabis i Psicosis en Adolescents i Adults".

ACG080917. Aprovar la modificació de l'acord pres a la Junta de Govern de data 17 de novembre en relació a les garanties definitives a dipositar per l'adjudicatari.

ACG080918. Donar-se per assabentat del canvi de denominació de l'empresa Rotocayfo Quebecor, SA, per fusió amb l'empresa Rotalpha Quebecor, SL que passa a denominar-se Rotocayfo, SL, i aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'edició i retractilat del Butlletí Municipal Viure Sant Boi a l'empresa Rotocayfo, SL per a l'any 2009.

ACG080919. Donar-se per assabentat del canvi de denominació de l'empresa Rotocayfo Quebecor, SA, per fusió amb l'empresa Rotalpha Quebecor, SL que passa a denominar-se Rotocayfo, SL, i aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'edició de l'Agenda Molt + pel Butlletí Municipal Viure Sant Boi a l'empresa Rotocayfo, SL per a l'any 2009.

ACG080920. Aportació econòmica a les Germanes Hospitalàries Sagrat Cor de Jesús, Benito Menni, en concepte de col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi en el "Congrés Internacional de Psiquiatria".

ACG080921. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial signat entre l'empresa Servicios de Telemarketing, SAU i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080922. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial subscrit entre l'empresa FLISA CATALUÑA SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de l'Activitat Econòmica

ACG080923. Atorgament de dues concessions administratives que regiran l'ús de les places de l'aparcament soterrani de Plaça Catalunya

ACG080924. Acceptació de la subvenció solicitada al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per les accions ocupacionals i desenvolupament local en el marc de la Llei de Barris, (PMI Casablanca), per a l'any 2008.

Fires

ACG080925. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al Patronat Municipal Fira de la Puríssima de l'any 2008.

Cooperació i Solidaritat

ACG080926. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de la gestió del Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat a l'entitat FORUM PER A LA SOLIDARITAT

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080927. Aprovació de la resolució dels recursos de reposició interposats contra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel.lació del Polígon I del Sector "Les Salines".

ACG080928. Aprovació del conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Habitat Baix, S.L.

ACG080929. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'ocupació directa de sòls al sector Can Carreres Vell i iniciar el procediment administratiu per a l'esmentada ocupació.

Projectes i Obres

ACG080930. Resolució del contracte d'assistència tècnica per a la redacció i direcció d'obra del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa

ACG080931. Resolució del contracte d'assistència tècnica per a la redacció i direcció d'obra del POMO de la plaça Casablanca

ACG080932. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, i de la convocatòria mitjançant procediment obert, per a la contractació del subministrament de mobiliari i electrodomèstics definits per la fase 2 del Projecte parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud

ACG080933. Aprovació inicial del POMO d'un tram de la ronda de Sant Ramon (entre els carrers Moreres i Acàcies)

ACG080934. Aprovar la certificació núm. 11 i última d'obra, corresponent a les obres del POMO de l'entorn de Can Jordana

ACG080935. Pròrroga del contracte d'obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa al barri de Casablanca

ACG080936. Aprovar la certificació d'obra núm. 5, corresponent a les obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa, previst al PMI de Casablanca

ACG080937. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1, 2, 3 i 4, corresponents a les obres de tancament de terrasses amb mur de cortina de l'edifici destinat a casal infantil i juvenil Marianao (Fundació Privada Marianao), ubicat al c/ Girona núm. 30

ACG080938. Aprovació de la modificació de l'encàrrec de gestió a Claus SA, corresponent a la gestió integral de l'actuació -cinemes Can Castellet-, consistents en la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i execució de les obres de construcció d'un equipament en terrenys de domini públic, situats al c/ Jaume I de Can Castellet (barri centre)

ACG080939. Aprovació inicial del POMO del c/ Barcelona

Llicències d'Obres

ACG080940. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a José Antonio Soto Medina consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Camí del Llor, núm. 37.

Llicències de Medi Ambient

ACG080941. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació de productes de pastisseria, situada al carrer Doctor Josep Castells, núm. 10, a favor de Tasso 2000, SL

ACG080942. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem i distribució de motors i automatismes elèctrics, situada al carrer Múrcia, núm. 59 B, a favor d'Elero España, SA

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080943. Aprovació de la ratificació del conveni de col·laboració, amb l'ATM i Oliveras SA, per a la instal·lació de dos panells electrònics del sistema d'ajut a l'explotació de l'ATM al municipi

Habitatge

ACG080944. Aprovació de la subvenció per a la "Reparació de cobertes" i "Reparació de Façanes" (actuacions 2.2. i 2.3. dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis" del Pla de Millora Integral del Barri Casablanca), a la comunitat de propietaris de l'edifici d'habitatges situat al carrer de Viladecans, núm. 30, escala C, de Sant Boi de Llobregat

ACG080945. Aprovació de la subvenció per a la Millora de les instal·lacions comunes d'aigua: substitució d'aforaments per xarxa (actuació 2.4.1. dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis" del Pla de Millora Integral del Barri Casablanca), al Sr. Josep Ros Bordes com a propietari de l'edifici situat al carrer de Barcelona, núm. 20, de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080946. Aprovació del conveni de cooperació entre el municipi de Morón i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte la realització del projecte "Dret a una ciutat segura i equitativa per a les dones"

Cultura

ACG080947. Atorgament ajuts a l'alumnat de l'Escola Municipal de Música Blai Net per al curs 2008-2009

Salut

ACG080948. Atorgament d'una subvenció a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat que té per objecte col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats Taller d'Aromateràpia a l'estand de la Fira de la Puríssima i del Taller de Memòria al Casal de Marianao realitzats durant l'any 2008

ACG080949. Pròrroga del contracte dels serveis de desratització, desinfecció i desinsectació a l'empresa Coll i Miró Tractaments SL pel periode comprés entre l'1 de gener de 2009 i el 30 de juny de 2009

ACG080950. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Laboratori de Salut Pública) i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2008

Esports

ACG080951. Aprovació del pagament del compromís adquirit per l'any 2009, en virtut del conveni de cessió d'us per a la gestió de l'Estadi de Beisbol de Sant Boi de Llobregat

ACG080952. Aprovació del pagament dels compromisos adquirits per l'any 2009 , en virtut del conveni de cessió d'us per a la gestió de l'Estadi Municipal d'Atletisme " Constanti Miranda".

ACG080953. Aprovació del pagament dels compromisos adquirits per l'any 2009, en virtut del conveni de cessió d'us per a la gestió de l'Estadi de Futbol Joan Baptista Milà.

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG080954. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient, Salut Pública, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Mercats, Comerç, Persones amb discapacitat, Foment de l'associacionisme veïnal , Cultura, Esports i Foment de l'associacionisme de Mares i Pares per a l'exercici 2009

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080955. Adjudicació de l'adquisició a ID Grup de Llicencies de Microsoft Office

ACG080956. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de procediment obert per a la contractació del servei de mediació de les assegurances i el de subscripció de les diferents pòlisses d'assegurances que garanteixin els riscos que es deriven de l'activitat normal que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080957. Aprovació de bases i obertura de convocatòria de dues places de caporal/a de la policia local.

ACG080958. Aprovació de bases i obertura de convocatòria de tres places de sergent/a de la policia local.

ACG080959. Aprovació de la presentació a la convocatòria del FEDER 2007-2010, eixos 2 i 4 del projecte "Urbanització dels accessos i l'entorn de la ciutat sanitària" amb un pressupost de 2.688.452,74 euros i sol·licitar una subvenció de 1.300.000 euros

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080960. Aprobación del catálogo formado por 18 proyectos de inversión para su solicitud y financiación con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local

ACG080961. Aprovació de la ratificació del protocol i del conveni de col.laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) i els Ajuntaments del Prat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, en el marc del pla d’actuació anomenat “Pla d'aeroports: formació de desocupats per a la T-SUD (T1)".

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades