Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/18/2019 12:41:19 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/20/2004

Número d'expedient: M112-2004-39

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040758. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació dels treballs de redacció dels documents tècnics adients per a l'aprovació provisonal i definitiva del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic del nucli antic de Sant Boi

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040759. Aprovar la certificació d'obra núm. 11, corresponent al contracte mixt de l'actuació municipal a la plaça Montserrat Roig i redacció del projecte executiu de la plaça resultant en superfície i els carrers annexos

ACG040760. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al merct de Sant Jordi

ACG040761. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 i última, corresponent a les obres del POMO de la rotonda a la cruïlla amb el c/ Dr. Antoni Pujadas i la ctra. BV-2002

ACG040762. Aprovar la certificació d'obra núm. 11 i última, i l'increment del preu final del contracte, corresponent a les obres de construcció d'un aparcament mpal. a la plaça de l'antic mercat de Sant Josep

ACG040763. Modificació de l'acord núm. PCG040975, corresponent al nomenament dels tècnics de les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani del mercat de Sant Jordi

ACG040764. Aprovar la certificació d'obra núm. 9 i última i els preus contradictoris (núms. 1 al 37) reflectits en l'informe tècnic final d'obra, corresponents al POMO de la plaça de l'antic mercat de Sant Josep

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040765. Aprovació de la incoació d’expedient administratiu contradictori per a la resolució de l’acord d’adjudicació al Sr. Jordi Julià Pla del contracte per a l’adquisició directa de la finca inscrita en el Registre de la Propietat amb el número 38, al volum 97, llibre, 50, foli 22.

Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040766. Acceptació de les subvencions concedides per l'Area de Cultura de la Diputació de Barcelona a programes culturals d'aquest Municipi corresponents a l'any 2004

Promoció de l'activitat econòmica dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040767. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents a la 58a edició de la Fira de la Puríssima de 2004.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040768. Aprovació de l'adjudicació de les concessions administratives per a la utilització privativa de 7 magatzems del mercat municipal Torre de la Vila.

Comerç dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040769. Aprovació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament del comerç urbà, en el marc del protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007".

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040770. Aprovació del conveni marc en matèria de Salut Pública, així com de l'annex, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i acceptació de la proposta econòmica

ACG040771. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de l’Edició d'una publicació sobre la Primera Trobada d’Estudiosos del Delta del Llobregat

ACG040772. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la realització d’una campanya de sensibilització i difusió ambiental a Sant Boi de Llobregat a través d’Activitats Mediambientals

ACG040773. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de l’adjudicació de l’Estudi sobre el Foment de la Conservació i Dinamització del Medi Natural de Sant Boi de Llobregat

ACG040774. Declarar desert el procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de neteja, vigilància-atenció i organització d'activitats que es prestin en espais de l'edifici de l'Ermita Sant Ramon i el seu entorn i convocar de nou la contractació

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040775. Arxiu d'expedient a nom d'Ute 3ª Pista.

ACG040776. Desestiment de la tramitació i arxiu de la llicència d'activitat consistent en venda al detall de pollastres a l'ast, situada al carrer Pau Clarís, núm. 47.

ACG040777. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruites i verdures, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm 20 baixos.

ACG040778. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficina bancària, a la plaça Catalunya, núm 8.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040779. Resolució d'al.legacions de l'expedient contradictori incoat a l'empresa Constructora Hispánica SA, per les obres de construcció i rehabilitació de la Masia de Can Castellet; requeriment i denegació de la devolució de la fiança dipositada per a garantir el compliment del contracte.

ACG040780. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General núm. 2004/208-PG del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per finançar les obres del Projecte de Reurbanització de la Plaça del Maresme.

ACG040781. Pròrroga del contracte dels serveis de manteniment de les xarxes de l'enllumenat públic i semàfors de Sant Boi de Llobregat, pel període comprès de l'1 de gener de 2005 al 31 de desembre de 2005, amb l'empresa MOSECA, SA

Serveis municipals dins de la ponència de serveis de ciutat

ACG040782. Imposició de sanció a Marina Lozano Illescas per infraccions al plec de condicions de la concessió demanial de l'ús privatiu per l'explotació del servei de bar-restaurant i espai de barbacoes de l'àrea de lleure de l'Avinguda Aragò / Riera Fonollar.

ACG040783. Aprovació de l'aportació ordinària al Taller d'Ocupació "Manteniment de zones verdes i entorn natural de Sant Boi ", que gestiona l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per al desenvolupament d'aquest projecte dins el pressupost de 2004.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040784. Aprovació bases Monitor d'informàtica

ACG040785. Aprovació bases plaça vacant Tècnic/a Mig associada a lloc de treball de Tècnic/a promoció turística

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040786. Aprovació lloguer anual (2005) Ateneu Familiar.

ACG040787. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del subministrament de consumibles d'oficina i d'informàtica.

ACG040788. Conveni de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a la realització anual de l'ortofotomapa a escala 1:2000

ACG040789. Aprovació del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques i de la convocatòria de concurs per a la contractació de pòlisses d'assegurances.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040790. l'autorització de despesa de la partida dels Plans Comunitaris

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG040791. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient, Salut Pública, Consum, Joventut, Cooperació i Solidaritat, Associacions de Veïns, Comerç, Immigració, Persones Discapacitades, Dona i Gent Gran, per l'exercici 2005.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040792. Concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Sant Boi

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040793. Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de la Societat Cooperativa Catalana limitada de treballadors Familiars a CTF SERVEIS SOCIOSANITARIS, S.C.C.L. i Pròrroga del contracte dels serveis d'Atenció Domiciliària

ACG040794. l'aprovació de l'acceptació de l'aportació per al finançament de Serveis Socials i altres Programes del Departament de Benestar i Família per l'any 2004.

ACG040795. Concessió de subvenció extraordinària a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, per import de 300 euros.

ACG040796. Pròrroga del contracte dels serveis de gestió del Centre Urbà de Reinserció de Drogodependents.

ACG040797. l'aportació Municipal pel 2004 al Consell Comarcal del Baix Llobregat pel finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'EAIA III del Baix Llobregat.

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040798. Relatiu a Pròrroga Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de Baix Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca, en relació al servei de transport adaptat per l'any 2004.

ACG040799. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, diferents ajuntaments de la comarca, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i el C.O. Alba, de Molins de Rei, en relació al finançament del transport

ACG040800. Aprovar la segona modificació de la pròrroga del conveni del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en relació al transport adaptat, per l’any 2004, aprovat per acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 14 de juny de 2004 i modificat per acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 15 de novembre de 2004

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG040801. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi i Ensenyament Solidari de Sant Boi de Llobregat dels "Suport al repartiment del dinar entre els escolars de Marianao i Construcció d'uns locals per a la ubicació de Serveis Educatius a San Miguelito"

ACG040802. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l'Ajuntament de Yanoun i la Xarxa d'Enllaç amb Palestina per a l'execució del projecte: "Compra d'un autobús escolar, Yanoun, Cisjordània, Palestina".

ACG040803. Aportació per als projectes número 256, 943, 989 i 1167 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG040804. Concessió de la Beca de Recerca Històrica sobre la història de les dones de Sant Boi sota el lema, Sant Boi entre els anys 1931-1945: Les dones i la vida quotidiana

ACG040805. Aprovació de l'acceptació de la subvenció concedida per la Comisión Europea per al projecte "Formacion y capacitación política para Mujeres" Iniciativa Europea Urb-al

ACG040806. Ratificació del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l'elaboració de l'estudi sobre les tipologies de violència a la ciutat, subscrit en data 3 de desembre de 2004.

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG040807. Aprovació de la subrogació i de la pròrroga del contracte dels serveis de l'organització i gestió de la xarxa d'Atenció Informativa als Centres d'Ensenyament Secundari

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACG040808. Pròrroga per l'any 2005, del contracte dels serveis de Gimnàstica de Gent Gran, adjudicat a GEAFE, SL.

ACG040809. Pròrroga per l'any 2005, del contracte del servei de Tallers de Manualitats per a Gent Gran adjudicat a SER-AVIS, SL.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040810. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de reforma del C/ Viladecans.

ACG040811. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del subministrament, muntatge i ancoratge de jocs infantils a diversos espais de Sant Boi de Llobregat.

ACG040812. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres definides pel Projecte d’obra municipal ordinària de remodelacó del llac de Marianao i del seu entorn

ACG040813. Aprovació bases Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades