Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:02:28 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 02/09/2009

Número d'expedient: M112-2009-06

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Ocupació

ACG090020. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2004, amb núm. d'expedient 2004-Y-0401/01.

Cooperació i Solidaritat

ACG090021. Acceptació de la subvenció concedida per la Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració del Pla Director de Cooperació-Pla d'Educació i Formació per a la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090022. Declaració de caducitat de l’expedient expropiatori incoat en data 14 de maig de 2007 amb l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, com a expropiació aïllada, de les finques situades a la Plaça Ripollés, incloses a l’àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al barri de Casablanca, aprovada definitivament en data 7 de març de 2007.

ACG090023. Declaració de caducitat de l’expedient expropiatori incoat en data 14 de maig de 2007 amb l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, com a expropiació aïllada, de les finques situades a la Plaça Vallespir, incloses a l’àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al barri de Casablanca, aprovada definitivament en data 7 de març de 2007.

Llicències d'Obres

ACG090024. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Sandra Araque Peri consistent en canvi d'ús de local a habitatge amb emplaçament al carrer Joaquim Rubió i Ors, núm. 78 Bx.

ACG090025. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juliol de 2008, relatiu a la modificació substancial de la llicència concedida a Llobregat Área SL, per a la construcció d'edifici plurifamiliar entremitgeres amb emplaçament al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 58.

Llicències de Medi Ambient

ACG090026. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en centre docent amb una capacitat superior a 100 alumnes, situada al carrer Eusebi Güell, núm. 103, a favor del departament d'educació de la Generalitat de Catalunya

ACG090027. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en xarcuteria i venda al detall de pa, situada al carrer Carles Martí i Vilà, núm. 6-10, a favor de Kimberly Eurotrade, SL

ACG090028. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en elaboració i venda al detall de menjars preparats, situada a la plaça de l'Ajuntament, núm. 3, local 2, a favor de Salchi Papas, SCP

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090029. Aprovació de ratificar la pròrroga tàcita del contracte de prestació del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals pel període de l'1 de gener fins el 9 de febrer de 2009, i aprovar una nova pròrroga del mateix contracte des del 10 de febrer fins el 31 de desembre de 2009, a favor de l'empresa ACRESA CARDELLACH, SL

Habitatge

ACG090030. Aprovació de les bases particulars que han de regular l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'edificis, per a l'exercici 2009 i convocatòria simultània del concurs públic per a la concessió de les subvencions

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

ACG090031. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per import de 6.687 euros, a l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat, per portar a terme el Programa d'Activitats de l'any 2009.

Educació

ACG090032. Acceptació de la subvenció concedida per la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya per als ajuntaments titulars de llars d'infants per al curs 2008-2009

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090033. Aprovació de l'acceptació de la subvenció de 56.440 euros atorgada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya per al projecte "e-Ciutadania.Portal del ciutadà.Tramitació electrònica", dins de la convocatòria de l'any 2008 de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a la modernització de la prestació de serveis públics mitjançant la utilització de le tecnologies de la informació i la comunicació.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090034. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de subministrament de vestuari per als diferents col·lectius que presten servei a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG090035. Declarar la inadmissió a tràmit del recurs especial en matèria de contractació contra el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del servei de mediació de les assegurances i el de subscripció de les diferents pòlisses d'assegurances interposat per la Sra. Maite Archidona Serrano, en representació de l'empresa MUÑIZ Y ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades